Monoklonální gamapatie – diagnostika

Monoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval tuto zvláštní bílkovinu v moči renomovaného londýnského obchodníka T. A. McBeana. Později tento protein pojmenovali Bence-Jonesova bílkovina, a stal se tak prvním nádorovým markerem na světě.

Některé klinické projevy monoklonálních gamapatií, zvláště jejich maligních forem (vysoká sedimentace, anémie, bolesti v kostech, nález osteolytických ložisek, hyperkalcémie, nález volných monoklonálních lehkých řetězců v moči, imunodeficience se snížením koncentrací imunoglobulinů v krvi, nefrotický syndrom nebo renální selhání nejasné etiologie, zvláště u starších osob, refrakterní městnavé srdeční selhání, orthostatická hypotense, syndrom karpálního tunelu, sensomotorická polyneuropatie nejasné etiologie aj.) často vedou klinika ke správné diagnóze. Velmi často však žádá o laboratorní vyšetření se zaměřením na průkaz monoklonálního imunoglobulinu v krvi nebo v moči, protože klinická symptomatologie je necharakteristická a k diagnóze nestačí. U potenciálně maligních monoklonálních gamapatií je to velmi často laboratoř, která klinika na správnou diagnózu upozorní.

Monoklonální gamapatie (MG) jsou tedy stavy, které se vyznačují maligní nebo potenciálně maligní proliferací elementů B-buněčné linie produkujících monoklonální protein (M-protein, M-komponenta, „paraprotein“), nebo jeho strukturální komponenty, tj. lehké řetězce ĸ nebo λ a vzácně i těžké řetězce molekuly imunoglobulinu (Ig) typu α, β, µ a δ1,2.

Monoklonální gamapatie dělíme na: monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) a na maligní monoklonální gamapatie, které jsou příčinou několika onemocnění. Nejčastější je mnohočetný myelom (MM), jehož variantní formy jsou doutnající myelom (SMM), indolentní myelom (IMM), asymptomatický myelom, nesekretorický myelom (NSMM), solitární kostní plazmocytom (SPB), extramedulární plazmocytom (EMP), osteosklerotický myelom, plazmocelulární leukemie (PLC). Další onemocnění, která patří do skupiny maligních monoklonálních gamapatií, jsou primární amyloidóza a Waldenströmova makroglobulinémie3.

Přítomnost monoklonálního imunoglobulinu v séru či v moči je poměrně častý jev, postihuje 3,2 % osob ve věku nad 50 let. Izolované zvýšení pouze jednoho typu volného lehkého řetězce imunoglobulinu kappa (κ) či lambda (λ) je detekováno u 0,7 – 0,8 % osob starších 50 let. Většina osob s průkazem monoklonálního imunoglobulinu splní kritéria takzvané „monoklonální gamapatie nejistého významu (MGUS)“. Ta je definována koncentrací hladiny monoklonálního imunoglobulinu v séru, která nepřesahuje 30 g/l, dále počtem plazmocytů v kostní dřeni nepřesahujícím 10 % a absencí projevů mnohočetného myelomu či jiné lymfoproliferativní nemoci. U části osob s MGUS se nakonec postupně přes asymptomatický vyvine symptomatický myelom anebo jiné maligní lymfoproliferativní onemocnění, vyžadující léčbu. Proto je MGUS považován za jeden z nejčastějších premaligních stavů s průměrným rizikem transformace v maligní chorobu 1 % za rok4.

Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) jsou klinicky němé, bezpříznakové stavy, při kterých nejsou splněna diagnostická kritéria mnohočetného myelomu, Waldenströmovy makroglobulinémie (WM), AL-amyloidózy nebo jiného zhoubného lymfoproliferativního onemocnění. Jedná se o nejčastější monoklonální gamapatii. Prevalence je kolem jednoho procenta. Frekvence výskytu stoupá s vyšším věkem. Nad 50 let je výskyt 3 %. Častěji ho pozorujeme u mužů. V etiologii hrají významnou roli genetická predispozice, životní prostředí, chronické infekce, autoimunní onemocnění a další faktory, které jsou předmětem výzkumu.

Diagnostická kritéria MGUS podle prof. Kyleho5

 • M protein v séru ˂30 mg/l
 • Klonální plazmatické buňky ˂ 10%
 • Není důkaz o přítomnosti jiného lymfoproliferativního onemocnění
 • Není přítomno orgánové nebo tkáňové postižení

Ročně se přibližně u 1 % lidí s MGUS vyvine mnohočetný myelom (MM) nebo související malignita. Mezinárodní směrnice doporučují, aby u pacientů s MGUS byla prováděna stratifikace rizika při diagnostice s cílem optimalizovat konzultace a kontrolní vyšetření.

V kombinaci s dalšími laboratorními testy lze stanovením Freelite® pro volné lehké řetězce v séru (FLC) identifikovat pacienty s nízkým rizikem progrese (~40 %). Šetří se tak čas a peníze a redukuje nepohodlí pacienta, protože je zapotřebí méně klinických vyšetření a testů. Monoklonální proteiny vznikají v důsledku klonální proliferace plazmatických buněk, které sídlí v kostní dřeni a produkují protilátky. Jako monoklonální proteiny lze označit: intaktní imunoglobuliny (Igs) a/nebo volné lehké řetězce (FLC). Ty se vylučují do séra a jsou zástupnými znaky zátěže tumorem.

Benigní, asymptomatické monoklonální gamapatie zahrnují monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS) a doutnající mnohočetný myelom (SMM). Nejčastější maligní monoklonální gamapatií je mnohočetný myelom (MM).

Laboratorní testování se významně podílí na léčbě monoklonálních gamapatií.
•    V diagnostice – podporují diagnostiku monoklonální gamapatie.
•    V prognostice – ke stanovení prognózy vývoje stavu pacientů.
•    Při monitorování – k vyhodnocení odpovědi na léčbu.

Nová kritéria IMWG pro diagnostiku MM

Klonální plazmatické buňky v kostní dřeni ≥ 10 % nebo kostní či extramedulární plazmacytom prokázaný biopsií PLUS událost definující myelom.

Pacienti s MM mohou být klasifikováni podle typu monoklonálního proteinu, tedy MM s intaktním imunoglobulinem (IIMM), MM s lehkým řetězcem (LCMM) a nesekreční MM (NSMM).

Směrnice vydané International Myeloma Working Group doporučují počáteční laboratorní testy Freelite® pro volné lehké řetězce v séru (FLC), jejichž výsledky poskytnou u všech pacientů s MM prognostické informace. Doporučují se také k monitorování pacientů s oligosekrečním MM a pacientů s IIMM (k odhalení relapsu pouze s volnými lehkými řetězci) 6.

Má se za to, že pacienti s MM mají výrazné mnohočetné nádorové klony, které mohou exprimovat intaktní imunoglobulin, FLC, obojí nebo vzácně ani jedno. Různé klony mohou být přítomné v době stanovení diagnózy anebo se vyvinou v průběhu nemoci. Informace o těchto měnících se klonech se získávají monitorováním pacientů kombinací Freelite® a Hevylite®.

Doutnající mnohočetný myelom (SMM)

Jedná se o počáteční formu mnohočetného myelomu, která má pomalou progresi.

V roce 2014 byla definice doutnajícího mnohočetného myelomu (SMM) revidována; musí být splněna dvě kritéria:

 1. Přítomnost monoklonálního proteinu v séru (IgG nebo IgA) při koncentraci ≥30 g/l nebo monoklonálního proteinu v moči ≥500 mg/24 hodin a/nebo 10–60 % klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni (BMPC).
 2. Absence událostí definujících myelom (včetně poměru postižených/nepostižených Freelite® volných lehkých řetězců v séru (FLC) ≥100 nebo amyloidózy6).

Vysoce abnormální poměr FLC v séru při počátečním vyšetření je spojen se značným rizikem progrese k aktivnímu myelomu (MM).
Asymptomatičtí pacienti s poměrem postižených/nepostižených FLC v séru ≥100 ve spojení s ≥10 % klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni nebo plazmacytomem prokázaným biopsií jsou nyní klasifikováni jako ti, kdo mají mnohočetný myelom vyžadující léčbu.

V laboratorní diagnostice gamapatií máme k určení diagnózy k dispozici tři testy: elektroforézu proteinů, imunofixační elektroforézu a stanovení volných lehkých řetězců.

Elektroforéza proteinů séra zachytí 80 % pacientů. Monoklonální imunoglobulin se projeví přítomností nadpočetného gradientu. Analytická citlivost metody je  500–2000mg/l, podle polohy paraproteinu. Přítomnost tohoto paraproteinu musí být potvrzena imunofixací7. Elektroforéza proteinů séra nezachytí 20 % pacientů s mnohočetným myelomem, kteří produkují jen monoklonální volné lehké řetězce, protože jejich koncentrace je většinou pod mez detekce metody.

Druhou laboratorní metodou, která se uplatňuje v diagnostice monoklonálních gamapatií, je imunofixace séra (imunofixační elektroforéza). Metoda spočívá v provedení elektroforézy proteinů v šesti drahách. V první dráze se nechá proběhnout pouze elektroforéza. Do dráhy číslo dvě se přidá antisérum proti těžkým řetězcům gama, do dráhy tři antisérum proti těžkým řetězcům alfa, do dráhy čtyři antisérum proti řetězcům mu, do dráhy pět antisérum proti lehkým řetězcům kappa a do dráhy šest antisérum proti lehkým řetězcům λ. Metoda nám pojmenuje paraprotein – například IgG κ. Je analyticky desetkrát citlivější než elektroforéza a může tedy odhalit část paraproteinů o nízké koncentraci, které elektroforéza nezachytí8.

Třetí metodou je stanovení volných lehkých řetězců v séru. Tento test odhalí 20 % pacientů, které neodhalí elektroforéza. Jedná se především o pacienty, u kterých maligní plazmocyty neprodukují kompletní molekulu imunoglobulinu, ale jen monoklonální volné lehké řetězce. Diagnostické protilátky jsou namířeny proti fyziologicky skrytým epitopům lehkých řetězců. Epitopům, které jsou v celých molekulách imunoglobulinů překryty těžkými řetězci. Analytická citlivost je 1 mg/l. Metoda je tedy asi 500 až 1000krát citlivější než elektroforéza a 100krát citlivější než imunofixace9.

Od svého založení vědeckými pracovníky na birminghamské univerzitě společnost Binding Site už přes 25 let stále staví na svých pevných vědeckých základech, podporuje výzkum a vývoj ve svém oboru.  Diagnostické soupravy Freelite® jsou doporučené pro screening, diagnostiku, stanovení prognózy a monitorování pacientů s:
•    mnohočetným myelomem s produkcí lehkých řetězců,
•    nesekrečním mnohočetným myelomem,
•    mnohočetným myelomem s produkcí intaktního imunoglobulinu,
•    doutnajícím mnohočetným myelomem,
•    solitárním plazmocytomem,
•    AL amyloidózou,
•    monoklonální gamapatií neurčeného významu (MGUS) 10,11,12.

Směrnice British Commitee for Standards in Haematology (BCSH) pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu uvádí18„Výchozí koncentrace volných FLC v séru stejně jako poměry těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinů mohou poskytovat prognosticky důležité informace ve fázi stanovení diagnózy i následné léčby.“ Směrnice České republiky zmiňují použití Hevylite® v případě mnohočetného myelomu a AL amyloidózy19.

Freelite® jsou citlivé a specifické testy ke stanovení volných lehkých řetězců (FLC) κ a λ. Testy jsou založené na afinitně purifikovaných polyklonálních protilátek, které jsou navázány na latexové částice. Používají se k výrobě nefelometrických a turbidimetrických souprav se specificitou pro κ FLC a λ FLC. Stanovení lze provádět v séru, moči a mozkomíšním moku. Freelite®reaguje pouze s epitopy volných lehkých řetězců, které jsou skryté, když je lehký řetězec navázán na řetězec těžký.

Další metoda stanovení je Hevylite®, která umožňuje individuální identifikaci izotypů imunoglobulinů podle lehkých řetězců. Uplatňuje se v případech, kdy monoklonální protein nelze kvantifikovat, např. pokud dochází ke komigraci, objevují se difúzní pásy nebo protein není v elektroforéze vůbec zachycen. Hevylite® je také vhodná při nízkých hladinách proteinů, které nelze detekovat pomocí SPE/CZE/IFE – v případě relapsu a reziduální choroby.  Dále se používá při koncentraci monoklonálního proteinu ˂ 10 g/L15, 16, 17.

Hevylite® stanovení izotopu těžkých a lehkých řetězců umožňuje individuální identifikaci a kvantifikaci různých typů lehkých řetězců každé třídy imunoglobulinů, tedy IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ a IgMλ.

Měří jak postižený (klonální), tak i nepostižený (normální) imunoglobulin. Tím poskytuje jedinečné a užitečné prognostické informace týkající se imunosuprese nepostiženého izotypu, například IgAλ u pacienta s IgAκ.

Pokud se používají společně laboratorní metody Freelite® a Hevylite®, umožňují optimálně diagnostikovat monoklonální gamapatie. Laboratorní testy Hevylite® zdokonalují stratifikaci rizika pacienta a mohou pomoci predikovat progresi z MGUS na MM nebo související stav. Interpretace výsledků volných lehkých řetězců není jednoduchá, a proto je obzvláště důležitá spolupráce mezi laboratoří a pracovišti dispenzarujícími pacienty s monoklonální gamapatií.

Literatura:

 1. International Myeloma Working Group Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the Imternational myeloma working group. Brit. J. Haematol., 2003, 121, p. 749-757)
 2. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R. Mnohočetný myelom a další plasmocelulární malignity. In Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. Et. Al. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, s.515-529
 3. Tichý, M., Laboratorní analýza monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) Český Těšín 1997. ISBN – 80- 902022 –1–7.
 4. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 5. Rajkumar SV, Dimopolous MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncology 2014;15:e538-e548
 6. Rajkumar SV, Dimopolous MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncology 2014;15:e538-e548
 7. Tichý M. Laboratorní analýza monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) Český Těšín: FINIDR s.r.o., 1997
 8. Šálek T., Interní medicína pro praxi 2008. 10
 9. Ščudla V, Schneiderka P, Pika T. Klinický význam hodnocená sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií. Klin. Bioch. Metab., 16 (37), 2008, 2: 76-83
 10. Katzmann JA, et al. Clin Chem 2009; 55:1517-1522
 11. Dispenzieri A, et al. Leukemia 2009; 23:215-224
 12. Kyle RA, et al. Leukemia 2010; 24:1121-1127
 13. Serum Reference Intervals and Diagnostic Ranges for Free κ and Free λ Immunoglobulin Light Chains: Relative Sensitivity for Detection of Monoclonal Light Chains. Katzmann JA, et al. Clin Chem 2002;48:1437-1444
 14. Hutchison et al, BMC Nephrology 2008; 9:11
 15. Ludwig H et. Al. Leukemia 2012: 27:213-219
 16. Lakomy D, el al. Ann Bio Clin 2013: 71: 157-163
 17. Donato L et al Clin Chem 2011: 57: 1645-1649
 18. Bird, et. Al. BCSH Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2013 www.bcshguidelines.com
 19. Transfuze a Hematologie Dnes, 2012 a 2013

Autor:
RNDr. Ellen Dreslerová

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník MUDR. Stanislava Štěpánová HozováVážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci a čtenáři SYNLABIANERU, začínáme rok 2017. Nejdříve bych vám všem chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se a doufám, že v ní budeme pokračovat. Nové číslo SYNLABIANERU přináší řadu Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •