Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých zákonech v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o rtuti či o sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění.

Prosinec 2018

ZMĚNA ZÁKONA:

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 28. 12. 2018
 • Obsah: Zejména terminologické změny v rámci odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa, logopeda a fyzioterapeuta ve zdravotnictví. Zrušení ustanovení o odborné způsobilosti k výkonu terapeuta nebo specialisty tradiční čínské medicíny.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

 • Účinnost od: 28. 12. 2018
 • Obsah: Výčet činností, které může lékař po získání odborné způsobilosti vykonávat bez odborného dohledu nebo dozoru při poskytování zdravotních služeb.

Leden 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Novela upravuje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace, dále se upravuje část týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody či za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, měření objemu odpadních vod a odběru a rozboru vzorků odpadních vod za účelem stanovení výše poplatku.

Zákon č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna se týká ustanovení o základu daně pro příjmy ze závislé činnosti u zaměstnanců, u kterých nemá povinnost platit pojistné zaměstnavatel, pokud je prokázáno, že se na něj zcela či částečně vztahuje zahraniční pojištění stejného druhu. Kromě toho je stanovena další obsahová náležitost mzdového listu, a to položka povinného pojistného z úhrnu zúčtovaných mezd.

Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna výše vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát.

Zákon č. 191/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Zvýšení procentní sazby vypláceného důchodu ve stanovených případech (věková hranice 85 let a 100 let).

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

Nařízení vlády ze dne 19. září 2018 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení se týká změny v zákoně o důchodovém pojištění, a to zejména výše vyměřovacího základu, výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu a výše základní výměry důchodu, vč. zvýšení důchodů v roce 2019.

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 3,4 %.

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018, o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení stanovuje výše úhrad za jednotlivé zkoušky (zkouška po ukončení v základním kmeni, atestační zkouška, zkouška nástavbového oboru aj.).

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018, o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení stanovuje výše úhrad za atestační a aprobační zkoušku.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna přílohy nařízení vlády, která obsahuje výčet seznamů informací, jež jsou zveřejňovány jako otevřená data dle zákona o svobodném přístupu k informacím, mj. i informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ:

Vyhláška ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška stanovuje základní sazbu zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška o hodnotách bodů a výši úhrad za poskytnuté zdravotní služby pro stávající rok 2019. Konkrétní hodnoty jsou stanoveny v přílohách této vyhlášky.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška stanovuje povinnosti především distributoru léčiv, jako například informační povinnost vůči Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, povinnost vést záznamy o zprostředkování léčivých přípravků, povinnost dodržovat podmínky skladování léčiv atd.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška č. 139/2018 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška obsahuje postupy klinického hodnocení veterinárních přípravků, náležitosti žádostí o klinické hodnocení a protokolů, náležitosti označování veterinárních přípravků, dokumenty nezbytné k uchování a další postupy.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhlášení první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 1 091 Kč, druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 1 635 Kč a třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 3 270 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí nově 3 000 Kč.

SDĚLENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU:

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Ministerstvo zdravotnictví vydává definiční manuál, program pro automatizované zařazování případů do DRG a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace DRG, která umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na nemocniční pobyt. Vše je, či bude dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

 • Obsah: Sdělení o schválení cenového předpisu a jeho publikaci ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, č. 11 ze dne 21. 12. 2018.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

 • Obsah: Sdělení o schválení cenových předpisů a jejich publikaci ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11 ze dne 21. 12. 2018.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 11/2018 obsahuje zejména tato témata:

 • Registr pohlavních nemocí, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání porodní asistentka, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotně-sociální pracovník, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní sestra, vlastní specializované výcviky – vzdělávací programy pro specializační obory (patologie, klinická biochemie), cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, národní radiologické standardy, výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví: Rezidenční místa – nelékařské obory.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 1/2019 obsahuje zejména tato témata:

Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví, výčet specifických léčebných programů odsouhlasených Ministerstvem zdravotnictví, metodika pro žadatele a výzva k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo (lékařské obory), výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče.

Únor 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Účinnost od: 1. 2. 2019
 • Obsah: Změna spočívá zejména v zavedení pojmů nástroj trestné činnosti a výnos z trestné činnosti a změny ustanovení týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 TZ) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 TZ) a zavedení trestního činu maření spravedlnosti (§ 347a TZ).

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise EU 2017/1986, kterým se mění nařízení ES č. 1126/2008, kterým se přijímají účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

 • Obsah: Přílohou nařízení ES č. 1126/2008 se stává mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 Leasing, přičemž ostatní mezinárodní standardy účetního výkaznictví se v důsledku toho mění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/5 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení ES č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení ES č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků

 • Obsah: Nařízení zavádí možnost udělit registraci léčivým přípravkům pro léčbu závažných nebo život ohrožujících onemocnění i před předložením úplných klinických údajů, pouze však v odůvodněných případech a pro naplnění tzv. neuspokojených potřeb pacientů. Bližší podmínky stanoví nařízení. Nařízení dále stanovuje podmínky pro změny nebo převody registrace léčivého přípravku a dále pro ukládání sankcí Komisí držitelům registrací v případě, že nedodržují podmínky stanovené nařízením.

VYHLÁŠKY:
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 28/2019 Sb., o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

 • Účinnost od: 22. 2. 2019
 • Obsah: Vyhláškou je stanoven seznam úkonů Státního ústavu pro kontrolu léčiv vč. výše úhrady výdajů za jejich provedení.

Březen 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Záměrem novely je zejména chránit trh před padělanými léčivými přípravky, jež se dostanou do oběhu skrze legální distribuční řetězec, a dále též dodržovat zásady správné klinické praxe. Léčivé přípravky musí splňovat požadavky evropské legislativy týkající se ochranných prvků, pokud tomu tak není a výrobek nesplňuje takové požadavky po dokončení jeho výroby, je  Ministerstvo zdravotnictví oprávněno vydat dočasné opatření k povolení distribuce takového výrobku. Státní ústav pro kontrolu léčiv je příslušným orgánem v oblasti dodržování evropské legislativy týkající se ochranných prvků na obalu léčivých přípravků. Zavádí se též povinnost informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv o jakémkoli podezření na padělaný léčivý přípravek vč. poskytnutí součinnosti Ústavu. Novela též zavádí přestupky výrobce, distributora či jiných osob za porušení povinností souvisejících s ochrannými prvky léčivých přípravků. Novelou se dále stanovuje oprávnění inspektorů, jež jsou oprávněni k provádění inspekcí souvisejících s klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků, nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o rtuti

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Změna se týká přílohy č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, seznamu zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek, a to pouze co se týká položky č. 23 „Výplň stálého nebo dočasného zubu“.

VYHLÁŠKY:
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA:

Vyhláška ze dne 26. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Velikost datové zprávy určené do datové schránky orgánu veřejné moci je max. 50 MB.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 2/2019 obsahuje zejména tato témata:

 • Věstník se věnuje vybraným vzdělávacím programům pro specializační obory – vlastní specializované výcviky, přičemž stanovuje jejich cíle, minimální požadavky na taková specializační vzdělání, rozsah požadovaných znalostí a dovedností a další. Jedná se o vzdělávací program endokrinologie a diabetologie, lékařská genetika, maxilofaciální chirurgie, nukleární medicína, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a plastická chirurgie. Věstník dále zahrnuje výzvu k podání žádostí o udělení statutu centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou.

Autor:
Michael Hromada

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Úvodník MUDr. Jan ValentaVážené dámy, vážení pánové, dovolím si toto vydání časopisu Synlabianer uvést malou úvahou, která se zakládá na mých letitých zkušenostech mikrobiologa a dlouhodobém osobním zájmu o paleontologii a paleobiologii. Pohnutkou k sepsání tohoto úvodníku pro Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •