Vykazování zdravotní péče rok 2019 a 2020

V roce 2019 i k začátku roku 2020 došlo k obohacení seznamu zdravotních výkonů a ke změnám u některých starších výkonů. Jak je správně vykazovat?

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami od 1. 1. 2019 dle Vyhlášky č. 301/2018 Sb.

MZČR průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby odpovídaly vývoji zdravotních služeb a jejich nákladovosti. Více informací včetně registračních listů zdravotních výkonů uvedených v SZV, vzoru návrhu registračního listu, kalkulačního vzorce pro výpočet bodové hodnoty lze nalézt na www.mzcr.cz.

Podstatné změny obecné části vyhlášky spočívají v upřesnění omezení místem (OM), upřesnění popisu indikací pro vykazování výkonů 04201 a 04202 – výplň stálého nebo dočasného zubu, zařazení jednoho nového ošetřovacího dne, upravení textu obsahu indikací výkonů protonové terapie, zařazení nového výkonu přepravy v kapitole 8 – manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže, upravení hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a ošetřovacích dní (OD) v souladu s vypočtenou hodnotou inflace.

Přehled nových výkonů a změn ve vykazování výkonů 2019 dle odborností:

Odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství

 • Výkon 01186 převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře:
  • první prohlídka pacienta při jeho předání do péče praktického lékaře onkologem po skončení primární onkologické péče
  • dispenzarizace se realizuje výkonem
 • Výkon 01188 – následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním:
  • následná onkologická prohlídka po skončení primární onkologické léčby, která slouží k dispenzarizaci pacienta s cílem zachytit recidivu onkologických onemocnění nebo duplicitu nádorového onemocnění
 • Výkon 15118 – management kolorektálního screeningu:
  • výkon musí být vykázán společně s výkonem 15120 nebo 15121,
  • vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu 15119
 • Výkon 15119 – kolorektální screening – analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici:
  • omezení frekvencí pro oba výkony – jednou ročně pro pacienty 50–55 let, jednou za dva roky pro pacienty od 55 let
 • Výkon 15120 – signální výkon stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní:
  • výkon musí být vykázán společně s výkonem 15118
 • Výkon 15121 – signální výkon stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní:
  • výkon musí být vykázán společně s výkonem 15118

Odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost

 • Výkon 02245 – sledování novorozenecké žloutenky v ordinaci PLDD metodou transkutánní bilirubinometrie:
  • neinvazivní měření přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence, slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii,
  • omezení frekvencí – jednou denně, třikrát za měsíc.
 • Výkon 02250 – otoskopie v ordinaci praktického lékaře:
  • vyšetření zevního zvukovodu a bubínku otoskopem
  • omezení frekvencí – jednou denně

Odbornost 101 vnitřní lékařství

 • Výkon 11140 – zavedení periferně zavedeného centrálního katetru

Odbornost 103 diabetologie

 • Výkon 13053 – týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků:
  • pro skupinu maximálně 6 osob po 180 minutách.
 • Výkon 13077 – opakované kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru:
  • výkon slouží k optimalizaci režimu a inzulínové terapie

Další nové výkony byly zařazeny v odbornosti 801 – klinická biochemie, odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky a odbornosti 818 – hematologická laboratoř.

Omezení frekvencí výkonů nad rámec povolené frekvence

Pokud je výkon na jednoho pojištěnce vykázán vícekrát než umožňuje omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna, pokud revizní lékař nerozhodne jinak, oprávněna uhradit výkon do výše omezení frekvencí.

Nad rámec povolené frekvence je úhrada možná pouze při schválení revizního lékaře, kterého je nutné požádat předem.

Revizní činnost zdravotních pojišťoven – na co si dát pozor:

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění § 42 – možnost podání námitky ve lhůtě,
 • revizní činnost se provádí až 3 roky zpětně

Závady ve vykazování z praxe:

Hospitalizace pacienta na jiném pracovišti:

pojišťovna v kontrolní zprávě zpravidla uvádí IČP pracoviště, kde byl hospitalizován

Pacient nebyl pojištěncem dané pojišťovny:

Pojišťovna v kontrolní zprávě zpravidla uvádí, kde byl pojištěnec pojištěný

Kontrola oprávněnosti preskripce – je nutné dodržovat indikační omezení:

 • příklad: na stránkách SÚKLu v databázi léků a záložce „Ceny a úhrady“ naleznete indikační omezení úhrady, např. léčiva KREON 10 000 – multienzymy s obsahem lipázy do 10 000 U v jednotce lékové formy jsou hrazeny pro dětské pacienty do 10 kg jejich tělesné hmotnosti s diagnózou cystická fibróza. Pokud lékař indikuje lék pacientovi narozenému v roce 1946, pojišťovna provede kontrolu a zpětně léčivo nezohlední v úhradě

Vykazování signálních výkonů 09543 a 09532:

 • Výkon 09543Signální výkon klinického vyšetření
  • Vykazuje se u všech věkových kategorií s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci při návštěvě klinického psychologa a klinického logopeda a dále s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.
  • Odbornost 999 – univerzální mezioborový výkon
  • Chyba – výkon se vykazuje bez klinického vyšetření, pojišťovna odmítne zohlednit
 • Výkon 09532Signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby
  • Vykazuje dispenzarizující lékař společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, v časovém rozmezí dispenzárních prohlídek. Možno vykázat vícekrát denně pro různé diagnózy podléhající dispenzarizaci.
  • Odbornost 999 – univerzální mezioborový výkon
  • Vyhláška č. 39/2012 Sb. o dispenzární péči.
  • Chyba – výkon se vykazuje bez klinického vyšetření

Dohodovací řízení pro rok 2020

Vyhláška č. 268 ze dne 18. října 2019 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020.

Praktičtí lékaři

 • Základní kapitační sazba pro rok 2020 zůstává stejná jako v roce 2019.
 • K navýšení v roce 2020 došlo oproti roku 2019 u výkonů nezahrnutých do kapitační platby:
01021151180202102100
01022151190202202105
01200011860203102125
01201011880203202130

 

Možnosti navýšení hodnot bodů:

 • Základní hodnota bodu je 1,20 Kč s možností:
 1. navýšení o 0,04 Kč pro držitele diplomu CLŽV,
 2. navýšení o dalších 0,05 Kč pro praxe s alespoň 30 ordinačními hodinami týdně, 5 pracovními dny, alespoň 1 dnem s ordinačními hodinami do 18 hodin a zavedeným objednávkovým systémem

Hodnota bodu při splnění obou bonifikačních podmínek činí 1,29 Kč.

 • Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a neregistrované pojištěnce je základní hodnota bodu 1,19 Kč s možností:
 1. navýšení o 0,04 Kč pro držitele diplomu CLŽV
 2. navýšení o dalších 0,05 Kč pro praxe s alespoň 30 ordinačními hodinami týdně, 5 pracovními dny, alespoň 1 dnem s ordinačními hodinami do 18 hodin a zavedeným objednávkovým systémem

Hodnota bodu při splnění obou bonifikačních podmínek činí 1,28 Kč.

NOVINKY v 2020:

 • Výkon 09543 v segmentu VPL a PLDD bude pro rok 2020 nahrazen výkonem 01543 – signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci PL a PLDD v hodnotě 55 Kč.
  • Podmínka – podpis EP 2 do 31. 3. 2020, kde bude 09543 nahrazen
 • Navýšení roční úhrady – zajištění lékařské pohotovostní služby z 35 000 Kč v roce 2019 na
  40 000 Kč v roce 2020
 • Regulační omezení:
  • Nově platí, že do průměrné úhrady za vyžádanou péči se nezapočítávají náklady na registrované pojištěnce, u kterých byl v roce 2020 vykázán výkon 01186 (převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře) nebo 01188 (následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním), dále se do vyžádané péče nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu.
  • Na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, vyžádanou péči – tolerováno překročení celostátní průměrné úhrady maximálně do 20 %.
  • Regulační omezení se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní hrazené služby, jejichž poskytnutím došlo k překročení průměrných úhrad.

Ambulantní specialisté

 • Dohodou se povedlo narovnat nespravedlnost v úhradě poskytovatelům v oborech ORL a dermatologie a zdravotní pojišťovny pro výpočet úhrady v roce 2020 navýší smluvním poskytovatelům ORL a dermatologie hodnotu PURo. Navýšení se bude týkat těch poskytovatelů, kterým byla v roce 2018 vykázána péče danou ZP uhrazena s výslednou hodnotou bodu nižší než 1,03 Kč.
 • Zavedení nového signálního výkonu 09615 – signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let bude ambulantním specialistům hrazen ve výši 30 Kč bez limitace referenčním obdobím.
 • Zavedení výkonového způsobu úhrady u screeningového vyšetření sluchu u dětí do 5 let 71112 – audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let.

Vyšší hodnota bodu pro rok 2020 byla zavedena také u:

 • odborností 305, 306, 308 – základní hodnota bodu 1,09 Kč
 • odbornosti 901/931 a pro hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308, 309 – základní hodnota bodu 1,13 Kč
 • odborností 927, 905, 919 – základní hodnota bodu 1,04 Kč
 • odbornosti 403 – základní hodnota bodu 0,72 Kč
 • výkonů 75347, 75348, 75427 v odbornosti 705 – oftalmologie – základní hodnota bodu 0,72 Kč
 • výkonů 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445, 15950 vykázaných v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta poskytovaných poskytovateli v odbornosti gastroenterologie – základní hodnota bodu 1,11 Kč
 • výkonů screeningu 73028, 73029, 71112 poskytovaných v odbornosti 701, 702, 704 – základní hodnota bodu 1,04 Kč

Základní hodnota bodu může být navýšena při splnění všech následujících bonifikačních podmínek až o 0,10 Kč, a to konkrétně:

 • o 0,04 Kč poskytovateli, u něhož je alespoň 50 % nositelů výkonů držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání
 • o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo minimálně 24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž má alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu do 18 hodin, nebo alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu od 7 hodin nebo alespoň jeden den v týdnu od 7 hodin a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 18 hodin
 • o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo minimálně 24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % nových pacientů (pacient, u nějž v období od 1. 1. 2017 do
  12. 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon) a současně používá objednávkový systém, který však umožňuje přednostní ošetření těch pacientů, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav

Poskytovatelé zdravotní péče, kteří nejsou hrazeni výkonově

 • U poskytovatelů, kteří nejsou hrazeni výkonově, je základní hodnota bodu 1,07 Kč, ale s výjimkou výkonu 89312, u něhož je základní hodnota bodu 1,03 Kč
 • Základní hodnota bodu může být navýšena až o 0,10 Kč na 1,17 Kč, resp. na 1,13 Kč u výkonu 89312, při splnění bonifikačních podmínek
 • Výkonově bez omezení úhrady budou hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, a to s hodnotou bodu 1,29 Kč
 • Regulace objemu úhrady se neuplatní ani u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 2020 v rámci jedné odbornosti ošetřili nebo ošetří 80 a méně unikátních pojištěnců dané ZP při nasmlouvané kapacitě 30 ordinačních hodin týdně
 • Limit kompenzace za zrušené regulační poplatky – maximálně třicetinásobek počtu výkonů 09543, které vykázal v roce 2018
 • Regulační omezení (léky, zdravotnické prostředky, vyžádaná péče, ZUM a ZULP) v roce 2020 nebude uplatněna regulační srážka, pokud poskytovatel nepřekročí 105 % vlastního referenčního limitu

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v roce 2020 dle Vyhlášky č. 269/2019 Sb.

Přehled nových výkonů a změn ve vykazování výkonů 2020 dle odborností:

Odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství:

 • Výkon 01026 – časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře:
  • výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence
  • omezení frekvencí: jednou denně, 128 bodů, provádí se u osob nad 65 let do 80 let
 • Výkon 01146 – stanovení D-Dimeru v ordinaci:
  • slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky
  • omezení frekvencí: jednou denně, 305 bodů.
 • Výkon 01147 – stanovení srdečního troponinu T v ordinaci:
  • umožňuje zrychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolesti na hrudi a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu
  • umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí
  • omezení frekvencí: dvakrát denně, 405 bodů
 • Výkon 01148 – stanovení pro BNP v ordinaci:
  • výkon ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci PL a diagnostice kardiálního setkání
  • omezení frekvencí: jednou denně, 722 bodů
 • Výkon 01204 – péče o prediabetika praktickým lékařem:
  • vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u PL,
  • výkon nelze vykázat současně s výkonem 09532 (signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby)
  • omezení frekvencí: dvakrát za rok, 256 bodů

Odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost

 • Výkon 02037 – sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost:
  • omezení frekvencí: jednou za den, maximálně čtyřikrát za život, 256 bodů
  • výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec preventivních prohlídek a je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné:
   • novorozenec narozený před 32. týdnem gestace
   • dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte
   • novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj
   • novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu
  • Výkon 02039 – záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost:
   • omezení frekvencí – jednou denně, maximálně šestkrát za rok

Odbornost 203 – infekční lékařství

 • Výkon 23200 – fekální bakterioterapie:
  • přenos dárcovské stolice pacientovi při rekurentní klostridiové kolitidě, vyšetření dárce stolice se vykazuje klinickým cíleným vyšetřením s diagnózou Z00.5 na číslo pojištěnce dárce
  • omezení frekvencí – jednou denně, čtyřikrát za rok, 658 bodů
  • ZULP ANO

Odbornost 205 – pneumologie a ftizeologie

 • Výkon 25132 – akutní ošetření pneumotoraxu pneumologem:
  • výkon spočívá v zavedení systému pro terapii pneumotoraxu
  • výkon je indikován u pacientů s diagnózou pneumotoraxu jakékoli etiologie

Odbornost 207 alergologie a klinická imunologie

 • Výkon 27230 – expoziční test nativní potravinou:
  • slouží k průkazu alergické reakce na potravinu nebo tolerance dané potraviny cestou řízené stupňovité expozice perorální cestou
  • za jeden výkon je považován jeden krok expozičního testu, který spočívá v podání jedné dávky potraviny nebo placeba, následná observace a interpretace výsledku (pozitivní nebo negativní)
  • omezení frekvencí – šestkrát za den, dvanáctkrát za čtvrtletí, 92 bodů
  • omezení místem – S – pouze na specializovaném pracovišti

Autor:
Ing. Jolana Váchová

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •