Bratislavská lékařka MUDr. Katarína Melišová: GENETIKA JE FASCINUJÚCA TÝM, AKO SA STÁLE ROZVÍJA A IDE DO HĹBKY

Významná slovenská lékařka MUDr. Katarína Melišová se věnuje genetice dlouhodobě, už od svých univerzitních studií, a své bohaté zkušenosti teď na univerzitě předává dalším studentům. Povídali jsme sis ní nejen o genetice, o možnostech nově prováděného testu neoBona® a základního screeningu NIPT nebo o spolupráci se SYNLABem, ale i tom, co radí budoucím matkám bez ohledu na výsledky laboratorních vyšetření.

Jak jste se dostala ke genetice, vašemu současnému hlavnímu oboru?
Po skončení lekárskej fakulty UK Bratislava som nastúpila na Katedru biológie a parazitológie, kde som robila na Oddelení humánnej genetiky – do klinickej praxe sme tu zaviedli metodiku kultivácia buniek plodovej vody, inými slovami prenatálnu genetickú diagnostiku. Rozvinuli sme metodiku postmortálneho cytogenetického vyšetrenia, čo bolo neskôr aj témou mojej dizertačnej práce. Na katedre som sa venovala pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, po 12 rokoch som sa rozhodla pre kliniku. Nastúpila som na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LFUK a FNsP Bratislava, kde som sa zapojila do práce laboratória IVF. Popri tom som sa venovala pacientkám na oddelení, spravila som si atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a následne atestáciu z lekárskej genetiky. Odvtedy sa venujem lekárskej genetike, predovšetkým v oblasti prenatálnej diagnostiky a reprodukcie. Podarilo sa nám prvým na Slovensku zaviesť DNA diagnostiku aneuploídií – QFPCR do praxe, čo významne skrátilo diagnostiku najčastejších aneuploídií a stres tehotných žien v riziku. Uplynulo už 10 rokov, čo sme v spolupráci s pražským pracoviskom Gennet začali robiť NIPT Prenascan.

Představíte nám vaše aktuální působiště?
V súčasnosti pôsobím na Oddelení lekárskej genetiky UNB a LFUK Bratislava, kde sa venujem ambulantnej činnosti. Naše pracovisko patrí pod Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, súčasťou je Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky. Okrem ambulantnej činnosti sa venujem pedagogickej činnosti predmetu lekárska genetika v pregraduálnom období. V ambulantnej činnosti sa venujem
predovšetkým reprodukčnej genetike.

O NIPT TESTECH

Dnes je na trhu vícero NIPT testů. Některé z nich analyzují i přítomnost vzácných genetických onemocnění. Jaký je váš pohled na tento typ
testování?
Prvé NIPT testy boli vyvinuté na detekciu pohlavia a Rh faktora, neskôr najčastejších
trizómií, t.j. trizóme 21, 18, 13. Ich senzitivita a špecificita je v porovnaní s klasickými
biochemickými skríningamii vyššia. Postupne sa NIPT testy začali vyvíjať aj na zisťovanie
rizika vzácnych genetických ochorení. Ide predovšetkým o vzácne aneuploídie (chromozómy 9, 16, 22) mikrodelečno/mikroduplikačné syndrómy (CNV zmeny)
a neskôr aj na vybrané monogénovo podmienené genetické ochorenia. Tehotné ženy
si spravidla samy vyberajú typ a verziu NIPT testu bez ohľadu na reálne riziká. Pričom pri
prenatálnej genetickej diagnostike u tehotných zistíme konkrétne riziká, a tie vyšetrujeme.
Pri zisťovaní NIPT rizík mikroduplikácií/mikrodelécií sa pri konfirmačných vyšetreniach
stretávame často s falošnou pozitivitou, teda so zbytočným strachom u tehotných. Niektoré NIPT testy zisťujú riziko najčastejšieho patogénneho variantu u cystickej fibrózy, alebo niekoľkých patogénnych variantov pri Smith – Lemli – Opitzovom syndróme. Preto negatívny výsledok riziko daného ochorenia zníži iba čiastočne. Odber plodovej vody je „zlatým štandardom“ prenatálnej diagnostiky, robí sa u nás 40 rokov. Komplikácie sa u skúsených gynekológov vyskytujú zriedkavo (cca 0,1 – 0,2 %). Podľa môjho názoru by pri rozšírenej verzii NIPT by mala byť každá tehotná konzultovaná klinickým genetikom.

Jaké očekávání by měla mít pacientka od NIPT? Dostanou pacientky před tímto vyšetřením nějaké instrukce, které by měly dodržovat?
Pred plánovaním NIPT by mala byť každá pacientka poučená. Pri rozšírených typoch
testov odporúčame konzultáciu klinickým genetikom. Od konzultácie potom závisia
očakávania pacientky. V prvom rade treba klásť dôraz na tú skutočnosť, že testy sú skríningové, a nie diagnostické. Môžu mať falošnú pozitivitu aj falošnú negativitu. Nie
všetky tehotné by mali absolvovať NIPT. Pri patologickom UZ náleze, alebo pri vysokom
riziku chromozómovej aberácie odporúčame prednostne prenatálnu diagnostiku. Takýto
postup volíme aj u pacientiek vo vyššom gestačnom týždni, kedy by sa nestihla konfirmačná prenatálna diagnostika.

DIAGNOSTIKA POMOCÍ TESTU NEOBONA®

Můžete popsat všechny možnosti nově prováděného testu neoBona® a základní screening NIPT?
NIPT neoBona s vysokou senzitivitou 99,9 % dokáže zistiť zmeny počtu chromozómov 21,
18, 13 a stanoviť pohlavie plodu. Senzitivita pre monozómiu X predstavuje 90 %. Táto metóda je akreditovaná. Test je validovaný pre jedno a dvojplodovú graviditu. Dá sa uskutočniť od 11 týždňa gravidity. U jednoplodovej gravidity dokáže zachytiť trizómie
chromozómov 21, 18, 13 a aneuploídie pohlavných chromozómov. V prípade, že si to pacientka neželá, nebude o pohlaví plodu informovaná. U dvojplodovej gravidity test dokáže zistiť trizómie chromozómov 21, 18 a 13 a detekuje aj chromozóm Y, čo poukazuje na skutočnosť, že aspoň jeden plod je mužského pohlavia.

NIPT neoBona GenomeWide dokáže zistiť zmeny počtu všetkých chromozómov, t.j. autozómových (chromozómy 1-22), aj gonozómových (pohlavné chromozómy). Takisto vie zachytiť aj mikrodelécie (nadbytočný genetický materiál) a mikroduplikácie (chýbajúci genetický materiál) v rámci celého genómu v rozsahu nad alebo rovnajúcu sa 7 Mb. U dvojplodovej gravidity tento test zistí aneuploídie všetkých autozómových chromozómov, zistí prítomnosť chromozómu Y a zachytí mikrodelécie a mikroduplikácie v rámci celého genómu nad alebo rovnajúcu sa 7 Mb. Test je vhodný pre všetky typy tehotenstiev –jednoplodové, dvojplodové, gravidity po IVF, gravidity s darovanými pohlavnými bunkami a embryami, ako aj pre gravidity, kde došlo k zástave vývoja jedného embrya/plodu, kým druhé embryo sa vyvíja ďalej.

Jak přesně tento neinvazivní prenatální test probíhá?
Vo veľkej časti tento test indikuje gynekológ, ktorý sa stará o tehotnú. V menšine prípadov ho indikuje klinický genetik, ktorý vysvetlí tehotnej výhody a limitácie testu. Následne tehotnej odoberieme periférnu krv do špeciálnej odberovej skúmavky a vzorku so žiadankou odosielame do laboratória SYNLAB, ktoré ju zasiela na zahraničné pracovisko, kde je vzorka analyzovaná. V priebehu 5 pracovných dní indikujúci lekár dostáva výsledok elektronicky a informuje tehotnú.

V jakých situacích mohou nastat falešně pozitivní a negativní výsledky?
Pri konzultácii s tehotnou je bezpodmienečne potrebné vysvetliť, že sa nejedná o diagnostický, ale skríningový test. Oproti klasickým biochemickým testom má vyššiu senzitivitu, pretože neanalyzuje hladiny biochemických parametrov a ich pomery, ale hodnotí voľne cirkulujúcu fetálnu DNA, presnejšie DNA z placenty a priamo vyhľadáva patologické stavy. Výsledky nemusia vždy korešpondovať s genetickou výbavou plodu. Môžu byť falošne pozitívne, alebo falošne negatívne. Jednou z príčin je fenomén lokálneho placentárneho mozaicizmu, kedy má placenta inú genetickú výbavu ako plod (napr. v placente je trizómia 21 a plod túto trizómiu nemá). Predpokladá sa, že tento jav sa vyskytuje v 1 – 2 % tehotenstiev. Mozaicizmus (organizmus je tvorený viacerými líniami buniek s rôznou genetickou informáciou; vznikajú nesprávnym rozdelením genetickej výbavy jedného jedinca) sa môže vyskytovať aj u plodu samotného, kedy sa odlišné bunkové línie nachádzajú v rôznych tkanivách. Zistenie predovšetkým nízko zastúpeného mozaicizmu nie je NIPT schopný odhaliť. U tehotných, ktoré majú mozaikový karyotyp (predovšetkým sa to týka chromozómu X), nemusí NIPT správne stanoviť počet pohlavných chromozómov X. Podobne tento test nevie odhaliť chimérizmus
(organizmus tvorený bunkami viac ako jedného jedinca). Ďalšou limitáciou NIPT je nemožnosť zistenia polyploídie (organizmus s viac ako dvomi sadami chromozómov; v praxi sa stretávame predovšetkým s triploídiou – 3 sady a zriedkavo s tetraploídiou – 4 sady chromozómov). V prípade, že tehotná má onkologické ochorenie, NIPT môže falošne
priradiť chromozómové zmeny plodu. Test nie je možné vykonať u tehotných, ktoré v priebehu posledných niekoľko týždňov dostali transfúziu, alebo im bola robená transplantácia, či podstupujú imunoterapiu. NIPT nie je schopný odhaliť vyvážené chromozómové prestavby, ktoré diagnostikuje cytogenetická metóda. U dvojplodovej tehotnosti nevieme jednotlivým plodom prisúdiť patologický nález ani pohlavie a nevieme sa vyjadriť k aneuploídiám pohlavných chromozómov. V niektorých prípadoch sa nedá zo vzorky získať dostatočný podiel fetálnej DNA – fetálnej frakcie. Ide o situácie, ak sa vzorka odoberá vo včasných štádiách tehotenstva, ak je tehotná obézna alebo ak dostáva v tehotenstve nízkomolekulárne heparíny. V takýchto prípadoch sa odporúča odber opakovať s odstupom času.

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI ZÁCHYTU

Jaké největší výhody shledáváte s příchodem diagnostiky pomocí testu neoBona®?
Test neoBona využíva inovované technológie ako je NGS s párovým koncovým čítaním, čo umožňuje lepšie rozlíšenie fetálnej DNA od maternálnej. Tento prístup umožňuje testovanie aj zo vzoriek, kde je nízka fetálna frakcia, t.j. od 1 %. Nová technológia takisto zvyšuje presnosť detekcie chromozómovej patológie. Pri hodnotení mikrodelečno/mikroduplikačnej patológie využíva WGS, čo sa podieľa na zvýšení presnosti záchytu. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii do 5 pracovných dní. Analýzu
vzoriek uskutočňuje spoľahlivé laboratórium v Španielsku s dlhoročnými skúsenosťami s akreditovanými testami.

Hradí toto vyšetření pojišťovny?
Vyšetrenie na Slovensku nehradia všetky poisťovne. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza testovanie na odporúčanie lekára ženám vo veku do 35 rokov
v maximálnej sume 450 Eur v prípade, že táto žena má v Peňaženke zdravia MAXI plný počet členov, t.j. 8, ktorí sú poistencami VšZP. Ostatné poisťovne test nehradia.

Jak vznikla vaše spolupráce s firmou SYNLAB a co vše obsahuje?
Prax na Slovensku s NIPT testovaním ukazuje, že absolútna väčšina testov prechádza cez
gynekologické ambulancie a na genetické pracoviská sa dostávajú sporadicky. Tehotné s indikáciou k prenatálnej genetickej diagnostike prichádzajú na genetickú konzultáciu a okrem biochemického skríningu majú urobený aj niektorý zo širokej ponuky NIPT testov. Preto sa naše pracovisko s jednotlivými NIPT testami stretáva predovšetkým v oblasti konzultačnej a konfirmačnej v rámci Bratislavy a okolitého regiónu.

DOPORUČENÍ PRO PACIENTKY

Máte doporučení pro těhotné, co se týče prevence? V čem pacientky opakovaně chybují?
Lekárska genetika je odbor, ktorý sa predovšetkým venuje prevencii geneticky podmienených ochorení. Diagnostikuje genetické ochorenia a vyhľadáva rizikových členov rodín. Odporúčame preto navštíviť genetickú ambulanciu ešte pred plánovaním rodičovstva, ak sa v rodine vyskytuje geneticky podmienené ochorenie, aby sme mohli stanoviť riziko pre budúci pár a správne nastaviť starostlivosť v prenatálnom období.
Prevencia v záchyte trizómií u plodov závisí od gynekológov, akú stratégiu vyhľadávania
rizikových pacientiek zvolia. Jedná sa o kombináciu biochemických, NIPT a USG skríningových vyšetrení. Z hľadiska genetiky trizómií, ako sú Downov, Edwardsov a Patauov syndróm, je vo veľkej väčšine prípadov prevenciou počatie pred 35. rokom matky. Je to dané tým, že riziko nesprávneho rozdelenia chromozómov výrazne stúpa s vekom žien. Na základe štatistických údajov je však trend plánovania rodičovstva čoraz vo vyššom veku. Preto ak môžem poradiť budúcim matkám, odporúčam tehotenstvo neodkladať, aby znížili riziko počatia s numerickou chromozómovou aberáciou.

Co Vás nejvíce na vaší práci naplňuje?
Genetika ma zaujala už počas vysokoškolského štúdia a začala som sa jej venovať ako študentka. Odvtedy sa odbor nesmierne rozvinul, ide sa čím ďalej, tým viac do hĺbky. To je na nej tak fascinujúce. Čím viac toho poznávame, tým viac si uvedomujem, že toho oveľa viac nevieme. Na mojej práci ma napĺňa predovšetkým práca s ľuďmi a zadoosťučinenie, keď im vylúčime resp. minimalizujeme konkrétne riziká a strach z ochorenia.

Mgr. Kristýna Žáčková
Marketing Specialist

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •