PERORÁLNÍ KVASINKOVÉ A BAKTERIÁLNÍ VAKCÍNY

Vývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy pro zdravé jedince nepatogenní. Rozhodujícím faktorem je stav imunitního systému – pokud selhávají povrchové lokální obranné mechanismy nebo je snížena celková obranyschopnost, mohou se i mikroorganismy s nízkou patogenitou uplatnit.

V současné době často dochází k tomu, že i banální infekce nebo recidiva jsou ihned od počátku léčeny antibiotiky. Na jedné straně může být léčba efektivní, zkracuje se doba léčení a neschopnosti, ale na druhé straně dochází ke snížení antigenního působení mikrobů, ke snížení zánětlivé reakce a tvorby protilátek. Rovněž původce onemocnění může být jiný než bakteriální a použití antibiotik je zbytečné. Pokud se onemocnění nejeví od počátku jako závažné, je vhodné počkat s podáním antibiotik – jejich podání v době vzniku protilátek již nepoškozuje jejich další produkci a nevede v takové míře ke tvorbě rezistentních kmenů. První dny po infekci jsou nejdůležitější pro rozvoj přirozených imunitních protiinfekčních reakcí. Pokud je antibiotikum nasazeno příliš brzy, tlumí se obranné mechanismy, které by často byly infekci schopny zvládnout samy.

K terapii recidivujících a chronických infekcí těžko léčitelných antibiotiky a chemoterapeutiky a k preventivní stimulaci imunity je možné použít perorální kvasinkové a bakteriální vakcíny.

Charakteristika vakcín

Jedná se o roztoky obsahující komplexy antigenů, které jsou připravovány z vykultivovaných mikroorganismů šetrně usmrcených teplem nebo chemicky a opakovaně nalézaných u pacientů. Nejedná se však o léky primárních imunodeficiencí nebo k léčbě standardně a sporadicky probíhajících infekcí. Upravují aktivitu imunitního systému proti konkrétnímu původci onemocnění, ale nelikvidují se přirozené kmeny organismu. Aplikují se nejčastěji ve formě kapek perorálně, jsou aplikovány ve vícečetných dávkách ve stoupajícím kvantu. Slizniční odpověď nastupuje řádově v hodinách, efekt léčby je ale možné hodnotit až po několika týdnech.

Historie a současnost vakcín

Perorální vakcíny se používají již několik desítek let, a to jak u nás, tak i ve světě. Před 100 lety vznikly první práce zabývající se použitím usmrcených bakterií k vyvolání léčebného nebo preventivního účinku proti bakteriálním infekcím. V roce 1902 sir Almroth Wright použil poprvé k léčbě furunkulózy inaktivovanou kulturu stafylokoka izolovanou z ložiska chronicky nemocného pacienta. Vycházel z úspěchů klasických očkovacích látek, které indukují tvorbu protilátek. Postupně se používání bakteriálních vakcín rozšířilo a vakcíny, které byly připraveny z vlastního kmene pacienta, se začaly označovat jako autovakcíny. Posléze se zjistilo, že některé kmeny, které se použily pro přípravu autovakcín, se osvědčily i u jiných pacientů se stejným onemocněním. Tyto kmeny se konzervovaly a byly používány dále buď samostatně nebo se přidávaly do autovakcín. Ujal se pro ně název stock kmeny (nebo také zásobní kmeny) a z nich připravené stock vakcíny (zásobní vakcíny).

Zpočátku se vakcíny vyráběly převážně v injekční formě. Tato léčba však byla náročná jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Proto byly injekční vakcíny postupně nahrazovány perorálními ve formě kapek, případně tabletami nebo nosními spreji. Na základě srovnávacích studií se zjistilo, že účinnost všech forem je téměř srovnatelná.

Největší rozmach v používání individuálně připravovaných vakcín se datuje do rozmezí třicátých až padesátých let minulého století. Objev antibiotik a chemoterapeutik je však postupně začal zatlačovat do pozadí odborného zájmu. U bakteriálních a kvasinkových infekcí s chronickým průběhem nebo u recidivujících infekcí nebyla terapie antibiotiky a chemoterapeutiky vždy úspěšná. Začalo docházet ke vzniku rezistentních kmenů, dalším problémem byla také možnost rozvoje intolerance, přecitlivělosti a nežádoucí imunosupresivní účinky. Tyto skutečnosti přesunuly pozornost lékařů od výlučných snah eliminovat infekční agens k pokusům ovlivňovat pozitivně specificky nebo nespecificky imunitní systém.

V 70. letech 20. stol. začaly být individuálně připravované vakcíny vytlačovány komerčně vyráběnými zahraničními imunomodulátory z důvodu časové náročnosti. V posledních letech byla však ukončena výroba některých těchto imunomodulátorů (např. Biostim, Imudon, IRS 19), některé přetrvávají a nově zaváděné přípravky mají již převážně charakter potravinových doplňků.

V souvislosti s tím je zaznamenán opět zvýšený zájem o individuálně připravované auto a stock vakcíny pro jejich některé nesporné výhody – jsou sestaveny na míru pacienta, pro jejich výrobu se používají epidemiologicky aktuální kmeny, lze upravit dávkování dle potřeb pacienta a jsou plně hrazeny pojišťovnami na rozdíl od komerčně vyráběných imunomodulátorů.

Indikace vakcín

Jak již bylo uvedeno výše, hlavní indikací jsou chronické a recidivující bakteriální a kvasinkové infekce. Jedná se především o: infekce horních cest dýchacích, záněty močových cest, infekce kůže a měkkých tkání a záněty vulvy a pochvy.

Vakcíny pro léčbu infekcí horních cest dýchacích

Respirační akutní a chronické infekce jsou, zejména v chladnějším období roku, často diagnostikovaným onemocněním. U dospělých se mohou opakovat 2-4x ročně, u dětí dokonce 6-8x ročně. V těchto případech je vhodné uvažovat i o léčbě vakcínami. Pro přípravu vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae a Moraxella catarrhalis. Vakcínu lze připravit i z jiných kmenů po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Vakcíny pro léčbu infekcí močových cest

Infekce močových cest patří k nejčastějším infekcím. Vyskytují se více u žen než u mužů, u děvčat školního věku je toto onemocnění až 50x častější než u chlapců, u žen ve věku 30-65 let dokonce 100x častější než u mužů. Každá druhá žena je v průběhu svého života alespoň jednou tímto onemocněním postižena, asi u ¼ žen toto onemocnění recidivuje. Některé studie prokazují, že podávání vakcín vede již po 3 měsících ke snížení počtu recidiv a snížení počtu dnů, po které bylo potřeba podávat antibiotika. Pro přípravu vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Klebsiella spp.

Vakcíny pro léčbu kožních infekcí

Tento typ vakcín je vhodný především k léčbě akné, stafylokokových pyodermií, mikrobiálního i atopického ekzému atd.

Dlouholetá spolupráce s dermatology nejen z našeho regionu přináší pozitivní výsledky v léčbě úporných případů akné a furunkulózy. Až 80 % mladých lidí ve věku 10–30 let bývá postiženo některou z forem akné. Bohužel je to v období, kdy je vzhled na jednom z prvních míst a neléčené onemocnění může zanechat nejen trvalé zdravotní, ale zejména psychické následky. Úspěšnost léčby vakcínou je v těchto případech až 90 %. Vakcinace vede často k remisi projevů a rychlejší odezvě na antibiotika. Při včasně nasazené vakcíně lze zabránit těžkému průběhu onemocnění a vzniku trvalých následků ve formě jizev. Pro přípravu vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: Staphylococcus aureus, Cutibacterium acnes, Streptococcus agalactiae, Candida albicans, Candida parapsilosis.

Vakcíny pro léčbu gynekologických infekcí

Důvodem pro přípravu vakcíny jsou především opakované a chronické infekce pochvy a vulvy (výtoky, pálení, svědění). Jedním z nejvíce se vyskytujících onemocnění je mykotická kolpitida u žen s určitými predispozicemi – špatně kompenzovaný diabetes, obezita, léčba kortikoidy, antibiotiky, těhotenství apod. Pro přípravu vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: Candida albicans, Escherichia coli, Enterococcus faecalis a některé méně se vyskytující kvasinky jako Candida krusei, Candida glabrata, Saccharomyces cerevisiae.

Mechanismus účinku

Přesné poznatky o podstatě léčebných účinků a fungování perorálních bakteriálních a kvasinkových vakcín z důvodu složitosti a neúplných znalostí imunity nejsou ještě zcela známé. Bakteriální a kvasinkové antigeny jsou přirozenými zevními antigeny, které působí na lidský organismus, jsou rozpoznávány a imunitní systém vůči nim dokáže vytvářet obrannou reakci. Zvyšují slizniční imunitu, tedy aktivují nespecifické imunitní mechanismy (tvorba hlenu, lysozym, sekreční IgA, aktivace fagocytózy, NK buněk, komplementový systém), ale při dlouhodobém podávání mohou vést i ke specifické imunitní reakci (tvorba specifických protilátek nebo tvorba specifických cytotoxických lymfocytů – zejména T lymfocytů, ale i B lymfocytů).

Materiál pro přípravu vakcín

Materiál se odebírá sterilně různým způsobem dle jeho charakteru. Musí být vhodný ke kultivaci a pomnožení na umělých kultivačních půdách. S výjimkou hemokultur lze použít jakýkoliv klinický materiál odebraný standardní metodou.

Příprava vakcín

Příprava vakcín na našem pracovišti (synlab czech s.r.o , sekce mikrobiologie Laboratoře Brno, Modřice, Evropská 873) probíhá již více než 10 let, původně pod vedením RNDr. Dany Hanulákové.  Podléhá pravidelnému  dohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na základě zákonů č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících  zákonů (zákon o léčivech) a jeho prováděcího právního předpisu, Vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi. Oprávnění k přípravě vakcín nám bylo SÚKLem  vydáno  na základě splnění všech požadavků § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb..

Vakcíny se připravují podle standardní metodiky a jsou zpracovávány čistých prostorách odpovídajících jmenované vyhlášce. Izolované patogeny musí být v čisté formě – v průběhu výroby přípravy vakcín probíhá kontrola jejich identity a několik kontrol sterility (vakcíny nesmí obsahovat živé mikroorganismy).

Podle způsobu přípravy rozlišujeme perorální vakcíny kvasinkové, bakteriální a bakteriální plus kvasinkové. Podle typu vakcín může lékař žádat o autovakcínu, stock vakcínu nebo o kombinovanou vakcínu, kdy se k vlastnímu kmeni pacienta dodávají zásobní kmeny.

Léčba vakcínami

Léčebný efekt vakcín závisí na mnoha faktorech – správná indikace, složení, příprava a volba formy vakcíny a vhodné individuální dávkování. Je také důležité, kdy začít vakcínu podávat, protože její složky působí na organismus podobně jako infekce, která je sama o sobě mohutným imunostimulačním podnětem. Podání dalšího antigenního podnětu v podobě vakcíny v průběhu akutního onemocnění by nemuselo vést k další stimulaci imunity, ale naopak k jejímu přetížení a útlumu. Z těchto důvodů je vhodné léčbu vakcínami zahájit až po zvládnutí akutních projevů infekce, nejlépe v období rekonvalescence nebo až po jejím ukončení k prevenci dalších vzplanutí infekce.

Aplikace vakcín vede ke snížení četnosti daného onemocnění, ke zmírnění průběhu a zkrácení doby nemoci. Velmi dobře jsou snášeny i dětmi od 3 let, mají minimum vedlejších účinků a prakticky nulovou toxicitu. V průběhu užívání vakcíny je možná kombinace i s jinou medikací s výjimkou jiných imunomodulačních přípravků. Vakcíny je možné připravit i pro partnera či partnerku léčeného pacienta.

Přípravu vakcíny hradí zdravotní pojišťovny. Je možné  je zhotovit i pro samoplátce (viz ceník na www.synlab.cz) , ale vždy pouze na základě  předchozího  požadavku ošetřujícího lékaře (žádanka).

Význam vakcín

Perorální bakteriální a kvasinkové vakcíny mají i v dnešní době svůj nezastupitelný význam, i když názory na tuto terapii jsou nejednotné. Přesto, že se jedná více méně o metodu empirickou, zájem o tyto vakcíny neustále stoupá. Důvodem jsou především pozitivní zkušenosti lékařů i samotných pacientů s dosaženými výsledky.

Autor: Kolektiv pracovníků pracoviště Přípravy vakcín, synlab czech s.r.o , sekce mikrobiologie Laboratoře Brno, Modřice, Evropská 873

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •