Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostika

Parvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a hematologickém statusu hostitele. Širší veřejnosti je tento virus znám především jako původce tzv. páté dětské nemoci.

Čeleď Parvoviridae, do které B19 patří, zahrnuje velkou řadu zvířecích patogenních virů, o které se již delší dobu zajímají nejen virologové, ale také veterináři. Ty jsou totiž původci některých zvířecích nemocí, jako je kupříkladu parvovirus psů, virus panleukopenie koček, parvovirus prasat, parvovirus hovězího dobytka, virus enteritidy norků či parvovirus kachen.

 Základní informace k parvoviru B19

 • Malé neobalené viry.
 • Genom kóduje jednovláknová molekula DNA.
 • Kapsid 60 kapsomer; 2 strukturální proteiny VP1 a VP2, které vznikají alternativním sestřihem.
 • VP2 (majoritní, 96 %) – hlavní antigen. Protein má schopnost samoskládání, tedy tvorby tzv. virus like particles, VLP – neinfekční částice, prázdné kapsidy bez nukleové kyseliny (viz obr. výše).
 • VP1 (minoritní, 4 %) – na povrchu kapsidu vytváří lineární epitopy, proti kterým je namířená odpověď neutralizačních protilátek.
 • Jednoduchá stavba zabezpečuje vysokou stabilitu.

Virus se v populaci šíří jako kapénková infekce respirační cestou. Člověk se tedy nakazí inhalací infekčního aerosolu. Kvůli relativně vysoké stabilitě proteinového kapsidu je možná i infekce krví a krevními deriváty.

Parvovirus B19 potřebuje ke svému dělení rychle mitoticky se dělící buňky s plnou enzymatickou výbavou. Adsorbuje se na povrchový P antigen, tj. hemaglutinin. P antigen je přítomen na prekurzorových buňkách erytrocytů, ale také některých buňkách lidského plodu, jako jsou fetální myokardiální myocyty nebo fetální endotelové buňky. Nachází se i na zralých erytrocytech, ale zde není schopen způsobit permisivní infekci. Aby virus mohl vstoupit do hostitelské buňky a úspěšně se v ní pomnožit, je v membráně potřeba přítomnost dalších molekul, především koreceptoru α5β1 integrinu. Ten se ale v membráně zralých erytrocytů nenachází a právě z toho důvodu se předpokládá, že zralé erytrocyty se můžou uplatňovat jako vysoce efektivní systém v diseminaci viru v organismu.

Epidemiologie

B19 je rozšířen kosmopolitně a vyvolává infekční onemocnění po celém světě. Do kontaktu s virem nepřichází jen některé izolované skupiny domorodců v Amazonii či na odlehlých afrických ostrovech.

Promořenost populace měřená přítomností specifických IgG protilátek v séru je stejná v Evropě, USA i v Asii. K nákaze běžně dochází již v dětství, specifické protilátky má téměř polovina dětí ve věku 15 let. Infekce v mírném klimatickém pásmu vznikají obvykle na jaře, typické jsou malé epidemie, opakující se v intervalech několika let.

Klinický obraz

1) Pátá dětská nemoc

Většina onemocnění způsobená parvovirem B19 proběhne asymptomaticky. Hlavní manifestací onemocnění u normálního, imunokompetentního jedince je erythema infectiosum, také nazývaná pátá dětská nemoc nebo „slap-cheek disease“. Jedná se o exantematické onemocnění dětí, typicky se projevující vyrážkou v oblasti tváře.

V první fázi nákazy vzniká viremie, která je provázena vysokou horečkou a nespecifickými příznaky onemocnění: horečka, zimnice, bolesti hlavy a svalů. Po přibližně dvou týdnech se objeví specifické projevy onemocnění: kožní exantém, případně bolesti kloubů. Toto období přímo koresponduje s narůstající hladinou specifických protilátek v krvi a vznikem imunokomplexů ukládajících se do kůže a kloubů. V tomto období zpravidla dochází k znovuobjevení se retikulocytů v krevním obrazu, což se považuje za znak spontánního hojení a signalizuje to potlačení viremie v krvi.

Ačkoli vyrážka postupně mizí, může se znovu objevit v případě expozice kůže slunci, teplu nebo při emočním vypětí či při námaze.

2) Artropatie

Rizikovou skupinu představují zejména ženy středního věku, u kterých bývá parvovirová infekce častokrát provázena artralgiemi i artritidami kloubů. Jedná se o symetrické postižení rukou, loktů, kolen i zápěstí. Klinický obraz napodobuje revmatickou artritidu s pozitivním nálezem revmatoidního faktoru. Obvykle po několika týdnech ustoupí, i když vzácně přetrvává několik měsíců i let, nikdy nedochází k destrukci kloubů.

3) Perzistující parvovirová infekce

S tímto klinickým obrazem se potkáváme u pacientů se sníženou imunitou (akutní leukemie, vrozené imunodeficity, pacienti po transplantaci kostní dřeně, HIV+). Právě absence imunity brání vzniku klinickýchpříznaků páté nemoci. Viremie v krvi stoupá do extrémně vysokých kvant (1012 kopií genomu/ml) a pacient se dostává do stavu život ohrožující anémie. Terapie podáním transfuze krve je nezbytná.

4) Tranzitorní aplastická krize

S dalším klinickým obrazem se můžeme potkat u pacientů s nejběžnějšími hemolytickými nemocemi (srpkovitá anémie, dědičná sférocytóza, talasemie). U těchto lidí s častějším rozpadem erytrocytů a s naléhavou potřebou jejich novotvorby parvovirová infekce způsobuje tzv. tranzitorní aplastickou krizi. Jedná se o akutní epizodu čisté  aplazie červených krvinek: pacient je silně anemický, s nízkým počtem retikulocytů a téměř s úplnou absencí červených krvinek v kostní dřeni. V kostní dřeni může být pozorována rozsáhlá nekróza. V mnoha případech mohou pacienti vyžadovat terapii transfuzí krve.

5) Hydrops plodu

Rizikové může být onemocnění parvovirem B19 u těhotných žen. Ve zvýšeném riziku jsou ženy v úzkém kontaktu s dětmi (učitelky, zdravotníci nebo matky). K transplacentárnímu přenosu infekce dochází asi u 1/3 infikovaných těhotných žen. Infekce plodu může spontánně odeznít, na druhou stranu může být příčinou závažné fetální morbidity i mortality. Celkové riziko úmrtí plodu dosahuje 16 %.

U plodu vzniká generalizovaná vaskulitida s poškozením endotelu kapilár, zánětlivé poškození srdcového svalu (myokarditida), poškození krvetvorby (v kostní dřeni i játrech) a selhávají jaterní funkce. Těžká anémie i myokarditida se podílejí na městnavém selhání srdce.

Infekce plodu je obzvláště nebezpečná mezi 10.–20. týdnem těhotenství. Toto období je charakterizováno výrazně narůstajícím obratem erytropoézy a krátkým poločasem rozpadu fetálních erytrocytů. Ve 3. trimestru nebo postnatálně riziko vzniku hydropsu výrazně klesá, a to z důvodu zvyšujících se hematologických rezerv plodu a vyzrávající imunitní odpovědi.

Laboratorní diagnostika

Virus byl původně identifikován metodami elektronové mikroskopie. K izolaci viru z klinického materiálu nelze použít žádné běžné tkáňové kultury ani pokus na zvířeti. Virus se v podmínkách in vitro množí pouze v explantátech kostní dřeně za přítomnosti erytropoetinu.

Metodami imunohistochemického barvení pomocí specifické protilátky lze přítomnost viru dokázat v punktátech kostní dřeně nebo játrech či slezině.

Základní metodou přímého průkazu parvoviru B19 v klinické praxi je detekce virové DNA metodou PCR.

Pro nepřímý průkaz viru se využívá stanovení specifických protilátek v lidském séru obvykle testy ELISA, případně CLIA s použitím rekombinantního kapsidového proteinu. Pro prokázání akutní infekce svědčí přítomnost IgM protilátek, které se objevují přibližně 10. den od počátku infekce a přetrvávají maximálně 2–3 měsíce. Spontánní hojení s rekonvalescencí doprovází vysoká hladina specifických protilátek třídy IgG. Tyto protilátky po prodělané infekci přetrvávají celoživotně.

Statistika z naší laboratoře

Za období 38 měsíců, od začátku června 2014 do konce srpna 2017, jsme v naší laboratoři vyšetřili 1 988 vzorků pacientských sér. Přibližně u 4,5 % vzorků byla zaznamenána přítomnost IgM protilátek svědčící pro akutní infekci, s větší mírou výskytu ve skupině dětí ve věku do 15 let. Můžeme zde vidět také promořenost naší populace, kde přibližně 2/3 lidí starších 15 let jsou pozitivní na přítomnost specifických IgG protilátek po prodělané infekci.

Autor:
RNDr. Aneta Medonosová

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník – Ing. Ján PekářMilí čitatelia, je mi veľkou cťou, že mám možnosť osloviť vás v novom roku prostredníctvom nášho firemného časopisu v krátkom úvodníku. Je za nami rok 2017 a pred nami rok 2018. Január je obdobie, kedy Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •