Laboratorní diagnostika leptospirózy, simultánní stanovení metodou aglutinace-lýze a PCR

Autoři: Mgr. Jitka Fojtů1, MUDr. Milan Zlámal2, Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.1, Mgr. Olga Svobodová1 a RNDr. Antonín Valkoun, CSc. 1

1 synlab czech s.r.o., Laboratoř CUBE, Evropská 178, Praha 6

2 Klinika infekčních nemocí 1.LF UK, ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Leptospiróza je typická antropozoonóza. Je známo více než 250 kmenů. Přenáší se vodou, která byla  kontaminována močí a výkaly infikovaných zvířat. Každý kmen má svého hlavního a potencionálního zvířecího hostitele, a pokud byl pacient ve styku s takovým zvířetem nebo jeho výměšky, můžeme na zdroj poukázat a provést patřičná opatření. V České republice je incidence leptospirózy vyšší v letních a podzimních měsících a zároveň je riziko nákazy vyšší při záplavách. Bránou infekce jsou sliznice – či, nos, ústa a různá poranění kůže. Inkubační doba je 2–21 dní (1). Onemocnění často připomíná chřipku a obvykle začíná horečkou.

Po snížení teplot obvykle nastupuje druhá fáze onemocnění, kdy dochází k orgánovému poškození. Často jsou zasaženy játra, ledviny a nervová soustava.

 

Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika leptospirózy je v současnosti založena na kombinaci detekce protilátek a přímé diagnostiky molekulárními metodami. Pro nepřímou diagnostiku se využívá mikroskopický aglutinační test (MAT), jehož principem je reakce specifické protilátky obsažené v pacientově séru s živými kmeny leptospir. Protilátky se v séru objevují obvykle mezi 3. a 10. dnem od projevu příznaků (1, 3), a proto se doporučuje odebírat párové sérum. První sérum se odebírá obvykle v prvním týdnu onemocnění, a pokud je to možné, doporučuje se odebrat párové sérum s odstupem 7–14 dnů (2), což již umožňuje stanovit kmen leptospir, který je původcem onemocnění. Párové sérum také umožňuje na základě dynamiky titrů protilátkové odpovědi odlišit, zda se jedná o akutní fázi infekce nebo o protilátky po infekci prodělané v minulosti.

V naší laboratoři používáme pro diagnostiku 9 kmenů, které reprezentují zástupce vyskytující se na území České republiky.  Tyto živé kmeny se inkubují spolu s naředěným sérem pacienta v mikrotitrační destičce. Výsledek reakce se hodnotí mikroskopicky v zástinu. Pokud jsou v séru pacienta přítomné protilátky, dochází k aglutinaci a lyzi leptospir. Dojde-li u některého kmene k lyzi leptospir, provádíme dotitrování při vyšších ředěních séra. V bodě, kdy lyze leptospir dosáhne 50 %, se tento titr uvádí jako pozitivní výsledek.

PCR diagnostika leptospirózy umožňuje rychlý a citlivý průkaz leptospir v pacientských vzorcích v počátcích onemocnění. Dostupné jsou komerční kity založené na detekci různých genů specifických pro rod Leptospira. V prvním týdnu od projevů onemocnění lze zachytit leptospiry v nesrážlivé krvi, po týdnu také v moči. U pacientů se symptomy meningitidy jsou leptospiry detekovatelné v likvoru. PCR je možné využít i pro další klinické materiály, jako jsou jaterní nebo ledvinové biopsie (2, 3). V naší laboratoři používáme pro izolaci RNA kit QIAamp® RNA Blood Mini Kit (Qiagene), pro reverzní transkripci a následující PCR reakci kit Leptospira 16S RNA Real-TM (Sacace), který umožňuje kvalitativní stanovení. PCR probíhá na přístroji Rotor-Gene Q (Qiagene) a příslušným softwarem jsou vyhodnoceny výsledky.

Obr. 1: L. icterohaemorrhagiae – MAT negativní,
intaktní a živě pohyblivé leptospiry (zástin,
blesk). Měřítko 100 μm.

Kazuistika

V našich laboratořích jsme měli možnost provést simultánní vyšetření MAT a PCR několika pacientů s akutně probíhající  leptospirózou. Zde uvádíme hodnoty dvou případů, u kterých máme k dispozici více dat.

V prvním případě se jednalo o pacienta (ročník 1986), který hledal kešku (geocaching – zážitková geohra) v kanále a náhle přišla bouře, která ho v kanále zaplavila. Pacient se zranil na hlavě, kudy pravděpodobně pronikly leptospiry. Také se vody z kanalizace při této živelné události při tonutí napil. Po 12 dnech se objevily první obtíže. Teplota až 39°C, celková slabost, zimnice, myalgie a nechutenství. Občas se vyskytla bolest hlavy za čelem. Pro tento septický stav byl přijat na akutní lůžko. Vzhledem k typickým laboratorním hodnotám (renální postižení, hepatální léze) a anamnéze tonutí v kanalizaci bylo na leptospiry již při přijetí pomýšleno. První vzorek moči na PCR diagnostiku byl do naší laboratoře zaslán 17 dní po nákaze.

Za dalších 6 dní (23 dní po nákaze) jsme v laboratoři obdrželi také sérum pro stanovení protilátek metodou MAT, při kterém byla zjištěna pozitivní reakce u třech kmenů (Tab. 1). Za dalších 14 dní bylo vyšetření metodou MAT opakováno a určen vůdčí kmen, L. icterohaemorrhagiae – původce Weilovy žloutenky, jehož hlavním rezervoárem je potkan (Rattus norvegicus), který se v kanalizaci běžně vyskytuje a je známo (4), že potkani jsou často na tuto leptospiru pozitivní a lze předpokládat, že svou močí vodu v kanále kontaminovali. Pacient byl vyléčen ceftriaxonem 2g/24h i.v. podávaném po 8 dní.

Negativní a pozitivní reakce metodou MAT jsou vyobrazeny na obrázcích 1 a 2.

Ve druhém případě se jednalo o pacienta (ročník 1970), který byl přijat na akutní standardní lůžko pro septický stav provázený horečkami až 39°C se zimnicí, slabostí, bolestmi kloubů, svalů a břicha. Udával také dysurie. Měl nauzeu a zvracel. Při přijetí bylo vstupně provedeno sono břicha bez akutní patologie, rentgen plic s normálním nálezem, moč byla chemicky negativní. Fokus nebyl vstupně nalezen. V laboratoři byly vysoké markery zánětu a lehká hepatální léze s mírnou elevací kreatininu. Empiricky byl po odběru biologického materiálu k mikrobiologickým vyšetřením ihned zajištěn intravenózně podaným ceftriaxonem v dávce 2 gramy. Toto antibiotikum bylo zvoleno jako empirická léčba komunitní sepse. Po podání antibiotika došlo k bouřlivé Jarisch-Herxheimerově reakci s nutností obnovení vitálních funkcí (kardiopulmonální resuscitace). Pacient byl přeložen na resuscitační lůžko. Zde byla antibiotická terapie eskalována na meropenem 2g/8h spolu s vankomycinem i.v. Vzhledem k sezóně a v rámci diferenciální diagnostiky bylo ošetřujícím lékařem indikováno i laboratorní vyšetření leptospirózy. V naší laboratoři jsme první materiál obdrželi po 4 dnech od prvních obtíží, které bylo možno vztáhnout k počínající leptospiróze. Pomocí MAT jsme určili hraniční hodnotu u jednoho kmene – L. bataviae (Tab. 2). Zároveň byla potvrzena pozitivita metodou PCR. Po následujících 12 dnech byl vyšetřením párového séra jako původce onemocnění prokázán kmen L. grippotyphosa a spolu s ním aglutinovaly další tři kmeny s hraničními hodnotami. Poslední vzorek jsme pak vyšetřili po 35 dnech od prvních příznaků, kde je vidět již mírně klesající hodnota titru. Pacient byl dále léčen 5 dní ceftriaxonem 2g/24h a dále azitromycinem per os.

Obr. 2
L. icterohaemorrhagiae – MAT pozitivní,
lyzované a aglutinované leptospiry
(zástin, blesk). Měřítko 100 μm.

Diskuse a závěr

Leptospiróza může být i v dnešní době závažným onemocněním, a proto je spolehlivá diagnostika velmi žádoucí. Požadavek na diagnostiku leptospirózy není v naší laboratoři ničím neobvyklým, zejména v letních měsících, kdy je pravděpodobnost infekce vyšší. Častým jevem vyskytujícím se u vyšetření metodou MAT u pozitivních pacientů je přítomnost tzv. paradoxní reakce, kdy kmen, který nemoc způsobil, má nejdříve nízký titr nebo vůbec nereaguje a teprve v průběhu času vystoupá (Tab. 1 i 2). Pro čerstvé infekce je také typický výskyt tzv. koaglutinací, kdy pozitivně reagují v nižším titru i kmeny, které nemoc nezpůsobily, což je vidět u obou výše popsaných případů. Podání antibiotik někdy způsobí potlačení imunitní reakce, kdy hodnoty nedosahují obvyklých tisícových titrů, což je dobře vidět u pacienta č. 2.

V praxi se často setkáváme také se situací, kdy vychází MAT hraničně. V mikroskopu v těchto případech vidíme aglutinované leptospiry bez zjevné lyze. V těchto případech odesíláme výsledek jako hraniční titr a doporučujeme opakovat vyšetření při přetrvávajícím podezření na leptospirózu. Může se totiž jednat o počátek infekce (jako v případě pacienta č. 2 v naší kazuistice) nebo o nespecifickou zkříženou reakci s jiným antigenem.

Kromě MAT a PCR metody jsou pro diagnostiku leptospir také k dispozici různé ELISA testy. Tato metoda je ve srovnání s MAT relativně jednoduchá. Jelikož ale dokáže detekovat pouze rodově specifické protilátky bez určení jednotlivých kmenů, její využití je vhodnější spíše v epidemiologických studiích a pro přesnou diagnostiku není tato metoda doporučována (6, 7). Jak již bylo zmíněno výše, doba, po kterou je infekci možné detekovat, se u MAT i PCR liší. Je proto vhodné obě tyto metody kombinovat, aby pravděpodobnost záchytu byla co nejvyšší. Zde prezentované výsledky to potvrzují.

Doba od prvních klinických příznaků (dny)MATPCR
kmentitr
5pozitivní
11L. icterohaemorrhagiae

L. sorex

L. bratislava

100

800

400

23L. icterohaemorrhagiae

L. sorex

L. bratislava

L. grippothyposa

3200

800

400

100

Tab. 1: Hodnoty MAT a PCR u pacienta č. 1. Tučným písmem označen původce onemocnění.

 

 

Doba od prvních klinických příznaků (dny)MATPCR
kmentitr
4L. bataviaehraničnípozitivní
16L. grippothyposa

L. bataviae

L. sorex

L. pomona

800

hraniční

hraniční

hraniční

35L. grippothyposa

L. bataviae

L. sorex

400

hraniční

hraniční

Tab. 2: Hodnoty MAT a PCR u pacienta č. 2. Tučným písmem označen původce onemocnění.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •