Význam kvantitativního hemoglobinu

Screening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění.

V České republice bylo v roce 2015 diagnostikováno 8 053 pacientů s KRCA a 3 756 osob na toto onemocnění zemřelo, z toho 2 259 osob (60,14 %) ve stadiu Dukes III–IV.(1) Proces kancerogeneze trvá v průměru 8–10 let. Kvalitně provedeným screeningem je proto možné zachytit premaligní stadia, především polypy-adenomy, a jejich včasným odstraněním zabránit vzniku karcinomu. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku je spolu se screeningem karcinomu prsu a děložního hrdla součástí národních programů onkologického screeningu v souladu s doporučením Rady Evropské unie z 2. 11. 2003.

V České republice má screening KRCA dlouhou tradici. Pilotní studie s guajakovým testem okultního krvácení ve stolici (TOKS) byly provedeny již v letech 1979–1984. Národní program screeningu byl zahájen v roce 2000 a Česká republika se tak stala v celosvětovém měřítku druhou zemí, v níž byl takový program přijat. Populační screening KRCA je organizován od ledna 2014. Pro asymptomatické osoby ve věku 50–54 let je nabízen každoroční test okultního krvácení ve stolici metodou FIT (fecal immunochemical test); pro osoby ve věku od 55 let jsou dvě varianty – screeningová kolonoskopie nebo FIT ve dvouletém intervalu, screeningová kolonoskopie je indikována pozitivitou FIT.(2)

Imunochemická detekce okultního krvácení (FIT) je pro screening KRCA nejčastěji používanou metodou v Evropě, v současné době ji využívá 18 evropských států. Nahrazuje guajakový test, používaný stále ještě v 11 státech, primární kolonoskopie se používá v sedmi státech a sigmoidoskopie ve dvou státech.(3) Screening KRCA ve Spojených státech amerických zahrnuje mnohem širší nabídku testů, včetně DNA analýzy stolice, irigografie a CT virtuální kolografie.(4)

Kvantitativní analýza Hb ve stolici
Detekce okultního krvácení testovaného pomocí FIT zůstane nejlepší variantou pro populační screening kolorektálního karcinomu v příštím desetiletí.(5) Uvedená zahraniční doporučení se týkají kvantitativní detekce
hemoglobinu ve stolici, protože podstatným důvodem je možnost zahrnout hodnoty FIT do algoritmu screeningu KRCA.

Imunochemické testy k detekci okultního krvácení jsou založeny na imunochemické reakci hemoglobinu s monoklonální protilátkou proti lidskému globinu; specifická detekce vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem hemoglobinu, odpadá interference chemických látek, není nutná speciální dieta a citlivost imunochemických testů je několikanásobně vyšší než gFOBT.

Kvalitativní imunochemické testy (rapid-testy) jsme již v osmdesátých letech minulého století porovnávali v kolonoskopicky ověřených studiích s gFOBT. Prokázali jsme jejich dvojnásobnou citlivost proti gFOBT, ale vzhledem
k vysoké falešné pozitivitě nebyl žádný z testovaných imunochemických rapid-testů doporučen pro screening KRCA. (6) I přes tuto skutečnost jsou kvalitativní FIT prováděny v 66 % ordinací praktických lékařů, a to dokonce 13 rozdílnými metodami.(7) Screening KRCA proto vykazuje v České republice v roce 2016 regionálně rozdílnou  pozitivitu v rozmezí 4,0–13,3 %(8) a je z těchto důvodů v zahraničí kritizován. Na rizika aplikace testů POCT (point-of-care testing) pro screening kolorektálního karcinomu, především kvalitativních rapid testů, upozorňuje nejnovější německá studie,(9) která zdůrazňuje, že evropské směrnice pro zajištění kvality při screeningu rakoviny tlustého střeva doporučují pouze testy kvantitativní, zatímco kvalitativní FIT nejsou pro screeningový program se zaručenou kvalitou obhajitelné.

Stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou je v současné době optimální metodou, která splňuje kritéria pro screening definovaná Světovou zdravotnickou organizací; kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici vykazuje pro screening KRCA 90% senzitivitu (gFOBT jen 26–35%) a koncentrace hemoglobinu ve stolici jsou ve vztahu k velikosti lézí či závažnosti a stadiu KRCA.(10) Analýza Hb ve stolici je automatizovatelná, není ovlivněna subjektivním posuzováním testu a umožňuje optimalizaci screeningu KRCA volbou kritéria pozitivity (cut-off) indikující screeningovou kolonoskopii. Kvantitativní FIT lze provádět pomocí analyzátorů v laboratořích nebo metodami POCT v ambulancích lékařů.

Optimalizace screeningu KRCA

Optimalizace screeningu KRCA zahrnuje nejen odborná zdravotnická hlediska, ale také aspekty epidemiologické, ekonomické a organizační, např. dostupnost screeningové kolonoskopie, způsob distribuce a analýzy testů,  kombinaci FIT analýzy s dalšími biomarkery a v poslední době také personalizaci screeningových programů. Většina zahraničních studií je zatím zaměřena na optimalizaci hodnoty cut-off FIT(11) nebo na provedení více testů místo jednoho, vzhledem k tomu, že adenomy krvácejí intermitentně a dříve používaný guajakový test se prováděl  standardně ve třech po sobě jdoucích stolicích.

Studie van Roosbroecka(12) ukazuje na souboru 19 542 rezidentů Flanders, že zasílání kazety FIT poštou má signifikantně větší návratnost (52,3 %) než strategie zvaní osob k praktickým lékařům (27,7 %) a detekce adenomů nebo karcinomů je 2,68× vyšší.

Kelley(13) porovnával efektivitu jednoho či dvou testů při rozdílné hodnotě cut-off, testy byly rozesílány poštou a návratnost byla srovnatelná s předchozí studií – 52 %. Procento nezachycených karcinomů při provedení jen jednoho testu s cut-off 100 ng/ml je 23,5 % a snížením cut-off na 75 ng/ml klesla falešná negativita karcinomů na 17,6 %. Srovnatelné výsledky  prokázala naše pilotní studie(14) s falešnou negativitou 28,6 % při jednom testu s cut-off 100 ng/ml. Primárním požadavkem screeningu KRCA je včasná detekce premaligních stadií, adenomů, respektive karcinomů ve stadiích I a II. Tento požadavek lze řešit co nejnižší cut-off hodnotou FIT, který ovšem zvyšuje falešnou pozitivitu a zvyšuje počty potřebných kolonoskopií, opakem může být snaha o minimalizaci zbytečných kolonoskopií. Graf na obrázku 1 prezentuje výsledky holandské studie(15) na souboru 2 145 osob nad 40 let indikovaných ke kolonoskopii, ve které byl kolorektální karcinom nalezen v 76 případech. Kritérium pozitivity (cut-off) doporučené výrobcem FIT (100 ng/ml) vykazuje srovnatelnou 10% falešnou negativitu i falešnou pozitivitu. Ekonomický pohled při zvážení finančních nákladů na chirurgické řešení KRCA s následnou radioterapií a biologickou terapií doporučuje maximální možnou citlivost a cut-off nastavit na 50 ng/ml. Opačný pohled při cut-off 200 ng/ml je zdůrazňován organizačně s ohledem na dostupnost screeningové kolonoskopie nebo praktickými lékaři s požadavkem maximální specificity. Tento téměř začarovaný kruh se snahou o maximální senzitivitu při maximální
specificitě je dokumentován na obrázku 2.

Požadavek dostupnosti screeningové kolonoskopie řeší mnoho studií. Holandská práce Wietena(16) zdůrazňuje, že počet endoskopií lze snížit o 14 % nebo 11 % zvýšením věkové hranice z 50 na 55 let či zvýšením cut-off z 10 μg/g na 15 μg/g, přičemž počet nalezených adenomů by klesl pouze o 9 % nebo 6 %. Zvýšení ceny screeningu a počet nutných kolonoskopií popisuje Castro(17) v multicentrické prospektivní studii na souboru 5 595 osob a doporučuje optimální cut-off kritérium 115 ng/ml. Hernandez(18)zdůrazňuje, žeprovedení dvou testů nezvyšuje diagnostickou efektivitu, ale zvyšuje cenu a počet provedených kolonoskopií ve vztahu k nalezeným neoplaziím. Dánská studie Nielsena(19) navrhuje pro snížení počtu zbytečných kolonoskopií neměnit cut-off, ale modifikovat screeningový protokol na třístupňový, protože počet nezachycených neoplazií při zvýšení cut-off byl mnohem vyšší, než se očekávalo. Třístupňový screening zahrnující nukleozomální sérologické testy by mohl snížit frekvenci zbytečných kolonoskopií až o 25 %.

Laboratorní aspekty FIT

Kvantitativní analýza stanovení koncentrace hemoglobinu ve stolici vyžaduje zajištění přesného a správného měření nejen pro správné nastavení cut-off kritéria pozitivity FIT indikující následnou kolonoskopii, ale také pro personalizaci screeningových programů. Tyto programy jsou v současné době stále ještě řešeny na základě FIT+ / FIT– výsledků, nikoliv na základě konkrétních hodnot koncentrace Hb ve stolici, které kvantitativní analýza nabízí. Nízké hodnoty pod kritériem cut-off screeningu 10 μg/g sice nejsou indikací ke kolonoskopii, ale mají význam pro personalizaci screeningu. Testované osoby se dvěma po sobě následujícími koncentracemi 8 μg/g měly 14× zvýšené riziko  pokročilé neoplazie ve srovnání s účastníky se dvěma po sobě jdoucími nulovými koncentracemi hemoglobinu ve stolici.(20) V laboratoři Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsme provedli v letech 2008–2017 přes 25 tisíc FIT; retrospektivní analýzou bylo nalezeno 147 kolorektálních karcinomů, falešná negativita 18,5 % a 11 karcinomů (7,48 %) vzniklo během 12 měsíců po provedení FIT s negativním výsledkem, 5 karcinomů (3,4 %) u osob pod 50 let. Hodnota FIT není ovlivněna lokalizací KRCA, levostranné tumory mají koncentraci Hb ve stolici 318,5 μg/g (SD 364,1 μg/g) a pravostranné tumory 258,8 μg/g (SD 313,4 μg/g); viz obrázek 3.

Výsledky kvantitativní analýzy Hb ve stolici se vyjadřovaly analytickým aspektem v jednotkách ng/ml. Odběrové kazety se vzorkem stolice mají u jednotlivých výrobců rozdílnou koncentraci stolice vztaženou na objem pufru a zdánlivě podobné koncentrace hemoglobinu získané rozdílnou metodikou mohou vést k velmi rozdílným klinickým interpretacím. Expertní skupina World Endoscopy Organization (WEO) navrhla již před pěti lety jednotku μg Hb/g stolice a jednoduchou strategii pro přepočítávání hodnot FIT výsledků,(21) nicméně tato změna jednotek dosud nebyla pro screening v České republice akceptována. Detailně se věnuje preanalytické fázi stanovení Hb ve stolici Rapi(22) a ve studii dokládá, že rozdíl mezi metrologicky ověřenou hmotností odebrané stolice a hodnotou  deklarovanou výrobci je v rozsahu od 56 % do 121 %. V současné době je velmi obtížná přenositelnost výsledků kvantitativní analýzy Hb ve stolici provedené na analyzátorech s rozdílnou technologií. Standardizaci stanovení Hb ve stolici se proto věnuje nejen expertní skupina WEO, ale od června 2017 také expertní pracovní skupina Fecal Immunochemical Testing při International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).

Evropské směrnice pro zajištění kvality při screeningu rakoviny tlustého střeva proto doporučují pouze testy kvantitativní, kde lze kontrolu kvality spolehlivě zajistit. Spolehlivost kvantitativní analýzy Hb ve stolici zajišťuje v České republice systém externí kontroly kvality podle standardů definovaných v ISO 15189, který nabízí společnost SEKK. Program pro okultní krvácení (FOB) byl zařazen do programu externího hodnocení kvality (EHK) v lednu 2012. FOB kontrolní test je určen výhradně ke kvantitativnímu stanovení koncentrace Hb ve stolici a je nabízen rovněž ve verzi pro POCT analyzátory, které používají někteří praktičtí lékaři. Jeon(23)publikoval v korejské studii kontrolu kvality mezi 1 250 účastníky. Hodnocení kvalitativních FIT od devíti různých výrobců vykázalo správné vyhodnocení negativního vzorku pouze v 11 %, kvalitativní testy v roce 2015 používalo 569 účastníků (71 %). Kvantitativní FIT na sedmi rozdílných analyzátorech používalo 235 účastníků (29 %). Tato studie rovněž zdůrazňuje nutnost změny používaných jednotek na μg/g stolice. Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) doporučuje pro stanovení okultního krvácení a screening v České republice jednotný postup, doporučuje výhradně kvantitativní FIT a výsledky vyjadřovat v jednotkách μg Hb/g stolice.(24, 25)

Literatura

 1. NOR. Data Národního onkologického registru [online]. 2017. Dostupné na: http://www.svod.cz/?sec=analyzy [cit. 6. 11. 2017].
 2. ZAVORAL, M., VOJTĚCHOVÁ, G., MÁJEK, O., et al. Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Čas Lék Česk, 2016, 155, p. 7–12.
 3. BASU, P., PONTI, A., ANTTILA, A., et al. Status of implementation and organization of cancer screening in the European Union Member States – summary results from the second European screening report. Int J Cancer, 2018, 142, p. 44–56.
 4. NAVARRO, M., NICOLAS, A., FERRANDEZ, A., et al. Colorectal cancer population screening programs worldwide in 2016: An update. World J Gastroenterol, 2017, 23, p. 3632–3642.
 5. BENTON, SC., SEAMAN, HE., HALLORAN, SP. Faecal occult blood testing for colorectal cancer screening: the past or the future. Curr Gastroenterol Rep, 2015, 17, p. 428.
 6. DVOŘÁK, M., KOCNA, P., VANÍČKOVÁ, Z. Okultní krvácení ve stolici – srovnání imunochemického a biochemického testu stanovení. Čas Lék Česk, 2002, 141, p. 217–219.
 7. SEIFERT, B., KORCOVÁ, M., KRÁL, N. Variabilita testů na okultní krvácení používaných praktickými lékaři ve screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. Gastroent Hepatol, 2015, 69, p. 255–258.
 8. MÁJEK, O., NGO, O., BUČKOVÁ, B., DUŠEK, D. Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat. PREVON Praha, 2017. Dostupné na: http://prevon.uzis.cz/index.php?pg=prezentace [cit. 6. 11. 2017].
 9. HAUG, U., BECKER, N. Immunochemical fecal occult blood tests for colorectal cancer screening: Point-of-care tests are not tenable for a quality-assured program. Dtsch med Wochenschr, 2016, 141, p. 729–731.
 10. DIGBY, J., FRASER, CG., CAREY, FA., et al. Faecal haemoglobin concentration is related to severity of colorectal neoplasia. J Clin Pathol, 2013, 66, p. 415–419.
 11. KOCNA, P. Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici – význam pro screening kolorektálního karcinomu. Onkol Rev, 2017, 2 [in press].
 12. VAN ROOSBROECK, S., HOECK, S., VAN HAL, G. Population-based screening for colorectal cancer using an immunochemical faecal occult blood test: a comparison of two invitation strategies. Cancer Epidemiol, 2012, 36, p. e317–324.
 13.  KELLEY, L., SWAN, N., HUGHES, DJ. An analysis of the duplicate testing strategy of an Irish immunochemical FOBT colorectal cancer screening programme. Colorectal Disease, 2013, 15, p. e512–e521.
 14. KOVÁŘOVÁ, JT., ZAVORAL, M., ZIMA, T., et al. Improvements in colorectal cancer screening programmes – quantitative immunochemical faecal occult blood testing – how to set the cut-off for a particular population. Biomed Pap, 2012, 156, p. 143–150.
 15. TERHAAR SIVE DROSTE, JS., OORT, FA., VAN DER HULST, RW, et al. Higher fecal immunochemical test cutoff levels: lower positivity rates but still acceptable detection rates for early-stage colorectal cancers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2011, 20, p. 272–280.
 16. WIETEN, E., SCHREUDERS, EH., NIEUWENBURG, SA., et al. Effects of increasing screening age and fecal hemoglobin cut-off concentrations in a colorectal cancer screening program. Clin Gastroenterol Hepatol, 2016, 14, p. 1771–1777.
 17. CASTRO, I., CUBIELLA, J., RIVERA, C., et al. Fecal immunochemical test accuracy in familial risk colorectal cancer screening. Int J Cancer, 2014, 134, p. 367–377.
 18. HERNANDEZ, V., CUBIELLA, J., GONZALEZ-MAO, MC., et al. Fecal immunochemical test accuracy in average-risk colorectal cancer screening. World J Gastroenterol 2014;20(4):1038–1047.
 19. NIELSEN, HJ., CHRISTENSEN, IJ., ANDERSEN, B., et al. Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects? Scand J Gastroenterol, 2017, 52, p. 742–744.
 20. GROBBEE, EJ., SCHREUDERS, EH., HANSEN, BE., et al. Association between concentrations of hemoglobin determined by fecal immunochemical tests and long-term development of advanced colorectal neoplasia. Gastroenterology, 2017, 153, p. 1251–1259.
 21. FRASER, CG., ALLISON, JE., HALLORAN, SP., et al. Expert Working Group on Fecal Immunochemical Tests for Hemoglobin, Colorectal Cancer Screening Committee WEO: A proposal to standardize reporting units for fecal immunochemical tests for hemoglobin. J Natl Cancer Inst, 2012, 104, p. 810–814.
 22. RAPI, S., BERARDI, M., CELLAI, F., et al. Effects of fecal sampling on preanalytical and analytical phases in quantitative fecal immunochemical tests for hemoglobin. Int J Biol Markers, 2017, 32, p. e261–e266.
 23. JEON, CH., LEE, AJ. Annual report on the external quality assessment scheme for urinalysis and faecal occult blood testing in Korea. J Lab Med Qual Assur, 2016, 38, p. 120–128.
 24. KOCNA, P., ZIMA, T. Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou. Klin Biochem Metab, 2015, 23, p. 78–81.
 25. KOCNA, P., ZIMA, T. Doporučení České společnosti klinické biochemie ke správnému používání metody stanovení okultního krvácení ve stolici. Tempus medicorum, 2015, 24, p. 30–31.
Autor:
MUDr. Petra Kocna, CSc.
 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník – Ing. Ján PekářMilí čitatelia, je mi veľkou cťou, že mám možnosť osloviť vás v novom roku prostredníctvom nášho firemného časopisu v krátkom úvodníku. Je za nami rok 2017 a pred nami rok 2018. Január je obdobie, kedy Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •