Využití a přínos sofistikované metody MALDI-TOF

Když zazní termín mikrobiologie, bude mít většina lidí, které okolo sebe běžně potkáváme pocit, že ví přesně o co jde. Položme si však otázku, zda je tomu skutečně tak? Pokud zabrousíme do hodin středoškolské biologie jistě se nám vybaví definice, že mikrobiologie je biologický obor (Termín mikrobiologie pochází z řeckého slova micron = malý, biologia = studium života) zabývající se mikroskopickými organizmy, které nelze pozorovat pouhým okem. Do této skupiny patří několik skupin organizmů, nejznámější jsou bakterie a viry, která známe především jako původce infekčních chorob člověka, živočichů i rostlin. Ovšem také se nám vybaví skutečnost, že řada těchto mikroorganizmů má pro fungování lidského těla enormní význam, ba co víc, tělo bez těchto mikroorganizmů nemůže fungovat. Většina mikroorganizmů je tedy pro člověka prospěšná a od samého počátku fungují tyto dva buněčné typy v symbióze, nicméně je třeba si uvědomit, že malá část těchto mikroorganizmů je pro člověka patogenní, a právě touto skupinou se zabývá lékařská mikrobiologie, která diagnostikuje a studuje převážně mikroby, které vyvolávají u člověka nějaké více či méně specifické onemocnění (tzv. patogeny). Ač si to mnozí z nás vůbec neuvědomují tak až 50 % pacientů, kteří zemřou v nemocnici umírá na infekční komplikace, nikoliv na primární diagnózu. Dle statistik je sepse jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělém světě. Je až nepochopitelné, že nemoci spojené se zdravotní péčí (kam patří nazokominální infekce) představují značné náklady a dle dat WHO je to 7 miliard € v Evropě, a 6,1 miliard $ v USA.

Mikrobiologové nepracují pouze s jedním organismem, ale s mnoha miliony organismů, které jsou získávány kultivací v přísných laboratorních podmínkách. Mikroorganismy jsou pěstovány v živných prostředích v tzv. živné půdě. Složení půdy je pokaždé jiné, vždy závisí na účelu. Nicméně je třeba si uvědomit, že tento způsob již není dostačující a je pouze počátkem další identifikace. A to z celé řady důvodů. Nejde již jen o to přijmout vzorek a vydat nějaký výsledek, ale zhodnotit, zda je mikroorganismus identifikovaný ve vzorku reálným vyvolavatelem infekce, dále jít ještě na nižší úroveň, a to nejen na úroveň proteinů v podobě antigenů atd., ale na úroveň molekul, a to molekul základních, v podobě nukleových kyselin a mikroorganizmus subtypizovat na této úrovni. Jednoduše řečeno, v procesu identifikace se analyzují vlastnosti vykultivovaných mikroorganismů s použitím široké škály fenotypových a genotypových metod. Díky tomu tak lze pečlivě zvážit, které antimikrobní preparáty doporučit pro léčbu či správně aplikovat antivirotikum např. v případě infekce HCV. Umožňuje tak spolupracujícím lékařům úspěšně léčit bez oněch zmiňovaných zbytečně vysokých nákladů ověřenými základními antibiotiky a bez výraznějších vedlejších účinků, s dosažením cíleného efektu. Z toho plyne, že součástí lékařské mikrobiologie jsou také antibiotická konzilia a řešení klinických či epidemiologických situací. Dávat odbornou a myšlenkovou nadstavbu laboratorní práci je smyslem i posláním práce lékařského mikrobiologa. Tento přístup vede k rozšíření obzorů, ke zvýšené motivaci a dost často také k odstranění rutiny.

Toho by však nebylo dosaženo bez aplikace nových diagnostických postupů. Je třeba si uvědomit, že základem moderní mikrobiologické diagnostiky jsou stále kultivační metody, ale i tyto metody podléhají neustálému pokroku a zlepšování, a to nejen v podobě například selektivních, slektivně-diagnostických a chromogenních půd, ale hlavně v zavádění automatických systémů a v poslední době velkým hitem analýzy obrazu tzv. digital mikrobiology. Dalším krokem bylo zavedení molekulárně-biologických metod, které otevřeli nové možnosti v mikrobiologické diagnostice. Jedná se především o amplifikační metody, mikročipy a v poslední době také sekvenační metody. S rozvojem vysoce sofistikovaných sekvenačních metod, jako je NGS se nám otevírají další možnosti v podobě například studia střevního mikrobiomu atd. Další možností modernizace mikrobiologické diagnostiky jsou funkční metody, kam patří speciální mikroskopické techniky, průtoková cytometrie a hmotnostní spektrometrie. Právě poslední zmíněná technika, je velkým průlomem, který může zlepšit mikrobiologickou diagnostiku v mnoha laboratořích a být velkým pomocníkem rutinního diagnostického pracovníka. Důležitým kritériem v celém diagnostickém procesu je totiž rychlost, za kterou se dospěje ke klinicky validnímu výsledku. Především u těžkých či vzácných infekcí a septických stavů, může včasný výsledek ovlivnit osud pacienta. Proto se hledají možnosti, jak urychlit a zpřesnit mikrobiologickou diagnostiku. Takovou technologií je právě zmíněná metoda hmotnostní spektrometrie neboli MALDI TOF (Matrix Assisted Desorption Ionization – Time of Flight). Jistě se na tomto místě sluší nejprve zmínit jména K. Tanaka a J. B. Fenn, která jsou spojena s touto technologií za, kterou oba vědci obdrželi v roce 2002 Nobelovu cenu za chemii. V rámci laboratoří synlab czech je tato vysoce sofistikovaná technologie využívána v její největší mikrobiologické laboratoři laboratoř Praha, CUBE na Evropské a původní přístroj této laboratoře, který byl nahrazen novým, ještě výkonnějším, teď rozšířil diagnostické portfolio mikrobiologické laboratoře v Chomutově.

Důvodem, proč mikrobiologické laboratoře společnosti synlab využívají tuto metodu je snaha o vysokou spolehlivost a přesnost v druhové identifikaci a významné zkrácení času nutného k vydání výsledku, což je prioritou naší laboratoře. Velkým přínosem je tato metoda v diagnostice všech původců infekčních nemocí způsobených jak nemocničními, tak komunitními patogeny. Spektrum patogenů je velice široké, zahrnující pomalu rostoucí anaerobní patogeny, dále nutričně náročné patogeny, patogeny vyvolávající střevní infekce, kam patří hlavně v letním období salmonely, kampylobaktery, yersinie, respirační patogeny, mezi něž patří hemofily, streptokoky, patogeny způsobující uroinfekce, infekce genitálního aparátu, ale i kvasinek a plísní, možná je také identifikace vzorků zvířat či stěrů z prostředí. Za zmínku stojí také možnost využití pro detekci některých mechanismů rezistence (průkaz karbapenemáz), ev. pro přímou identifikaci z hemokultur.

Principem metody MALDI TOF je stanovení molekulové hmotnosti zkoumaného vzorku ionizací laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detekcí doby letu. Matricí, která slouží jako rozpouštědlo, je kyselina skořicová a samotná příprava vzorku je velice jednoduchá a spočívá v přenesení malé části kolonie například pomocí párátka na destičku, kde dojde k přidání kyseliny skořicové, která vyextrahuje jednotlivé proteiny, důležité k následnému měření. Poté se nechá vzorek zaschnout a pracovní destičku lze vložit do přístroje. Směs matrice a vzorku na nosiči je zasažena nanosekundovým pulzem laseru, přičemž dojde k ionizaci molekul vzorku. Vzniklé ionty jsou urychleny silným elektrickým polem a proletí trubicí detektoru rychlostí úměrnou jejich hmotnosti a náboji. Zaznamenává se celková doba letu částic od aplikace laseru po dopad na detekční destičku. Výsledkem celého procesu je hmotové spektrum, které je druhově specifické pro jednotlivé mikroorganismy. Naměřené spektrum se následně srovnává s profily v referenční databázi a vyhodnotí se.

Naše laboratoř disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart od americké firmy Bruker Daltonics, který díky svým parametrům dokáže výsledek vyhodnotit ještě lépe a rychleji než jeho předchůdci. MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart poskytuje ve srovnání s předešlými přístroji více než třínásobně rychlejší získání požadovaných hmotnostních spekter vzorku. Ta jsou porovnávána se spektry referenčními, uloženými v knihovnách vyhodnocovacího softwaru. Získaný výsledek je interpretován sestupně dle skóre v limitu 0–3, kde nejvyšší hodnota označuje nejlepší shodu s referenčním vzorkem. MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart zvládne analýzu během několika minut, má tedy obrovský přínos pro provoz laboratoře i samotného pacienta. Nová verze přístroje MALDI-TOF vyniká především extra výkonným laserem, který dokáže vydat až 200 výstřelů na jeden vzorek za sekundu. Dále knihovnou IVD extended library, která je obsažena v softwaru přístroje, a kromě běžných patogenů obsahuje oproti předchůdcům i mnohá další spektra. V neposlední řadě rychlejší pumpou na odčerpání vzduchu z komory – vzorek je analyzován ve vakuu.

Jako u každé metody, i zde najdeme nějaké mouchy.  V některých konkrétních případech, nelze provést přesnou identifikaci. Nejedná se ovšem o limitaci metody MALDI-TOF, ale důvodem je genetická příbuznost některých rodů kdy, nelze provést přesnou druhovou identifikaci, jako například u streptokoků a také u rodů Shigella a Escherichia, tady je ovšem nutné dodat, že v původní nomenklatuře se jednalo o jeden rod. V těchto ojedinělých případech je pak nutné volit alternativní diagnostický postup, v naší laboratoři se jedná o přístroj VITEK.

Jak je patrno, například v případě E. coli/Schygella může mít MALDI-TOF své potíže, na druhou stranu se dá ještě i ledacos vylepšit či urychlit, jako je tomu v případě S. enteritidis. MALDI-TOF generuje charakteristická proteinová spektra, unikátní pro každý mikroorganizmus tzv. fingerprinty. Identifikace porovnáváním fingerprintů je u salmonel dostačující pouze na identifikaci rodu. Výjimku ovšem může tvořit detekce specifické biomarkerové molekuly nejčastěji se vyskytujícího sérovaru S. enteritidis, jako velice rychlé diagnostiky tohoto mikroorganizmu. Pro tento sérovar byl nalezený unikátní signál v oblasti m/z 6036, který odpovídá zatím nespecifickému proteinu. Na identifikaci Salmonella Enteritidis pomocí MALDI TOF je možné využít přítomnost tohoto specifického biomarkeru, kdy je uváděna až 100% specificita a 95% senzitivita. Metoda je jednoduchá, vhodná do klinických mikrobiologických laboratoří, kde urychlí diagnostiku, a sníží náklady.

Naše laboratoř provedla paralelní testování více jak tří set vzorků salmonel, kdy byla k výsledku MALDI-TOF provedena následná aglutinace a byla prokázána 100% shoda. Díky tomuto výsledku mohla být tato rychlá diagnostika S. enteritidis zavedena do rutinní praxe naší laboratoře, která ročně provádí více jak tisíc detekcí a tím zkrácení času do uvolnění výsledku a snížení nákladů.


Obr. 1. Unikátní signál v oblasti m/z 6036, který odpovídá zatím nespecifickému proteinu u Salmonella Enteritidis detekovaný pomocí MALDI TOF

Jak je tedy patrno, tato technologie je nejen skvělý pomocník, ale i velký přínos pro diagnostiku a pacienta. Naše laboratoř identifikaci pomocí MALDI-TOF využívá velice masívně a ročně je provedeno cca desetitisíce identifikací.

Nový přístroj lze využít v rámci služeb laboratoře CUBE. Provozní doba laboratoře je od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 16:30 a v neděli od 8 do 12 hodin.

Autoři:
RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM
MUDr. Filip Prusík
Laboratoř CUBE, Evropská 178, Praha

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •