Autizmus u detí – možnosti diagnostiky a liečby

Oto Ürge1,2, Jaroslava Strnová2, Katarína Pastorková1

1Klinika laboratórnej medicíny, synlab slovakia s.r.o., Limbová 5, Bratislava
2Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava,
vedúci: prof. MUDr. Katarína Furková, CSc.

Úvod

Detský autizmus je veľmi zaujímavý až fascinujúci syndróm. Ide o neuropsychické ochorenie spojené s nedostatočnými sociálnymi interakciami, nedostatočnou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, abnormálnym až bizarným návykovým správaním, ktoré je stereotypné a rituálne, ako aj s ťažkosťami s učením. Ochorenie patrí medzi tzv. pervazívne vývinové poruchy (pervazívny-prenikavý). Postupne dochádza ku kvalitatívnemu zhoršeniu vzájomných spoločenských interakcií a spôsobu komunikácie. Abnormality
v správaní jedinca sa prejavuje vo všetkých situáciách, pričom ich stupeň môže byť rôzny. U väčšiny prípadov nie je vývin od útleho veku normálny a prejavuje sa v priebehu prvých 5 rokov života. Porucha je 3-4 krát častejšia u chlapcov ako u dievčat. Okrem už spomínaných príznakov je pre detský autizmus charakteristické neprimerané hodnotenie spoločenských emočných situácií, nedostatočná odpoveď na emócie iných ľudí, narušená kvalita komunikácie a používanie reči, nedostatok tvorivosti a fantázie v myslení, chýba emočná reakcia na priateľské priblíženie iných ľudí, pohybové stereotypie, špecifický záujem o nefunkčné prvky predmetov (napr. ich vône alebo povrch), odpor k zmenám v bežnom priebehu obvyklých činností a iné nešpecifické prejavy ako strach resp. fóbia, poruchy spánku a prijímania potravy, záchvaty zúrivosti, agresivita, seba poškodzovanie. Často je ochorenie spojené s ťažkou mentálnou retardáciou, ktorá sa vyskytuje až u 3/4 prípadov. Incidencia ochorenia je asi 5:100 000.

Príčiny detského autizmu

Medzi hlavné príčiny vzniku detského autizmu sú v dnešnej dobe považované jednak:
– genetické faktory (u autistických jednovaječných dvojčiat je veľmi vysoká pravdepodobnosť vzniku poruchy i u druhého dvojčaťa, ktorá je až 95,7 % ),
– mozgové poškodenia (boli preukázané poškodenia mozgového tkaniva, najmä funkčné poruchy ľavej hemisférya abnormálne zmeny v mozgovom kmeni),
– nedostatočné prepojenie mozgových centier (chýbajú nervové prepojenia medzi rôznymi mozgovými centrami),
– tzv. extrémne mužský typ mozgu (bola dokázaná vysoká hladinou testosterónu v tele matky v priebehu tehotenstva),
– monotropistická hypotéza (ide o veľmi silné sústredenie sa na jeden podnet, no s oveľa ťažšou možnosťou koncentrácie na viacero vecí súčasne).

Napriek tomu ochorenie priťahuje pozornosť odborníkov mnohých vedeckých disciplín naďalej. Donedávna tiež platilo, že príčina autizmu môže byť na psychogénnom podklade, preto aj liečba a následné sledovania pacientov s autizmom boli založené na týchto princípoch. Táto hypotéza má ešte aj dnes svojich zástancov po celom svete.

Mnohí ďalší odborníci (psychiatri, psychológovia, genetici, anatómovia, elektrofyziológovia, pediatri alebo biochemici) sa snažili vysvetliť autizmus na základe vlastných pozorovaní a skúseností. Každý z nich sa snažil prispieť niečím novým do spoločnej mozaiky. Príčina a celkový obraz ochorenia zostávala ale stále nejasná. Autizmus zostal naďalej „syndrómom“, ktorý je definovaný iba pozorovanými príznakmi. Ak tento syndróm existuje, musí existovať tiež racionálne vysvetlenie abnormálneho správania sa týchto pacientov. V dnešnej dobe sa dá ťažko akceptovať, že dieťa je „autistické“ a tým by bol vysvetlený problému autizmu po stránke etiopatogenézy. Pred niekoľkými rokmi sa objavili určité fakty, ktoré by mohli autizmus chápať ako následok metabolickej poruchy. Vo svete boli analyzované vzorky moču od viac ako 1 000 pacientov s autizmom so zaujímavým zistením.

Teória autizmu ako metabolickej poruchy

Dedičné metabolické poruchy sú v užšom slova zmysle molekulárne choroby, ktoré vznikajú mutáciou genetickej informácie, ktorá spôsobuje poruchu enzýmových reakcií. Po stránke etiologickej sa objavili aj informácie, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že môže ísť o metabolické ochorenie podobné celiakii a fenylketonúrii spojené s nekompletným trávením a poruchou metabolizmu proteínov. Podľa tejto teórie fragmenty nekompletného trávenia – špecifické peptidy – prenikajú črevnou stenou do krvného obehu a následne
poškodzujú centrálny nervový systém.

(1) Nadbytok nekompletne natrávených proteínov sa dostáva aj do moču. Etiopatogenéza autizmu podľa tejto teórie je vysvetľovaná jednak:

a) zníženou aktivitou enzýmov v čreve s následným zvýšením koncentrácie peptidov,
b) zvýšenou črevnou permeabilitou, pri ktorej sa dostáva viac peptidov do krvi, moču a následne aj do centrálneho nervového systému (CNS),
c) zvýšením hematoencefalickej permeability, ktorá môže nastať infekciou CNS, fyzikálnym poškodením alebo inými noxami. Zistilo sa, že vzniknuté peptidy sú chemicky podobné morfínu. Ide o tzv. endogénne opioidy (beta-endorfíny).

(1) Nekompletným trávením lepku vzniká tzv. gluteomorfín, nekompletným trávením
mlieka vzniká tzv. caseomorfin. Podľa tejto teórie práve gluteomorfín a caseomorfín je zodpovedný za poškodenie centrálneho nervového systému u autistických pacientov. Ide o zvýšenú opioidnú aktivitu v CNS.(2) Taktiež sa dokázala podobnosť medzi symptómami autizmu a dlhodobým efektom morfínu. Klinický stav detí s autizmom sa dramaticky zlepšil po vylúčení gluténu a kazeínu z potravy. Ide o tzv. GFCF (gluten free and casein free diet) diétu.(3)

Morfín účinkuje v centrálnom nervovom systéme tak, že sa viaže na tzv. opioidný receptor (mí receptor) s následným opioidným účinkom na CNS. Zo zjednodušeného prehľadu látok, ktoré majú opioidnú aktivitu v CNS vyplýva, že ide predovšetkým o
– prírodné alkaloidy z ópia (morfín, kodeín),
– polosyntetické deriváty morfínu a kodeínu,
– syntetické analógy morfínu,
– analgetické peptidy – endogénne morfiny (endorfíny),
– enkefalíny- pentapeptidy – metenkefalín, leu-enkefalín,
– endorfíny – reťazec aminokyselín -AK (16-30) tzv. alfa-, beta-, gama-, deltaendorfíny.

Práve endorfíny sú tie, ktoré môžu byť zodpovedné za vznik autizmu. Po stránke chemickej ide o peptidy, ktoré majú s molekulou morfínu spoločné len to, že sa dokážu viazať na opioidný receptor. Analýza týchto látok v dnešnej dobe ešte ťažko dostupná.

Existencia tejto intenzívnej opioidnej aktivity má za následok, že rôzne procesy v rámci CNS sú rôznym spôsobom narušené. Ovplyvnené sú predovšetkým vnímanie, poznávanie, emócie, nálady a správanie. Takýmto mechanizmom sú uvedené funkcie narušené a ich následkom je prítomnosť rôznych príznakov, ktoré sú typické pre autizmus.(1)

Možnosti diagnostiky laboratória SYNLAB

Pred niekoľkými rokmi sa objavili v svetovej odbornej literatúre informácie
o možnosti laboratórneho stanovenia peptidov nekompletného trávenia.(2) Išlo o metódu vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Informácie o tejto možnosti diagnostiky sa medzi rodičmi, ale aj odbornou verejnosťou, šírili rýchlosťou blesku. Veľkú úlohu v tom zohral predovšetkým internet. Pre rodičovťažko poškodených detí svitla nová nádej. Problém bol ale v tom, že žiadne pracovisko na Slovensku túto metódu nezaviedlo. Po viac ako ročnom úsilí sme sa pokúsili v laboratóriu SYNLAB na bratislavských Kramároch modifikovať britskú metódu na stanovenie peptidov v moči. Prvé testy boli úspešné, napriek tomu má táto metóda ešte veľké úskalia. Vyšetrenie peptidov v moči považujeme za skríningové a má slúžiť hlavne na identifikáciu pacientov s detským autizmom, ktorí sú vhodní na tzv. GFCF diétu, ako aj na monitorovanie jej účinnosti.

V roku 2006 sme vyšetrili moč u 38 pacientov s detským autizmom (dg. F 84.0) na prítomnosť peptidov v moči, bolo urobených 46 analýz. Vyšetrených bolo 30 chlapcov (79%) a 8 dievčat (21%). Zistili sme negatívny nález u 6 pacientov, hraničný u 7 a pozitívny u 25 pacientov.

SYNLAB Slovakia sa v roku 2007 a 2008 zúčastnil projektu AV 4/0038/07 s názvom Genetické, hormonálne a metabolické faktory v etiológii autizmu a ich dôsledky na kognitívne schopnosti, ktorý bol organizovaný Lekárskou fakultou UK Bratislava v spolupráci s Medicínskou univerzitou vo Viedni, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a Autistickým centrom Andreas n.o. Súčasťou tohto projektu bolo aj stanovenie
peptidov v moči u 85 pacientov s autizmom zo Slovenskej republiky, bolo urobených 132 analýz. Vyšetrených bolo 70 chlapcov (82 %) a 15 dievčat (18 %). Zistili sme negatívny nález u 14 pacientov, hraničný u 9 a pozitívny u 60 pacientov.

Pre komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacientov s detským autizmom sú odporúčané v svetovej literatúre aj nasledovné doplňujúce vyšetrenia: základné biochemické a hematologické parametre, hormonálny profil, vyšetrenie organických kyselín (vplyv kvasiniek resp. iných baktérií v GIT-e), dôkaz kvasiniek v GIT-e, vyšetrenie potravinovej alergie, antigliadínových protilátok, protilátok proti kravskému mlieku, vyšetrenie imunitného systému, aminokyselín v sére a v moči, profilu vitamínov a esenciálnych mastných kyselín.(4)

GFCF diéta

Účinok diétnej liečby s vylúčením gluténu a gliadínu zo stravy bol v mnohých
prípadoch vo svete už odskúšaný,o čom svedčia mnohé výpovede rodičov i odborníkov.(3) Pre zaujímavosť uvádzame získané informácie o úspešnosti liečby tohto ochorenia. U dieťaťa vo veku 18 mesiacov sa objavili prvé príznaky ochorenia, pôvodná diagnóza bola poškodenie CNS, neskôr autizmus. Vo veku 8 rokov dieťaťa sa rodičia dozvedeli o tzv. GFCF diéte. Pacient ako 8ročný bol na úrovni 12-18 mesačného dieťaťa, jeho vývin bol od 1. do 8. roku takmer „nulový“, nerozprával, mal nepokojný spánok, sústavne rozšírené
očné zornice, nemal takmer žiadnu citlivosť na bolesť, žiadne hygienické návyky, opakované hnačky, trpel seba poškodzovaním, nikdy sa nehral s inými deťmi. Po liečbe, ktorá začala až v 8. roku života, nastal výrazný pokrok v učení, naučil sa rozprávať, udržiavať osobnú hygienu. Objavil sa u neho silný zmysel pre humor, začal sa hrať s inými deťmi, nadviazal hlboký citový vzťah s rodičmi. Pred diétou preferoval len určité druhy jedla a to s vysokým obsahom lepku a mlieka (napr. palacinky), s čím bolo na začiatku diéty spojené prechodné zhoršenie stavu, ktoré sa vysvetľovalo abstinenčnými príznakmi. Postupne však došlo k upokojeniu pacienta.

Uvedený prípad svedčí o tom, že predpokladaná patogenéza ochorenia by mohla byť správna. Nový liečebný prístup založený na jednoduchom diétnom režime pomohol už mnohým pacientom s detským autizmom na Slovensku. Do diétneho režimu sa zapojili na Slovensku už desiatky rodín. U mnohých sa výrazne skvalitnil život a priniesol do každodenného života rodiny veľa radosti.

V súčasnej dobe prebieha vo svete hodnotenie úspešnosti tejto diéty. Cieľom tohto hodnotenia je zbieranie a spracovanie informácií o pacientoch s autizmom na diéte GFCF prostredníctvom webu (www.gfcfdiet/dietsurvwysept2.htm).

GFCFKids Diet Survey je v súčasnosti najväčšia informačná štúdia o GFCF diéte. Snaží sa nájsť odpoveď na otázky:
– koľko % pacientov sa zlepšilo na CFCF diéte,
– aké veľké zlepšenie sa dá očakávať,
– ako rýchlo zlepšenie nastane.

Prvé uverejnené výsledky boli viac ako uspokojivé. Dotazník bol vyplnený od 139 pacientov a výsledky testu boli rozdelené do 6 skupín. Hodnotilo sa hlavne zlepšenie po diétnej liečbe:
– dramatické zlepšenie u 16 pacientov (11,5%),– excelentné zlepšenie u 42 pacientov (29,5%),
– dobré zlepšenie u 37 pacientov (27,0%),
– mierne zlepšenie u 31 pacientov (22,6%),
– žiadne zlepšenie u 7 pacientov (5,0%),
– zhoršenie u 6 pacientov (4,4%).

Záver:

Napriek mnohým novým poznatkom v etiopatogenéze príčina detského autizmu stále nie je jasná. Vieme však, že ide o veľmi heterogénnu skupinu ochorení s podobnými príznakmi. Nové pohľady, nové teórie a hypotézy by sme nemali odmietať. Ak existujú možnosti zlepšenia klinického stavu týchto detí, pomôžme našim pozitívnym prístupom rodinám, ktoré hľadajú pomoc. Úspechy GFCF diéty vo svete i u nás sa zdajú presvedčivé. Vyšetrenie peptidov v moči v zahraničí stálo naše rodiny nemálo finančných prostriedkov. Zavedenie tohto vyšetrenia na Slovensku by mohlo pomôcť mnohým rodinám s autistickými deťmi vyskúšať novú formu diétnej liečby. Pozitívny nález je indikáciou na GFCF diétu a jej následné monitorovanie. Dôležité však bude hlavne hodnotenie jej efektívnosti, na ktoré čakáme...

Literatúra:

SHATTOCK, P., WHITELEY, P.: Biochemical aspects in autism spectrum disorders: updating the opioid excess theory and presenting new opportunities for biomedical intervention. Expert Opinion of Therapeutic Targets, 6, 2002, e.2, s. 175.

SHATTOCK, P., KENNEDY, A., ROWELL, F., BERNEY, T.: Role of Neuropeptides in Autism and Their Relationship with Classical Neurotransmitters. Brain Dysfunction, 3, 1990, e. 3, s. 328-345.

WHITELEY, P., RODGERS, J., SAVERY, D., SHATTOCK, P.: A gluten free diet as an intervention for autism and associated spectrum disorders preliminary findings. Int J Research Prac, 3, 1999, s. 45-65.

WHITELEY, P., RODGERS, J., SHATTOCK, P.: Dietary Intervention in Autism: A preliminary look at five case studies suggestive of positive outcome following a gluten free diet. Conference Proceedings „Autism: Perspectives on Progress“. University of Durham, 2000, s. 151-169.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •