Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matku

Naše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může v rámci péče o těhotnou ženu dojít a které vyžadují multidisciplinární přístup, jsme si povídali se zdejším zástupcem ředitele docentem Ladislavem Kroftou. Ve spolupráci s ředitelem ústavu docentem Jaroslavem Feyereislem a doktorem Petrem Křepelkou napsali knihu s názvem Postpartální hemoragie, která pojednává o ožehavém tématu porodnické péče. Co stojí za obávanou úmrtností rodiček a jak ji lze snížit, nám docent Krofta prozradil v exkluzivním rozhovoru.

Na podzim loňského roku vyšla kniha Postpartální hemoragie, které jste jedním z autorů. Co chcete odborníkům touto publikací předat?

Hlavním tématem knihy, kterou jsme se rozhodli sepsat s docentem Feyereislem a doktorem Křepelkou, je postpartální krvácení. Denně celosvětově umírá zhruba 800 žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Úmrtnost v zemích třetího světa je závratná a udává se v rozmezí 300–900 žen na 100 000 porodů. V Evropě je to v tomto poměru něco mezi 5 a 15 ženami. Mezi nejčastější příčiny těchto úmrtí patří postpartální hemoragie neboli závažné porodní krvácení. To je také nejčastější příčinou úmrtí matek v rozvojových zemích. V zemích ekonomicky vyspělých, v závislosti na regionu soupeří o prvenství s tromboembolickými komplikacemi. Postpartální hemoragie je záludná v tom ohledu, že může nastat i u ženy s normálním průběhem těhotenství, probíhá rychle, a aby žena měla šanci na záchranu, musí se reagovat bez prodlení. Naopak u řady těhotných můžeme již na základě anamnestických údajů a pomocí zobrazovacích technik vyselektovat ty těhotné, které jsou komplikací hemoragie nejvíce ohroženy. Ředitel ÚPMD docent Jaroslav Feyereisl je otcem terapeutického přístupu, který nám v řadě případů pomohl nejen pacientky zachránit na životě, ale zachovat jim také dělohu, tedy krvácející orgán, a tímto krokem umožnit další reprodukci. Povědomí o našich výsledcích a zkušenostech s touto problematikou chceme předat odborné veřejnosti nejen v Čechách, proto jsme knihu vydali v českém a anglickém jazyce. Dalším důvodem pro její sepsání byla čísla.

Jaká čísla máte na mysli?

Porodnickou úmrtnost. Od roku 2008 nemáme statistické údaje o mateřské úmrtnosti v České republice, což je parametr, který se používá jako indikátor kvality porodnické péče. Přesná evidence a povinnost hlášení byla zrušena a my posledních deset let nemáme přesné údaje o tom, kolik žen v Čechách v souvislosti s porodem umírá. Nicméně v době, kdy se počty zaznamenávaly, bylo na prvním místě příčin úmrtnosti v ČR právě postpartální krvácení.

Jaká je nejčastější příčina vzniku tohoto krvácení?

Krvácení může nastat po obou typech porodu, tedy jak po vaginálním, tak po císařském řezu. Nejčastější příčinou je hypotonie děložní. Žena vaginálně porodí, ale po porodu se její děloha nedostatečně kontrahuje. Cévy v děložní stěně zůstávají otevřené a nastává silné krvácení z rodidel. Obdobná situace může nastat u císařského řezu. Například když je děloha vyčerpaná po dlouhém pokusu o vaginální porod nebo při poranění dělohy během akutního císařského řezu.

Co je důvodem toho, že je, nebo byl u nás problém postpartální hemoragie hlavní příčinou mateřské úmrtnosti?

To je veliký otazník. Ve většině ekonomicky vyspělých zemích Evropy stojí hemoragia na druhém místě příčin po tromboembolických komplikacích. Domníváme se, že faktorů je několik. Jednak se mění spektrum našich těhotných v souvislosti se změnou reprodukčního chování žen v prosperujících společnostech. Ženy oddalují těhotenství do vyšších věkových kategorií, řada z nich je interně nemocná, řada z nich by bez pomoci asistované reprodukce vůbec neotěhotněla a po umělém oplození mají ne jedno, ale někdy i dva plody v děloze. Dále se rapidně zvyšuje skupina těhotných žen, které mají za sebou operaci na děloze. A to nemám na mysli jenom císařský řez. V důsledku rozvoje gynekologie jako oboru, našich znalostí a technologií jsme schopni umožnit těhotenství i těm ženám, které by před 20 lety vůbec neotěhotněly a nebyly schopny donosit těhotenství. Dalším důvodem je erudice lékařů. O náš obor není zájem, chybí střední generace porodníků, která je schopna rizikovou skupinu diagnostikovat a následně i chirurgicky vyřešit. U starších kolegů pak chybí zkušenost a schopnost využít moderní zobrazovací techniky k selekci rizikových pacientek s vysokým rizikem hemoragie.

Mohl byste prosím stručně popsat, jakým způsobem krvácení zastavujete?

Ve všech klasických příručkách je postup zástavy krvácení postaven tak, že byste měli začít od nejjednodušších věcí, jako je vytamponování dělohy, a pokračovat k těm nejsložitějším. Konečným východiskem tohoto postupu je, že pacientce odstraníte dělohu, která je sice zdrojem potíží, ale připravíte ji tím o možnost reprodukce. Docent Feyereisl přišel s myšlenkou proces obrátit. Po selhání jednoduchých technik, které spočívají v podání léků, předřadit odstranění dělohy krok, které klasické porodnictví provádí až jako poslední. Tímto krokem je podvaz hypogastrických arterií. Cév, které zásobí krví dělohu a celou malou pánev. Tímto krokem se nám podařilo odoperovat řady pacientek, a to proto, že jsme cévy podvázali včas a nezdržovali se předešlými postupy. Jde tedy o to, aby byl zastaven přísun krve do dělohy – devaskularizace. Je sice složité prokázat, že tento krok má jednoznačný efekt, protože nemůžeme pacientky randomizovat a jedné to tak udělat a druhé ne, ale my máme s tímto zákrokem pouze pozitivní zkušenosti.

Lze porodní krvácení předpovědět?

Ano, některé pacientky se dají predikovat dopředu, protože mají pro vznik krvácení určité předpoklady. Například pokud žena prodělala operaci dělohy, jsme schopni na to přijít jednoduchou anamnézou a pomocí ultrazvuku si vytipovat ty ženy, kterým krvácení hrozí. U žen, které rodí poprvé, je pravděpodobnost krvácení hůře vypočitatelná než u žen porodně zkušených a musí se soudit pouze podle toho, jaké má žena proporce, zda má nějakou interní nemoc, jak má velké dítě a jak dlouho porod běží.

Pomáhá vám v odhadech pravděpodobnosti krvácení laboratorní diagnostika?

Celý proces, který je popsaný v knize, je opřený o laboratorní diagnostiku. Využívá se v průběhu těhotenství, před porodem, při porodu i během případného krvácení. Zjišťují se hlavně koagulační faktory čili srážlivost krve. Každá těhotná je na krvácení z evolučního pohledu připravená. Koagulační systém má nastavený tak, aby se během porodu krev více srážela. Laboratorně se projeví i to, že žena začne krvácet. Některým pacientkám lze díky diagnostice zjistit problém ještě před začátkem porodu. Znamená to ale také, že těhotné mají vyšší riziko tromboembolických komplikací jen proto, že jsou těhotné. Na krevní ztrátu se připravují tím, že se jim naředí krev, její objem je tedy větší a žena dokáže do určité míry zvládnout nějakou ztrátu. Když poté tělo krvácí, spustí všechny koagulační faktory, aby ho zastavilo. Tyto faktory se ale mohou spotřebovat, krev se nesráží a žena začne krvácet ze všeho, včetně oblastí, kam se ani neřízlo.

Jaké další laboratorní testy používáte?

Například testy celkového zdravotního stavu ženy. Zajímá nás přítomnost metabolického rozvratu. Když v těle chybí dostatečný objem krve, poškozují se nedostatkem kyslíku orgány. Hromadí se v něm metabolity a ty kontaminují celý organismus. Testujeme srážlivost, biochemické parametry poukazující na funkci orgánů a ischémii myokardu. Hemoragie běží rychle a hrajeme o každou minutu. Během deseti minut je možné ztratit až dva litry krve, a pokud na to není tým nachystaný, je konec nezvratný. Již několikrát jsme přijeli v jiných nemocnicích k případům, kde jsme již nedokázali pomoci.

Jak dlouho trvalo nabrat zkušenosti s tímto zákrokem?

Do podolského ústavu jsme s panem docentem přišli 4 měsíce po sobě. On na podzim v roce 1998 a já v lednu 1999. Poté se myšlenka tohoto zásahu nějakou dobu rodila. První pacientku jsme tímto způsobem odoperovali v roce 2005, aktuálně máme za sebou asi 137 případů u nás v Podolí a 36 různě po České republice.

Dá se říci, že tímto způsobem postupujete aktuálně jen vy, lékaři z podolského ústavu?

Já si myslím, že jsme v tomto ohledu výjimeční, bohužel. Máme tu skupinu téměř deseti lidí, kteří jsou schopní zákrok udělat hned. Tím pádem se potýkáme s minimem komplikací a máme dobré výsledky. Je však řada velkých porodnických pracovišť, kde s touto technikou nemají dostatečné zkušenosti a stále ji provádějí až jako poslední možný krok. Zkrátka chybí operační erudice na porodních sálech a k výkonu jsou voláni onkologičtí chirurgové, kteří mají zkušenosti s operací v retroperitoneu. To je oblast mimo vlastní dutinu děložní, kde podvaz provádíte. Toto není problém jenom ČR, ale i zbytku západní Evropy, kam bychom knihu a povědomí o našich metodách také rádi šířili.

Pokud nemáte operační erudici máte před takovým výkonem respekt a obavy. Uděláte-li v průběhu výkonu chybu, krvácení může být dramaticky horší. Když jste však operačně zběhlí, tak zákrok dokážete zvládnout během chvilky. Přibližně za 8 minut máte zligovány obě dvě hypogastrické arterie. U procesu je však nutné otevřít dutinu břišní a zjednat přístup do retroperitonea. Tato oblast je doménou onkogynekologů. V posledních letech pozorujeme fenomén, a to celosvětový, že se náš obor atomizuje na subdisciplíny. A řadě porodníků tak chybí operační erudice. Naopak operačně zdatní onkogynekologové nedělají perinatologii. Je snaha tuto skutečnost řešit mezioborovou spoluprací s intervenčními radiology. Tito jsou schopni zavedením katetrů do cév krvácející cévu uzavřít. Tento postup je vhodný pro určitou skupinu případů krvácení, ne však pro všechny. A v praxi se bohužel tendence radiointervence staví na první místo. Dle mého názoru se nejedná o správný přístup. Neumím si představit, jak u pacientky v hemoragickém šoku čekám, až ji převezou na radiointervenční sál a provedou okluzi. Domnívám se, že náš přístup je jedinečný a dává obrovskou svobodu v tom, že jsme si tento problém schopni vyřešit sami a nemusíme ho přesouvat na jinou odbornost. Atomizace oboru je samozřejmě nutná, ale jen do určité míry. Na porodním sále musí pracovat ti nejlepší, operačně zdatní, kteří jsou schopni a mají zkušenosti vyřešit postpartální hemoragii. Pokud tu schopnost nemáte, jste závislý na někom jiném, máte obavy, strach a ovlivňuje to vaše úsudky a schopnost se rozhodnout.

Co by bylo ideální řešení situace?

V současné době se pracuje na novelizaci vzdělávacího programu všech lékařských oborů. Medicína se stále vyvíjí a nelze požadovat, aby všichni uměli všechno. Tady v Podolí vidím, že lidí, kteří mají široký záběr, moc není. Já můžu mluvit o štěstí, že jsem měl možnost nabrat zkušenosti U Apolináře a v Ústavu pro péči o matku a dítě a že jsme s panem docentem v kontaktu se zahraničím, kde máme i studenty Ph.D. To vše mi pomohlo udržet si ve svém oboru dobrou úroveň. Myslím si, že spousta lékařů akceptovala, že některé věci, které by jim při práci pomohly, nebudou umět a nemají snahu se je naučit. Je to o osobnosti člověka a nevnímat porodnictví jenom jako vlastní akt porodu. Obzvlášť v dnešní době, kdy se na jednu matku rodí průměrně jen jedno nebo dvě děti, potřebujeme docílit toho, aby kvalita naší péče pro matku, plod a novorozence byla co nejvyšší.

Autor:
Gabriela Matějková

MEDAILONEK:

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA je zástupcem ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, kde působí od roku 1999. V roce 1993 získal titul MUDr. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou kariéru zahájil jako sekundární lékař v roce 1993 na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V rozmezí let 1996–2011 prošel atestacemi v oboru gynekologie a porodnictví, urogynekologie a fetomaternální medicíny. Vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se postgraduálnímu vzdělávání lékařů v rámci IPVZ.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník – MUDr. Filip PrusíkVážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirací pro následující řádky mi byl úvodník kolegy MUDr. Jana Valenty v minulém vydání, ve kterém popisoval zbytečný a marný boj s mikroby. Krásně vylíčil situaci lidstva, které si naivně myslí, že je Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •