Preanalytika

Preanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován.

Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, kam patří příprava pacienta na odběr, vlastní odběr či jasná identifikace odebraného materiálu, a také dobu mezi odběrem a analýzou. V té hrají zásadní roli  faktory, jako je uskladnění, transport do laboratoře, příjem v laboratoři či příprava biologického materiálu k analýze. Celá preanalytická fáze zásadně ovlivňuje vlastnosti vzorku, hodnoty v něm měřené, a tím i získání spolehlivého výsledku. Není přitom bez zajímavosti, že v preanalytice dochází také k největšímu počtu chyb. Zatímco samotná analytika se na chybách podílí 15 % a postanalytika 23 %, vstupní fáze laboratorních vyšetření, preanalytika, plnými 62 %!

Důraz klaďme již na mimolaboratorní preanalytickou fázi

Důležité je nepodcenit již přípravu pacienta před odběrem. Velmi důležitá je informovanost a disciplinovanost pacienta. Stejně tak je významná disciplína pacienta, který by si měl být vědom, že v této rovině hraje v laboratorním
vyšetření důležitou a aktivní roli. Ačkoli je informovanost a poučení pacienta o potřebách k vyšetření nejčastěji na straně lékaře, i samotná odběrová pracoviště a laboratoře by měly pomoci s osvětovou činností.

Odběr biologického materiálu je již plně v kompetenci odběrového personálu. Kromě samotného odborného postupu při vlastním odběru je nutné dodržet také identifikaci vzorku. Zajistit, aby byl řádně označen, stejně tak i žádanka, která se k němu vztahuje. Pokud nelze dodržet časový limit transportu vzorku do laboratoře, je odběrový personál odpovědný za další práci se vzorkem s cílem jej zajistit, například centrifugací.

Laboratorní preanalytická fáze

Tato fáze začíná příjmem vzorků v laboratoři. Nejprve kontrolou shodnosti údajů na žádance a odebraném biologickém materiálu, pokud je vše ve shodě, dojde k označení čárovým kódem, který je unikátní pro každou žádanku i vzorek. Následuje jeho centrifugace (je-li to vyžadováno dle požadavku vyšetření), pokud již nebyla provedena na odběrovém pracovišti, případně jiná příprava  biologického materiálu pro samotné vyšetření. Po centrifugaci je provedena alikvotace materiálu (jen u vybraných vyšetření), poté dojde k jeho roztřídění dle typu analyzátorů a přípravě před vlastní analýzou.

Preanalytická fáze – ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory

V rámci preanalytiky je vždy potřeba brát v úvahu také faktory, které ovlivňují samotné vyšetření. Mezi těmi, které jsou neovlivnitelné, jsou pohlaví, věk, rasa, etnická a sociální skupina, ale také například cyklické změny (denní,  roční), gravidita nebo současně probíhající jiná nemoc. Důležité ale také je zaměřit se na faktory, které lze ovlivnit a které mohou mít dopad na samotný výsledek laboratorního testu. Jedná se o stravovací návyky (dieta, lačnění či dehydratace), příjem léků (interference chemická, farmakologická, biologická), fyzickou aktivitu před odběrem, stres či mechanická traumata. Do výsledku vyšetření se ale může promítnout také kupříkladu poloha pacienta při odběru, nadmořská výška či různé diagnostické nebo terapeutické zásahy, jako jsou operace, transfuze, infuze, dialýza nebo ozařování.

Základní pravidla pro odběr krve

Ačkoli různá vyšetření mohou mít specifické požadavky na pacienty před samotným odběrem krve, lze shrnout ty  základní, kterých je vždy potřeba se držet. Je-li to možné, je vhodné jeden až dva dny před odběrem vynechat léky (zde je vždy vhodná konzultace s praktickým či odborným lékařem), ale také vitaminy či jiné doplňky stravy. Stejně tak je vhodné omezit fyzickou námahu, vynechat tučná jídla, alkohol a omezit maso. Odběry by se také neměly  dělat po noční směně. Nejvhodnější je odběr provádět v ranních hodinách nalačno. Před odběrem nekouřit, nepít kávu, ráno vypít přibližně 300 mililitrů neslazeného čaje nebo neperlivé vody. Do čekárny odběrového pracoviště by pacienti měli přicházet s časovým předstihem (nejlépe 30 minut, pokud je to možné) a zde v klidovém režimu vyčkat. Odběr je nejlépe provádět vsedě či vleže, a to vždy z míst bez jizev, hematomů či otoků. Zásadně neodebíráme krev ze strany po mastektomii (lymfostáza).

Pořadí zkumavek při odběru krve je následující: zkumavka na odběr hemokultur, srážlivá krev, citrát, heparinát, EDTA, NaF. Pokud byl pacient na infuzi, provádíme odběr vždy z druhé ruky, a to nejdříve jednu hodinu po dokapání. Při  stanovování hladiny léků (hormonů, vitaminů, mineralů) se odběry provádí nejdříve za 24 hodin po podání poslední dávky. V případě specifických vyšetření je navíc nezbytné dodržovat také další specifická doporučení pro chování před odběrem i v jeho průběhu.

Odběr krve se provádí vždy v den transportu vzorku do laboratoře a vždy do předem označené nádobky s identifikací pacienta, které musí být totožné s údaji na žádance. S ohledem na druh vyšetření je nezbytné použít nejen vhodný odběrový materiál, ale také stabilizační a antikoagulační činidla. Při použití škrtidla se paže před odběrem jen krátce stáhne, maximálně na 15 sekund, nedoporučuje se přitom dlouhé cvičení rukou.

Odběrový systém

Důraz je nezbytné klást také na odběrový uzavřený systém – vakuum. Pro většinu biochemických vyšetření se upřednostňuje zkumavka se separačním gelem, který po centrifugaci oddělí krvinky od séra a tím zajistí stabilitu vzorku. V některých zkumavkách je také přesně nadávkované chemické aditivum (protisrážlivé činidlo – K3EDTA, Na citrát, Li heparin; antiglykolytické činidlo – NaF). Objem odebrané krve musí přitom odpovídat nastavenému vakuu v uzavřeném systému. Nepřípustné je přelévání krve mezi zkumavkami.

U zkumavky na odběr koagulace je nezbytně nutné odebrat přesné množství krve (po rysku) a zachovat poměr 9 : 1. V opačném případě dojde ke zkreslení výsledku. Výrobce určuje za rysku pro správné množství vzorku (2,7 ml) horní kraj štítku, povolená tolerance je +/− 10 % objemu.

Přeprava a příjem vzorků

K přepravě vzorků se používají specifické přepravní boxy, v nichž je pravidelně monitorována teplota. Vzorky jsou sváženy na denní bázi, a to jak z odběrových pracovišť, tak také od lékařů, a to na základě dohody o časech svozu. Při příjmu vzorku v laboratoři se kontroluje jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce. Je-li vše v pořádku, je vzorek označen čárovým kódem a poslán k dalšímu zpracování. Pokud jsou u doručeného vzorku neshody, je situace neprodleně řešena. Biologický materiál může být laboratoří odmítnut, a to především z následujících důvodů: vzorek nebyl označen, byla nesprávně vyplněna žádanka – došlo tak k chybě identifikace pacienta nebo požadavků na laboratorní zpracování vzorků, případně byly žádanka či materiál zvnějšku znečištěny biologickým materiálem.

Vložením biologického materiálu do analytického měřicího systému preanalytická fáze končí.

CO JE NEZBYTNÉ PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDANKY
• Jméno a příjmení pacienta
• Číslo pojištěnce, popř. náhradní číslo
• Diagnóza
• Pojišťovna, případně způsob platby
• Datum a čas odběru
• Podpis a razítko objednavatele – zdravotnického zařízení
• IČP přidělené zdravotní pojišťovnou
• Číslo odbornosti žadatele vyšetření
• Telefonní kontakt na žadatele vyšetření, event. jiný kontakt
• Označení požadovaných vyšetření (viz seznamy vyšetření)

Autor:
Bc. Alena Fálová

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník – Ing. Ján PekářMilí čitatelia, je mi veľkou cťou, že mám možnosť osloviť vás v novom roku prostredníctvom nášho firemného časopisu v krátkom úvodníku. Je za nami rok 2017 a pred nami rok 2018. Január je obdobie, kedy Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •