KRV – NAJVZÁCNEJŠIA TEKUTINA

K 150. VÝROČIU NARODENIA JANA JANSKÉHO

Krv je nenahraditeľná vysokošpecializovaná červená tekutina, ktorá je z 50 % tvorená krvnou plazmou. Okrem vody obsahuje plazma rôzne soli, organické látky ako sú bielkoviny, vitamíny, hormóny, faktory zrážania krvi, cukry, tuky a podobne. Okrem tejto tekutej časti je krv tvorená krvnými elementami, medzi ktoré patria biele krvinky, krvné doštičky a červené krvinky, ktoré prepožičiavajú krvi jej typické sfarbenie a sú zodpovedné za transport kyslíka vďaka červenému krvnému farbivu hemoglobínu.

Už od pradávna ľudia verili v magickú moc zvieracej aj ľudskej krvi. Na jednej strane bola súčasťou rôznych náboženských rituálov, pričom najcennejšou obetou bohom bola práve ľudská krv. Na strane druhej patrilo púšťanie žilou z dôvodu „odvádzania chorobných štiav“ medzi obľúbené a často využívané liečebné zákroky už od stredoveku. Chudák kráľ Ľudovít XIII. vďaka svojmu dvornému lekárovi len za jeden rok podstúpil vyše 200 klystírov a 47-krát mu pustil žilou. Nie každý pacient však túto terapiu prežil. Väčšina žien po vyčerpávajúcom pôrode a po opakovaných púšťaniach žilou zaplatila za vtedajšiu lekársku starostlivosť životom.

Nie je vylúčené, že krvou a transfúziou sa zaoberali už Asýrčania a starí Egypťania, podľa ilustrácie na náhrobku v Memphise, ktorá zobrazuje pacienta krvácajúceho z nohy a krku. O význame krvi nepochybovali ani starovekí lekári, ktorí ju nazývali životodarnou tekutinou. Grécky filozof Empedokles už v 5. storočí pred n.l. stotožňoval krv so životnou silou. Zrejme preto sa kúpali v krvi aj niektorí panovníci starovekého Egypta a rímski patricijovia pili krv mladých gladiátorov. Dokonca aj v našich končinách je známy príbeh Čachtickej pani, ktorá sa na prelome 16. a 17. storočia údajne kúpala v krvi mladých panien. Lekár pápeža Inocenta VIII. sa v roku 1492 pokúsil omladiť pápeža krvou 3 mladých chlapcov. Tento prevod krvi sa ale skončil smrťou všetkých štyroch zúčastnených. Významný vplyv na rozvoj transfúzií krvi mal objav krvného obehu v roku 1616 Angličanom Williamom Harveyom. Presne 15. júna 1667 osobný lekár Ľudovíta XIV. Jean Baptiste Denis podal chlapcovi s horúčkou striebornou trubičkou do ramennej žily necelé dve deci krvi z krčnej tepny jahňaťa. Predtým chlapcovi pustil žilou asi 20-krát. Nedošlo však k poklesu teploty, dospel teda k názoru, že chlapec má málo krvi a aj to málo je preplnené „horkosťou“, preto sa rozhodol s pomocou chirurga o podanie krvi a nariedenie tejto horkosti. Pacient procedúru prežil zrejme vďaka malému množstvu použitej krvi. Prežil aj ďalší z jeho pokusných pacientov. Tretí z jeho pacientov Antoine Mauroy ale po opakovanom prevode teľacej krvi zomrel. Prípad prejednával aj francúzsky parlament a v roku 1670 zakázal akékoľvek transfúzie u ľudí. A prečo krv jahňaťa? Pretože je to mierne, dobré a nevinné zviera, uviedol o pokuse 1667 francúzsky lekár Gérard Tobelem. Pokusy transfúzií zo zvieraťa na človeka, hlavne jahňacej krvi odporúčanej pri žalúdočno-črevných chorobách a pľúcnej tuberkulóze, ironicky okomentoval jeden vtedajší chirurg takto: „Na prevod ovčej krvi musia byť prítomní traja barani: jeden, ktorému sa krv odoberie, druhý, ktorý súhlasí s tým, aby sa mu dostala do žíl, a tretí, čo tento prevod uskutoční.“ Až o 150 rokov po prvej zvieracej transfúzii použil ako prvý úspešne ľudskú krv v roku 1818 britský pôrodník James Blundell, ktorý zostrojil aparát uľahčujúci prevod krvi charakteru veľkej striekačky a snažil sa o záchranu rodičiek po pôrode. Toto obdobie bolo charakterizované zázračnými uzdraveniami, ale aj tragickými úmrtiami.

Pokusy o transfúzie krvi pokračovali aj naďalej a v roku 1875 už existoval súbor 478 vykonaných transfúzií s úspešnosťou menej ako 50 %. Väčšinou končili vážnymi komplikáciami – rozpadom krviniek v krvi príjemcu a nezriedka smrťou.

BEZPEČNÁ TRANSFÚZIA

Rozhodujúcim prelomom v snahe o bezpečnú transfúziu krvi bol objav krvných skupín. Krvné skupiny sa môžu definovať ako určité vrodené vlastnosti červených krviniek, ktoré sa rozpoznávajú pomocou špecifických protilátok. Sú to organické molekuly zložené z bielkovín, cukrov a tukov a tvoria neoddeliteľnú súčasť bunkovej membrány. V súčasnosti je známy už aj biologický význam krvných skupín, ktorý vyplýva zo štruktúr týchto jednotlivých antigénov. Krvné skupiny sa podieľajú na transporte biologicky dôležitých molekúl cez membránu červených krviniek, vrátane enzýmov, a fungujú aj ako receptory a majú ďalšie dôležité funkcie. Krvná skupina je od narodenia rovnaká, pri dedení krvných skupín dieťa zdedí len také gény, ktoré majú jeho rodičia, čiže sa dedia podľa Mendelových pravidiel dedičnosti. Práve tieto poznatky o dedičnosti krvných skupín sa využívajú v súdnom lekárstve a v sporoch o otcovstvo. Výskyt krvných skupín v rôznych geografických podmienkach je rôzny. U nás je najčastejšou krvná skupina A (42 %), potom krvná skupina 0 (32 %), B (18 %) a najzriedkavejšia je krvná skupina AB (8 %). Okrem základného delenia krvných skupín na A, B, 0 a AB je dôležité prihliadať v transfuziológii aj na Rh faktor. Tento Rhesus systém dostal názov po opici Macacus rhesus, u ktorej bol prvýkrát tento systém opísaný. Rh systém je tvorený viacerými antigénmi, najdôležitejšie z nich sú: antigény D, C, c, E, e. Ak človek má D-antigén, je Rh pozitívny, ak D antigén nemá, je Rh negatívny. Rh negatívni jedinci pri kontakte s Rh pozitívnou krvou začnú tvoriť proti tomuto antigénu protilátky, pretože imunitný systém ho nespozná ako vlastný, ale ako cudzorodý. Protilátky sa naviažu na červené krvinky a spôsobia ich rozpad. Takto vzniká hemolytická reakcia po transfúzii Rh pozitívnej krvi Rh negatívnemu jedincovi. Tieto anti D protilátky môžu prechádzať placentou a spôsobiť hemolytickú chorobu novorodenca v prípade opakovaného tehotenstva Rh negatívnej ženy, ktorej plod po otcovi zdedil Rh D antigén. V dnešnej dobe vieme v tomto prípade účinne hemolytickej chorobe novorodenca predchádzať.

Okrem tohto základného delenia krvných skupín ale vieme, že existuje ešte množstvo ďalších. Podľa údajov spred roka je podľa International Society of Blood Transfusion (ISBT) známych 43 systémov krvných skupín, obsahujúcich 345 antigénov červených krviniek.

Transfúzia krvi, ktorá sa nezhoduje s krvnou skupinou prijímateľa, sa nazýva inkompatibilná, najčastejšie v AB0, alebo Rh-systéme. Podanie takejto krvi môže byť pre prijímateľa smrteľné. Imunitná reakcia spôsobí rozpad červených krviniek, teda hemolýzu. Napriek tomu, že pred transfúziou sa vyšetrí darca aj príjemca na AB0 aj Rh systém, môže sa vyskytnúť potransfúzna reakcia a rozpad červených krviniek aj z dôvodu imunizácie iným systémom krvnej skupiny napr. antigénmi skupinového systému Kell, MNS, systému Kidd, Duffy, Lutheran, Diego a podobne.

KTO OBJAVIL KRVNÉ SKUPINY?

Názor na prvenstvo objavu krvných skupín sa vyvíjal. Viedenský patológ Karl Landsteiner v roku 1901 publikoval výsledok svojich pokusov na sebe a 21 kolegov v práci „O prejavoch aglutinácie normálnej ľudskej krvi“, kde potvrdil existenciu 3 krvných skupín A, B a C. Za dva roky jeho kolegovia Decastello a Sturli objavili štvrtú krvnú skupinu. Landsteiner za svoj objav dostal v roku 1930 Nobelovu cenu. Nezávisle od nich k rovnakým záverom dospel v roku 1907 aj Jan Janský, označil krvné skupiny rímskymi číslicami I, II, III, IV a navyše správne skupiny zaklasifikoval. O Landsteinerovi a jeho práci Jan Janský nič nevedel, a taktiež Landsteiner vo svojej práci z roku 1910 Janského necitoval. K rovnakým výsledkom sa dopracoval v roku 1910 Američan William Lorenzo Moss, o výsledkoch Janského práce sa však dozvedel až po dokončení tej vlastnej. Uznal ale prioritu jeho správnej klasifikácie. Až o ďalších 30 rokov sa krvné skupiny začali označovať ako A, B, AB a 0. Ešte v roku 1923 J. Diviš vo svojej práci o krvnej transfúzii uvádzal, že krvné skupiny objavili americkí autori Landsteiner, Jansky a Moss. V tom istom roku sa chirurgovia K. Neuwirth, A. Jirásek a F. Zahradnický zúčastnili VI. medzinárodného chirurgického kongresu v Londýne, kde sa okrem iného debatovalo aj o transfúziách. Tam sa švédsky chirurg opýtal členov československej delegácie, či poznajú Jana Janského a či vedia, že bol prvý na svete, ktorý popísal 4 hlavné krvné skupiny. Prekvapení lekári sa po návrate z Londýna postarali o to, že Jan Janský bol „objavený“ pre český vedecký svet.

Ďalším krokom bol objav pridania citrónanu sodného do krvi, ktorý v roku 1914 urobil belgický chirurg Hustin a mal zabezpečiť nezrážanlivosť krvi. V roku 1916 sa roztok zdokonalil pridaním glukózy a takto upravená krv sa mohla skladovať niekoľko týždňov po odbere. Napriek tomu sa stále pri transfúziách objavovali komplikácie. Tie v roku 1940 vysvetlil Landsteiner a Alexander Wiener objavením Rh-faktoru. Takto sa imunologická bezpečnosť transfúzií stala realitou.

JAN JANSKÝ: PSYCHIATER, KTORÝ OBJAVIL TAJOMSTVO KRVNÝCH SKUPÍN

Od narodenia českého lekára Jana Janského, ktorý ako jeden z prvých nezávisle popísal delenie vlastností krvi na štyri základné skupiny, uplynulo už 150 rokov. Jan Janský sa narodil 3. apríla1873 do rodiny obchodníka. Po maturite pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú úspešne absolvoval v roku 1898. Po promócii najprv nastúpil ako asistent u profesora Kuffnera, následne ako lekár na psychiatrickej klinike v Prahe. Bol obľúbený, srdečný, s osobitým zmyslom pre humor, mal rád život a zábavu. V roku 1914 sa Jan Janský stal profesorom pražskej Českej univerzity a zástupcom prednostu psychiatrickej kliniky. Krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny dobrovoľne odišiel na front, kde slúžil ako lekár. Až v roku 1916 sa po prekonanom srdečnom infarkte vrátil naspäť do vlasti. Po skončení vojny zastával pozíciu prednostu neuropsychiatrického oddelenia Vojenskej nemocnice v Prahe. V roku 2021 habilitoval z neuropatológie a bol vymenovaný za riadneho profesora neurológie a psychiatrie na pražskej Karlovej univerzite. Jeho problémy so srdcom však pretrvávali a profesor Jan Janský vo veku len 48 rokov 8. septembra 1921 v Černošiciach zomrel.

Ako psychiater sa od začiatku zaoberal vzťahom medzi aglutináciou (zhlukovaním) krvi a duševnými poruchami. Na svojich 3160 pacientoch dokázal, že ľudskú krv je možné na základe určitých vlastností krviniek rozdeliť do 4 základných skupín. Svoju prácu uverejnil pod názvom „Hematologická štúdia u psychotikov.“ Uznanie si ale zaslúžia aj jeho vedecké práce z odboru psychiatrie a neurológie. Zreteľa hodný je samotný fakt, že si všimol nového poznatku, ktorý ležal mimo jeho hlavný záujem, že poznatok utriedil a táto klasifikácia platí dodnes, aj keď si dosah svojho objavu až tak neuvedomoval.

Postupným rozvojom sa transfúzia krvi stala pomerne bezpečnou terapeutickou metódou. Vývoj pokročil k plastickým vakom, rozvíjali sa vyhľadávacie testy na infekčné ochorenia, rozvíjali sa metódy spracovania krvi a zároveň tu boli prví dobrovoľníci – darcovia krvi.

V našich podmienkach vznikla transfúzna služba až v roku 1948 a bola súčasťou nemocníc. V 60. rokoch začal Červený kríž morálne oceňovať bezpríspevkových darcov krvi podľa počtu odberov plaketami profesora Jana Janského.

Na Slovensku sa zaslúžil o prvú úspešnú transfúziu krvi košický chirurg Ján Kňazovický v roku 1936. Preto sa od roku 2007 za 100-násobné darcovstvo krvi udeľuje medaila, ktorá nesie jeho meno. V tom čase bolo prioritou aj vytvorenie jednotného odboru hematológie a transfuziológie, čo viedlo pod vedením nestora česko-slovenskej hematológie a transfuziológie prof. MUDr. Mikuláša Hrubišku, DrSc. k založeniu prvej Kliniky hematológie a transfuziológie v Bratislave na Partizánskej ulici. V tom čase to bolo zároveň aj odberové a spracovateľské stredisko transfúznej služby. Na Slovensku vzniklo postupne viac ako 50 transfúznych oddelení pri nemocniciach. Po rokoch sa ukázalo, že je potrebné centralizovať spracovanie krvi s cieľom zabezpečenia hemoterapie najvyššej kvality, bezpečnosti a v požadovanom objeme, čo viedlo k zriadeniu Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky k 1. 1. 2004. A aj keď krv možno stratila svoju mystickú a čarovnú moc, stala sa tekutinou vzácnou a život zachraňujúcou, bez ktorej sa moderná medicína nezaobíde.

MUDr. Monika Drakulová
Vedúci ambulancií a poradní

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •