Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?

Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z nákazy některým z onemocnění, která přenášejí.

Přestože je klíště běžnou součástí naší přírody a bývá častým tématem nejrůznějších diskuzí, přetrvává mezi lidmi celá řada mýtů a polopravd týkajících se života tohoto živočicha. Cílem mého textu je vyvrátit některé z těchto pověstí a rovněž představit zajímavé strategie, které klíště během svého parazitického života využívá.

Biologie klíšťat

Jedním z častých omylů tradujících se kolem klíšťat je, že se jedná o hmyz. Tak tomu není, klíšťata taxonomicky řadíme mezi pavoukovce, do řádu roztočů. Je tedy blízce příbuzné dalším parazitickým roztočům, jako jsou například čmelík kuří – velmi častý parazit drůbeže nebo zákožka svrabová způsobující svrab. Spolehlivým rozpoznávacím znakem je počet nohou. Hmyz jich má šest, oproti tomu všichni pavoukovci, včetně klíšťat, mají nohou osm.

Na celém světě žije v současné době téměř 900 druhů klíšťat a můžeme je najít na všech kontinentech a ve všech klimatických pásmech od tropů až po arktické oblasti. Z tohoto počtu se můžeme v České republice setkat s jedenácti druhy. Z nich je nejčastější, a z hlediska přenosu patogenů nejdůležitější, klíště obecné (Ixodes ricinus). Tento druh je typickým představitelem tzv. tvrdých klíšťat a na jeho příkladu si popíšeme život klíštěte jako takového.

Klíšťata mají poměrně složitý a dlouhý vývoj. Začíná vajíčkem, ze kterého se rozvíjí ve tři krevsající stádia: larvy, nymfy a dospělce. Na počátku vývojového cyklu jsou dospělá klíšťata (obrázek C a D). U klíštěte obecného saje pouze samice, a to většinou na velkých obratlovcích, jako je např. vysoká nebo černá zvěř. Samec krev nesaje a jeho jediným posláním je oplodnit samici. Po splnění tohoto úkolu umírá.

K oplození samice dochází nejčastěji přímo na hostiteli během sání, ale může k němu dojít i mimo hostitele. Oplození je naprosto klíčové pro úspěšné dosátí klíštěte, neoplozená samice není schopná sání dokončit. Dospělá samice saje 7–10 dní a během této doby ze svého hostitele získá až 1 ml krve a zvětší objem svého těla přibližně 100krát. Po dokončení sání z hostitele odpadne, tráví krev a získané živiny využívá k produkci vajíček. Klíšťata jsou velmi potentní, jedna samice naklade dva až tři tisíce vajíček. Samice po vykladení umírá a přibližně po měsíci se z vajíček začínají líhnout drobné larvy.

Larva je jediné stadium klíštěte, které nemá osm nohou, ale jen šest (obrázek A). Aby se larva mohla rozvinout v další stadium, musí se nasát krví. Většinou parazituje na drobných obratlovcích, jako jsou nejrůznější hlodavci nebo ptáci. Larva saje 2–3 dny, poté z hostitele odpadne a přibližně po měsíci se přemění na nymfu. Nymfa má nohou již 8 (obrázek B) a opět se musí nasát. Spektrum hostitelů je podobné jako u larvy. Sání trvá 3–5 dní, poté se sytá nymfa přeměňuje na dospělého jedince, a tím se celý životní cyklus uzavírá. Klíště žije přibližně dva roky a během této doby se musí třikrát nasát na třech různých hostitelích.

Významný škůdce a přenašeč onemocnění

Klíště je většinou lidí vnímáno jako obávaný přenašeč infekčních onemocnění, která sužují člověka, ale i zvířata. Tito parazité však svým působením způsobují i obrovské ekonomické ztráty. Velkou měrou postihují chovy hospodářských zvířat. Děje se tak zejména v zemích Jižní a Severní Ameriky, Austrálii a Africe, kde se intenzivně chová hovězí dobytek na maso. Společně s krávami byla do těchto zemí zavlečena africká klíšťata rodu Rhipicephalu, která na postižených zvířatech sají v počtu několika tisíc kusů, oslabují je, zvyšují jejich úmrtnost a snižují tak produkci masa. Podle odhadů způsobují klíšťata ekonomické ztráty v řádu několika desítek miliard amerických dolarů ročně. Z tohoto důvodu se jeden ze směrů klíštěcího výzkumu zaměřuje na vývoj univerzální protiklíštěcí vakcíny, která by těmto finančním ztrátám zabránila.

Podobně klíšťata postihují také divoká zvířata. V Severní Americe žije klíště Dermacentor albipictus, které parazituje na losech. Podle studií mapujících jeho výskyt jich saje na každém zvířeti v jednom okamžiku průměrně 37 000. I pro tak velké zvíře, jakým je los, to znamená obrovské ztráty krve, oslabení organismu a často i smrt.

Klíšťata mohou způsobovat také paralýzu. Na východním pobřeží Austrálie žije zajímavé klíště Ixodes holocyclus, jehož sliny obsahují silné neurotoxiny. Jejich působením dochází k ochrnutí svalů, zástavě dechu, a pokud není klíště odstraněno včas, může dojít až ke smrti. Lidských úmrtí nebývá mnoho, ale toto klíště ročně zasáhne přibližně 100 000 domácích a hospodářských zvířat. Některé druhy klíšťat jsou příčinou alergií. Známá je například alergie na červené maso vyvolaná kousnutím amerického klíštěte Amblyomma americanum. Jeho sliny obsahují oligosacharid alpha-gal, který navozuje silnou IgE protilátkovou odpověď. Stejný oligosacharid je však přítomný i v červeném mase. U osob s rozvinutou přecitlivělostí na alpha-gal se po požití pokrmů připravených z červeného masa spouštějí silné alergické reakce.

Klíšťata jsou samozřejmě také významní přenašeči závažných infekčních onemocnění. Celosvětově se jedná až o 80 různých nemocí, u nás je to především lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Ostatní infekce, jako jsou babezióza, anaplazmóza a další, se u nás vyskytují vzácně.

Lymeská borrelióza představuje nejčastější klíšťaty přenášené onemocnění u nás. Ročně je hlášeno 4–5 tisíc nových případů nákazy. Toto číslo je ale zřejmě mnohem vyšší, onemocnění se obtížně diagnostikuje, a řada případů zůstává neodhalena. Nemoc způsobuje bakterie (spirochéta) rodu Borrelia. Doposud bylo popsáno 21 druhů borrelií schopných vyvolat lymeskou borreliózu. U nás je nejčastější Borrelia afzelii, která se vyskytuje přibližně u 60 % infikovaných klíšťat. Jejími přirozenými hostiteli jsou hlodavci. Tento druh je zodpovědný za postižení srdečního svalu, dále jsou pro něj typické kožní manifestace, jako je např. acrodermatitis chronica atrophicans. Druhou nejčastější borrelií v Česku je B. garinii. Vyskytuje se asi u 30 % infikovaných klíšťat a jejími hostiteli jsou ptáci. U pacientů nakažených B. garinii je typický rozvoj nejrůznějších neurologických obtíží. Třetím nejčastějším druhem borrelií u nás je B. burgdorferi. Nalézáme ji přibližně u 10 % infikovaných klíšťat. V přírodě může infikovat jak hlodavce, tak ptáky. U člověka nejčastěji napadá klouby a způsobuje artritidu. Přenašeči lymeské borreliózy jsou klíšťata rodu Ixodes, u nás je to především výše zmíněné klíště obecné.

Přibližně 20 % klíšťat v naší přírodě je infikovaných některým druhem borrelií. Borrelie se nepřenášejí transovariálně, znamená to tedy, že všechny klíštěcí larvy jsou po vylíhnutí z vajíček neinfekční. Klíštěcí larva se nakazí sáním na infikovaném rezervoárovém zvířeti a po přeměně na nymfu je potom schopná přenést infekci dál. Nymfa je nejčastějším stadiem, které saje na člověku. Vzhledem ke své velikosti je často přehlédnuta, a stává se tak obvyklým zdrojem lidských nákaz. Onemocnění je v časné fázi poměrně dobře léčitelné, je možné úspěšně nasadit antibiotika. Pokud se však dostane do chronické fáze, bývá léčba zpravidla neúčinná, výjimkou není ani celoživotní postižení. Proti lymeské borrelióze doposud neexistuje účinná vakcína.

Klíšťová encefalitida je druhým nejčastějším klíšťaty přenášeným onemocněním v České republice s incidencí 600–800 nových případů za rok. Onemocnění způsobuje virus klíšťové encefalitidy z čeledi Flaviviridae. Přenašeči jsou opět klíšťata rodu Ixodes. Promořenost je v ČR v porovnání s lymeskou borreliózou mnohem nižší, pohybuje se v rozmezí 0,1–1,5 %, v některých oblastech výjimečně až 5 %. Kromě infikovaného klíštěte je možným, ale vzácným zdrojem nákazy rovněž nepasterované mléko a mléčné výrobky od zvířat nakažených virem klíšťové encefalitidy. U dvou třetin infikovaných osob proběhne onemocnění zcela bezpříznakově, u zbývající třetiny se rozvine v nemoc doprovázenou typickými příznaky postižení centrální nervové soustavy, jakými jsou např. zánět mozkových blan, mozku a míchy, bolest hlavy, poruchy hybnosti, smyslů, psychické poruchy atd. Přibližně 10 % nakažených se potýká s trvalými následky. Klíšťovou encefalitidu nelze léčit, možné je pouze symptomatické mírnění vedlejších příznaků a rehabilitace neurologických postižení. Existuje však účinná prevence, kterou je vakcína s velmi vysokou účinností.

Zdroj farmakologicky aktivních látek

Kromě toho, že je klíště obávaným parazitem a přenašečem onemocnění, může být také zdrojem zajímavých, biologicky aktivních molekul, které mohou být různě využity v medicíně, například k přípravě protiklíštěcích vakcín. Zdrojem těchto molekul jsou sliny, které tito živočichové během sání vypouštějí do rány. Klíště saje na svém hostiteli velmi dlouhou dobu, často přesahující jeden týden. Během tohoto času dochází mezi klíštětem a jeho hostitelem k molekulární válce, která probíhá na několika úrovních. Aby se klíště úspěšně dosálo, musí si poradit zejména s následujícími překážkami.

První obtíží je srážení krve. Klíště si musí zajistit, aby mu po celou dobu sání tekla krev a aby se mu nesrazila ve střevě. Dokáže proto blokovat všechny složky podílející se na srážení krve. Klíšťata mají ve svých slinách molekuly, které dokáží narušit aktivaci a agregaci krevních destiček. Umí také účinně blokovat koagulační kaskádu pomocí různých inhibitorů thrombinu, ale i dalších enzymů. Aktivně též zvyšují propustnost cév produkcí vazodilatátorů. V klíštěcích slinách se běžně nachází prostacykliny, prostaglandiny nebo důležité molekuly tHRF a serpin IRS-2, které společně zlepšují prostupnost cév.

Klíště musí být rovněž dobrý anesteziolog, protože nechce, aby si ho jeho hostitel během sání všiml a předčasně jej odstranil. Proto dokáže tlumit bolest a svědění, čímž si zajišťuje nepozorované parazitování. Za spuštění bolesti a svědění jsou zodpovědné především žírné buňky a bazofily, které v místě poškození kůže vyloučí mediátory, jako je např. bradykinin nebo histamin. Klíště má mechanismy, jak tyto molekuly zneškodnit. Jeho sliny obsahují metaloproteázy, které štěpí bradykinin a histamine-binding proteiny, které vychytávají histamin, a tím ho vyřazují z funkce.

Parazit si musí také poradit s útoky hostitelského imunitního systému. Proto si vyvinulo mechanismy, tlumící jak přirozenou, tak i adaptivní imunitu. Klíště dokáže přímo tlumit zánět, a to přepínáním Th1 odpovědi na Th2, což má za následek snížení produkce prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-2, TNFα, IFN-γ), a naopak zvýšení produkce protizánětlivých cytokinů (IL-10). Umí také blokovat komplementový systém hostitele. Za vznik rezistence proti klíšťatům je zodpovědná zejména alternativní dráha komplementu, je tedy v jejich zájmu ji blokovat. Klíštěcí molekuly nejčastěji blokují vazbu FB na C3, a tím brání vzniku C3 konvertázy. Některé další molekuly mohou blokovat přeměnu C5 na C5 konvertázu. Klíšťata též blokují adaptivní imunitu, tedy tvorbu protilátek proti klíštěcím proteinům a aktivitu T-lymfocytů. Známý je například účinek sialostatinů, které působí jako inhibitory cathepsinu S. Ten hraje roli v prezentaci antigenu a také snižuje proliferaci antigen specifických CD4+ T-lymfocytů. Další důležitou molekulou je Salp15, která inhibuje aktivaci T-lymfocytů dendritickými buňkami.

Všechny výše popsané molekuly jsou medicínsky zajímavé. Některé už se testují jako potenciální léky tlumící bolest, proti srážení krve nebo proti imunitním onemocněním, alergiím a podobně.

Autor:
RNDr. Radek Šíma, PhD.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Úvodník MUDr. Jan ValentaVážené dámy, vážení pánové, dovolím si toto vydání časopisu Synlabianer uvést malou úvahou, která se zakládá na mých letitých zkušenostech mikrobiologa a dlouhodobém osobním zájmu o paleontologii a paleobiologii. Pohnutkou k sepsání tohoto úvodníku pro Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •