TOXIKOLOGIE NA SLOVENSKU

synlab slovakia s. r. o. Laboratórium Bratislava, centrálne laboratórium – úsek toxikológie

pracovisko s 24hodinovou prevádzkou, ako jediné pracovisko v západoslovenskom kraji poskytujeme toxikologické vyšetrenia v prípade akútnych a život ohrozujúcich stavoch 24 hodín denne.

Našou spádovou oblasťou je Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj.

V žalúdočnom obsahu, v krvi a v moči vykonávame základné a špecializované laboratórne toxikologické vyšetrenia za účelom:
• diagnostiky akútnych intoxikácií,
• diagnostiky užitia alebo abúzu drog,
• monitorovania terapie pri intoxikáciách,
• monitorovania hladín liečiv (TDM),
• kontroly abstinencie pri liečbe závislostí.

Služby laboratórnych toxikologických vyšetrení poskytujeme zdravotníckym zariadeniam SR, Policajnému zboru SR, samoplatcom a ostatným klientom.

Intoxikácie môžu byť spôsobené širokým spektrom rôznorodých toxických látok (nox), nie všetky je však možné v laboratóriu identifikovať a kvantifikovať. Vyšetrenia sú priebežne dopĺňané podľa požiadaviek meniacej sa praxe a s vývojom nových metodík a technických inovácií.

SLUŽBY A VYŠETRENIA
Ako základnú orientáciu o ponúkaných vyšetreniach možno použiť toxikologickú žiadanku BA07, ktorá je dostupná na webovej stránke www.synlab.sk alebo na vyžiadanie v laboratóriu.
Pre klientov a užívateľov laboratórnych toxikologických vyšetrení je vypracovaná Laboratórna príručka toxikológie, ktorá je dostupná elektronicky na webovej stránke www.synlab.sk alebo na vyžiadanie v laboratóriu. V príručke sa dozviete všetko od odberu primárnej vzorky až po vydanie laboratórneho výsledku. Takisto je k dispozícii aj cenník laboratórnych toxikologických vyšetrení pre samoplatcov a klientov mimo zdravotného poistenia.

Pre klientov poskytujeme odborné konzultácie. Pravidelne sa zúčastňujeme externého hodnotenia kvality v oblasti TDM (SEKK), skríningu drog, liečiv a etanolu (RfB). Spolupracujeme s Národným toxikologickým informačným centrom (NTIC) a Centrom pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ).

Na identifikáciu látok vo vzorkách biologického materiálu ako je žalúdočný obsah, krv a moč využívame rôzne metódy stanovenia. V prvom kroku sú to rýchle chromatografické imunotesty pre kvalitatívnu detekciu konkrétnej látky, či už drogy alebo lieku v ľudskom moči alebo v krvi pri presne stanovenej cut-off koncentrácii.

Ide o dôkaz amfetamínov, metamfetamínov, kokaínu a jeho metabolitov, kanabinoidov (THC), opiátov, fencyklidínu, MDMA (extázy), metadonu, syntetickej marihuany K2 (JWH-018 a JWH-073), LSD, MDA (metylén-dioxy-amfetamín), 6-monoacetylmorfínu (6MAM), EDDP (Ethylidene-1,5 dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine), oxykodónu, propoxyfénu, ketamínu, etylglukuronidu, barbiturátov, TCA (tricyklické antidepresíva), buprenorfínu, tramadolu, fentanylu, diazepamu a zolpidemu.

V ďalšom kroku využívame homogénnu enzýmovú imunoanalýzu – metódu, ktorá využíva monoklonálne protilátky, ktoré detekujú danú drogu v moči. Ide o semikvantitatívny dôkaz amfetamínov/metamfetamínov, opiátov, kanabinoidov (THC), kokaínu, benzodiazepínov. U benzodiazepínov sa táto metóda využíva aj pre stanovenie v krvi. Kvantitatívne stanovuje vo vzorkách krvi a moču hladinu etanolu v jednotkách g/l (t.j. promile).

TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE LIEČIV
Terapeutické monitorovanie liečiv (TDM) sa postupne stáva neodmysliteľnou súčasťou optimálnej liečby pacientov. Pravidelné monitorovanie je dôležitým krokom pre zabezpečenie maximálneho účinku farmakoterapie. Hladiny liečiv ako paracetamol, digoxín, fenytoín, teofylín, fenobarbital, karbamazepín, kyselina valrpoová, gentamicín a vankomycín monitorujeme na analyzátore Alinity c-i. V prípade digoxínu, fenobarbitalu, gentamicínu, karbamazepínu, vankomycínu a kyseliny valproovej ide o turbidimetrickú inhibičnú imunoanalýzu a v prípade paracetamolu, fenytoínu a teofylínu je princípom enzýmová imunoanalýza.

Pracovníci toxikologického úseku:
Ing. Jana Stachová
Iveta Gáborová
Erik Demitra
Jana Myslíková
Darina Sedláková
Viera Cimová

Štyri chromatografické techniky

GCMS (plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou) 
je neodmysliteľnou súčasťou nášho laboratória.
Ide o separačnú techniku, ktorá sa používa na oddelenie chemických zložiek zmesi vzoriek a na ich detekciu, aby sa určila ich prítomnosť alebo neprítomnosť a/alebo ich množstvo. Identifikácia je založená na porovnaní retenčného času píkov vo vzorke s retenčnými časmi zo štandardov známych zlúčenín, analyzovaných pomocou rovnakej metódy. Túto metódu využívame pri dôkaze neznámych liekov, benzodiazepínov, pesticídov, kumarínov a iných neznámych a toxických látok. Taktiež nám slúži táto metóda na potvrdenie / vyvrátenie pozitívneho výsledku pre drogy (tzv. konfirmácia) a týka sa amfetamínov/ metamfetamínov, kokaínu a jeho metabolitov, kanabinoidov (THC), opiátov, fentanylu a 6-monoacetylmorfínu.

Biologickým materiálom je žalúdočný obsah a moč.

Metódou plynovej chromatografie (GC)
identifikujeme prchavé látky.
Dôkaz prchavých látok ako sú acetón, etanol, metanol, benzén, chloroform, toluén, dioxán vo vzorkách moču a žalúdočného obsahu vykonávame pomocou tzv. head space techniky. Princíp tejto techniky spočíva v tom, že pri zvýšenej teplote sa prchavé látky uvoľňujú z kvapaliny (moču) a koncentrujú sa v uzavretom priestore nad kvapalinou. Z tohto priestoru sa odoberie časť pár plynotesnou striekačkou a nastrekne na kolónu plynového chromatografu. Metóda plynovej chromatografie nám zároveň slúži ako konfirmačná metóda pre etanol vo vzorke krvi a tiež pri intoxikáciách stanovujeme hladinu etylénglykolu v krvi a žalúdočnom obsahu.

Čo je etylénglykol?
Etylénglykol sa používa pri výrobe celulózy, plastických hmôt, farieb a nemrznúcich zmesí do chladičov motorových vozidiel. Je častou príčinou akútnej otravy u chorých so samovražednými sklonmi, pretože je ľahko dostupný. Predáva sa ako alykol alebo fridex. Je bezfarebný a má sladkú chuť. Pri perorálnom použití sa rýchlo vstrebáva. Letálna dávka je 100 až 150 ml 50% roztoku.

Chromatografiou na tenkej vrstve (TLC)
dokazujeme neznáme lieky, benzodiazepíny, etylénglykol a iné neznáme látky vo vzorkách moču.

Princípom TLC je delenie zložiek zmesi látok v tenkej vrstve stacionárnej pevnej fázy (sorbentu) pomocou kvapalnej mobilnej fázy.

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC)
sa v súčasnosti považuje za jednu z najprogresívnejších analytických metód.

Medzi výhody HPLC analýzy patrí:
a) možnosť kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy,
b) automatizácia celého procesu,
c) vysoká citlivosť metódy,
d) minimálne množstvo vzorku pre stanovenie,
e) možnosť použitia rôznych detektorov,
f) možnosť analýzy zložitých zmesí.

Metódou HPLC monitorujeme hladinu antiepileptík ako lamotrigín a levetiracetam. Stanovujeme aj hladinu anestetika tiopentalu v krvi. Sme jediné laboratórium na Slovensku, ktoré metódou HPLC stanovuje v moči látku indolyl-3-acryloylglycín (opioidné peptidy v moči u detí s podozrením na autizmus). Opioidné peptidy sú produkty trávenia kazeínu a gluténu, chemicky podobné morfínom. Nekompletným trávením lepku vzniká gluteomorfín, nekompletným trávením mlieka zasa kazomorfín. Doporučuje sa tzv. GFCF diéta (glutein free a casein free).

Použitím fluorescenčného detektora (FLD) vieme HPLC technikou kvantitatívne stanoviť vo vzorke krvi a moču v jednom behu 20 aminokyselín (kyselina asparágová, kyselina glutámová, asparagín, serín, glutamín, glycín, treonín, histidín, citrulín, alanín, taurín, arginín, tyrozín, valín, tryptofán, fenylalanín, izoleucín, leucín,ornitín, lyzín).

ČOMU SA V SÚČASNOSTI VENUJEME?

Na HPLC analyzátore testujeme novú súpravu na stanovenie Koenzýmu Q10 v sére / plazme / plnej krvi. Toto vyšetrenie by sme chceli ponúkať ako samoplatcovský program.

Zároveň testujeme a dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť ponúkať kvantitatívne stanovenie benzodiazepínov (alprazolam, bromazepam, chlórdiazepoxid, clobazam, clonazepam, diazepam, flunitrazepam, nitrazepam, nordiazepam a oxazepam) a tricyklických antidepresív (norclozapin, clozapin, nordoxepin, doxepin, desipramin, imipramin, nortriptylin, maprotilin, amitriptylin, trimipramin, norclomipramin a clomipramin) v sére / plazme.

Chceli by sme rozšíriť spektrum antiepileptík a preto testujeme súpravu: Antiepileptiká v sére / plazme (sultiam, etosuximid, primidon, 10-hydroxycarbamazepin, carbamazepi- 10,11-epoxid, oxcarbazepin (Trileptal).

Ing. Jana Stachová
Laboratórny diagnostik – toxikológia

V čom laboratórium vyniká?
• Sme 24 hodinové laboratórium, jedno z mála pracovísk na Slovensku pre akútne intoxikácie a život ohrozujúce stavy.
• Sme jediné laboratórium na Slovensku, ktoré metódou HPLC stanovuje v moči látku indolyl-3-acryloylglycín (opioidné peptidy v moči u detí s podozrením na autizmus).
• Sme súčasťou centra PKU pre diagnostiku a liečbu fenylketonúrie pre Bratislavu a západoslovenský kraj v rámci plošného neonatálneho skríningu.
• Monitorujeme hladinu anestetika tiopentalu v krvi a stanovujeme hladinu etylénglykolu v krvi.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •