Testování viru SARS-CoV-2 synlab slovakia s. r.o.

V súčasnosti sme ešte stále svedkami nečakanej pandémie COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. 7. júna 2020 prekročil počet nakazených vo svete 7 milónov, ochoreniu podľahlo viac než 403 000 ľudí a uzdravilo sa viac než 3 440 000.

Pacienti s ochorením COVID-19majú rôzne príznaky – od miernych príznakov až po ťažký priebeh ochorenia. Tieto príznaky sa objavujú 2 až 14 dní po expozícii vírusu: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, zimnica, triaška, bolesť svalov, bolesť hlavy, bolesť hrdla, strata chuti alebo čuchu. Popisuje sa aj zriedkavý výskyt hnačky (2 %) a nauzea a vracanie (1 %) (Chenetal., 2020).

80,9 % infekcií má mierny priebeh (s príznakmi podobnými chrípke) a môžu sa zotaviť doma.

13,8 % je závažných rozvíjajúcich sa chorôb vrátane zápalu pľúc a dýchavičnosti.

4,7 % infekcií sa vyskytujú ako kritické a zahŕňajú: zlyhanie dýchacích ciest, septický šok a zlyhanie viacerých orgánov.

Približne v 2 % hlásených prípadov je vírus smrteľný. Riziko smrti sa zvyšuje s vekom.

Medzi deťmi je zaznamenaných relatívne málo prípadov. V prospektívnej štúdii španielski autori popisujú u 375 prípadov kožné prejavy spojené s infekciou COVID-19. To môže pomôcť klinickým lekárom u pacientov s ochorením rozpoznať paucisymptomatické prípady, u ktorých je prítomných iba niekoľko príznakov (Casasetal., 2020).

Čo o novom koronavíruse vieme? Ako sme boli pripravení? Kde všade sme na Slovensku odoberali vzorky a testovali?

V priebehu ostatných 18 rokov vznikli dve epidémie, spôsobené SARS-CoV (2003) a MERS-CoV (2012),ako aj prebiehajúca pandémia spôsobená SARS-CoV-2 (2019 – 2020). Vírus SARS-CoV-2 je názorným príkladom toho, ako je dôležité venovať pozornosť zoonotickým vírusom, teda vírusom spoločným pre ľudí a zvieratá s najčastejším prenosom zo zvierat na ľudí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, za pandémiu.

Pandémia (gr. πανδημία zo slov pan, pantos = všetko, demos = národ, ľud) je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kontinentmi a celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu vyskytnúť ojedinelé oblasti, ktoré nie sú postihnuté: osamelé ostrovy, hlboké horské údolia, pralesy a iné. Naopak pôvodne nepostihnuté oblasti sa vďaka leteckej doprave nakazia. Je to dnes najväčšie nebezpečenstvo šírenia pandémií.

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019)má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019).

Všeobecné vlastnosti koronavírusov

SARS-CoV-2 patrí do čeľade Coronaviridae, rod Betacoronavirus. Genóm koronavírusov je nesegmentovaná pozitívne orientovaná RNA o dĺžke asi 30 000 nukleotidov (30 kb). Dve tretiny genómu koronavírusov kódujú 16 neštruktúrnych vírusových bielkovín, jedna tretina sa podieľa na syntéze štruktúrnych bielkovín. Okrem membránového (M), obalového (E) a nukleokapsidového (N) proteínu je najdôležitejším proteínom S glykoproteín, ktorý pri interakcii vírusu s bunkou zabezpečuje väzbu vírusu na bunkový receptor. S proteín je štiepený bunkovou furín-like proteázou na dve podjednotky S1 a S2. Podjednotka S1 obsahuje RBD (receptor binding domain – doména viažuca sa na receptor).

S2 tvorí stopku výčnelkov spike proteínu a zabezpečuje fúziu vírusu s bunkovou membránou.

6. 3. 2020 bola zverejnená správa o výskyte prvého prípadu na Slovensku: „Slovensko má potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19. Ide o 52 ročného pacienta, ktorý leží v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch. Pacient nemá cestovateľskú anamnézu, čiže uplynulé dni nebol v žiadnej z krajín, kde sa koronavírus vyskytuje. Predpokladá sa, že v tomto prípade ide teda o sekundárny prenos. V zahraničí bol pred pár týždňami jeho syn, niekoľko dní strávil v talianskych Benátkach.“.

1. apríla 2020 vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) „Odborné usmernenie v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom (MOM)
z 1. apríla 2020“
. Toto odborné usmernenie špecifikuje zriaďovanie, prevádzku a činnosť mobilného odberné - ho miesta (ďalej len „MOM“), personálne zabezpečenie MOM, materiálno-technické vybavenie MOM, odberové sety, odberový materiál, postup
pri odbere a transporte nasopharyngeálneho výteru, bezpečnosť MOM, využitie aplikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), indikácie testovania a smerovanie pacienta po odbere.

Na základe tohto odborného usmernenia zriadil synlab slovakia s.r.o. najskôr tri mobilné odberné miesta, a to v Ilave, v Kráľovskom Chlmci a v Prešove v spolupráci s FNsP J.A.Reimana v Prešove. Koncom mája bolo zriadené aj MOM v Bratislave. Odborný tím tvoria erudované mikrobiologické laborantky v spolupráci s biochemickými laborantkami a vysokoškolskými pracovníkmi. Na MOM sa vykonáva odber priamo alebo z auta prítomnými zdravotníckymi pracovníkmi.

Išlo pre nás o úplne novú situáciu, kedy sa museli zháňať nedostatkové osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a zároveň sa museli preškoliť všetci členovia pracovného tímu MOM ako správne postupovať pri obliekaní a používaní OOPP a podobne aj pri vyzliekaní, dekontaminácii a likvidácii použitých OOPP.

Prvý deň prevádzky v MOM bol spustený 8. 4. 2020.

9. 4. 2020 vychádza aj tlačová správa, ktorú spracovala hovorkyňa Prešovskej nemocnice PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA v tomto znení:

Drive-through testovanie na COVID-19 aj pred prešovskou nemocnicou

Spoločnosť synlab slovakia s.r.o. v spolupráci s FNsP J. A Reimana Prešov zriadili mobilné odberové miesto (MOM), kde sa odoberajú vzorky pacientom podozrivým na ochorenie COVID-19.MOM je situované pred prešovským amfiteátrom (neďaleko hlavného vstupu do areálu FNsP Prešov).

MOM je označené nápisom COVID-19 a je pacientom k dispozícii v čase
medzi 8.00–13. 00. Odbery zabezpečuje kvalifikovaný a preškolený personál vybavený kompletnými osobnými ochrannými prostriedkami. Aby sa zamedzilo šíreniu potenciálneho prenosu, vzorky sa pacientom odoberajú priamo z motorového vozidla. Výsledky testov by mali byť pacientom (ošetrujúcim lekárom) oznámené do 48 hodín.

Pre koho je MOM drive-through určené?

 • Pre pacientov, ktorých na vyšetrenie odošle lekár z oddelenia infektológie FNsP J. A. Reimana Prešov, a to na základe písomnej žiadanky.
 • Pre pacientov, ktorým vyšetrenie indikuje všeobecný lekár, a to na základe písomnej žiadanky.
 • Pre pacientov–samoplatcov, ktorí majú podozrenie na ochorenie (napr. pri stretnutí s osobou, ktorá javila známky ochorenia COVID-19, alebo s osobou
  s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a pod.), a to na základe objednania sa prostredníctvom online formulára.

Skríning pacientov v populácii

WHO odporúča vykonávať skríning u všetkých prípadov s podozrením na infekciu COVID-19. Podozrivé prípady sú definované ako:

A. pacienti s pozitívnou epidemiologickou anamnézou* a akútnym respiračným ochorením**;
B. pacienti so závažným akútnym respiračným ochorením vyžadujúcim hospitalizáciu, ktorí nemajú žiadnu inú diagnózu, ktorá by úplne vysvetlila klinické príznaky.

*Pozitívna epidemiologická anamnéza – v priebehu posledných 14 dní cestovateľská anamnéza, pobyt v mieste komunitného prenosu, kontakt s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom COVID-19.
**Akútne respiračné ochorenie – akútne respiračné ochorenie sprevádzané horúčkou a aspoň jedným respiračným príznakom (kašeľ alebo dýchavičnosť).

Ilustračný obrázok: Štruktúra viriónu SARS-CoV-2. Zdroj: Manuel Bortoletti

Metóda NAAT

Pre diagnostiku vírusu SARS-CoV-2 odporúča WHO priame stanovenie vírusovej RNA v odobratej vzorke pomocou amplifikačných testov (NAAT – Nucleic Acid Amplification Tests). Najpoužívanejšou metódou je rRT-PCR (Real-time reverse transcription polymerase chain reaction), to znamená PCR s reverznou transkripciou v reálnom čase, ktorá dokáže detegovať špecifické sekvencie vírusovej RNA. Konkrétne ide o detekciu génov E a RdRP. Validovaný diagnostický postup pre detekciu vírusu SARS-CoV-2 podľa WHO uvádza: a) prímárny skríning: detekcia génu E, b) potvrdzujúci skríning: detekcia génu RdRP.T.z. pozitívna detekcia jedného génu by mala byť potvrdená druhým rRT-PCR testom zameraným na iný gén vírusu SARS-CoV-2.

Detekcia SARS-CoV-2 s využitím real-time RT-PCR

Získanie sekvencie SARS-CoV-2 umožnilo rýchly vývoj špecifickej detekčnej metódy, ktorá sa dnes už masovo využíva na laboratórnu detekciu vírusu na celom svete, vrátane Slovenska. V súčasnosti najspoľahlivejším laboratórnym testom detekcie SARSCoV- 2 je real-time RT-PCR, pri ktorej sa vo vzorkách výterov z hrdla a nosa deteguje vírusová RNA. Metóda je veľmi citlivá, lebo dokáže zachytiť vírus už v raných fázach virémie. Aj keď je to relatívne jednoduchá metóda, vyskytuje sa však niekoľko kritických bodov, ktoré môžu spôsobovať falošne pozitívne či falošne negatívne výsledky.

Nepríjemným krokom je izolácia vírusovej RNA z klinickej vzorky. Tá sa najčastejšie robí na špeciálnych kolónkach s využitím magnetických častíc alebo extrakciou organickými rozpúšťadlami. Pri neskúsenosti experimentátora hrozia straty vyizolovanej RNA alebo kontaminácia vzoriek. Následný krok RT-PCR sa skladá z pridania jednotlivých reakčných zložiek zo súpravy, čo je pomerne jednoduché. Po namnožení DNA na veľké množstvá, čo sa deje automaticky v prístroji termocyklér (zabezpečuje naprogramovanú zmenu teploty reakčného roztoku), sa deteguje množstvo DNA v reálnom čase. Čím viac vírusu je vo vzorke, tým silnejší je registrovaný signál. Problémy nastavajú pri nízkej hladine vírusu vo vzorke, kedy sa ťažšie interpretujú výsledky, lebo sa pohybujeme v oblasti blízko detekčného limitu metódy. Existujú a sú popísané preanalytické a analytické faktory, ktoré môžu ovplyvniť diagnostické testovanie infekcie COVID-19: (L i p p i et al., 2020).

Preanalytické faktory:

 • Chýbajúca alebo nesprávna identifikácia,
 • neprimeraný odber vzoriek,manipulácia, transport a skladovanie,
 • nekvalitný odber alebo nedostatočný objem,
 • prítomnosť interferujúcich látok,
 • chyby manuálneho pipetovania,
 • kontaminácia vzorky,
 • testovanie pacientov užívajúcich antivírusovú terapiu.

Analytické faktory:

 • Testovanie vykonané v dg.okne,
 • aktívna vírusová rekombinácia,
 • použitie nedostatočne validovaných testov,
 • nedostatočná harmonizácia primerov a sond,
 • porucha prístroja,
 • nevhodnosť alebo nedostatok materiálu,
 • nešpecifický PCR signál,
 • chybná interpretácia (of expression profiles).

Čísla a fakty PCR Košice – štandardný mód

Mikrobiologické laboratórium v Košiciach vyšetrí približne 6500 biologických materiálov ročne, prevažná väčšina sú urogenitálne stery na sexuálne prenosné ochorenia (STD) mimo nich herpetické vírusy, hepatitídy kvalitatívne a kvantitatívne stanovenia + špeciálne vyšetrenia ako Bactoplex, Pneumoplex, Fungiplex, SEPSA panel a pod.

Tejto oblasti sa venujú dvaja pracovnici, jeden vysokoškolský a ďalší stredoškolský pracovník v prevádzkovej dobe pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Prístrojové vybavenie na testovanie nového koronavírusu pozostáva z troch PCR, dvoch RT- PCR,
1 x Izolátor NK, termobloky, trepačky. Manifold…

V akom chronologickom postupe sa zriaďovalo „nové“ laboratórium určené pre testovanie SARS-CoV-2?

 • 10. 3. 2020 Prvá požiadavka na realizáciu (preverenie možnosti diagnostiky v košickom PCR laboratóriu)
 • 17.3. 2020 Realizovaný presun laminárneho boxu + reorganizácia, pristroj PCR laboratória + validácia laminárneho boxu 19. 3. 2020 Dodávka mraziaceho boxu (–80 °C)
 • 9. 3. 2020 Realizovaná prestavba vzduchotechniky (samostatný odťah z laminárneho boxu + úprava prívodu vzduchu do izolačnej miestnosti)
 • 20. 3. 2020 validácia mraziaceho a laminárneho boxu ukončená priestorová fáza
 • 23. 3. 2020 prvý test diagnostík a izolácie
 • 24. 3. 2020 test referenčného materiálu UNLP – „Univerzitná nemocnica L. Pasteura“ (potvrdená pozitívna vzorka)
 • 25. 3. 2020 plánovaná kapacita 200 vzoriek denne (realizované objednávky 3 druhov diagnostík na amplifikáciu BIOVENDOR, SIEMENS, EUROLAB) a 5 druhov izolácií (ROCHE, JENA, LABO, CAV PRAHA, I.T.A)
 • 26. 3. 2020 test referenčného materiálu NRC (Národné referenčné centrum) Bratislava (potvrdené pozitívne 3 vzorky)
 • 28. 3. 2020 realizované prvé reálne vyšetrenia ÚVZ SR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) Bratislava – 5 vzoriek, z toho 1 pozitívna
 • 1. 4. 2020 RNDr. Rastislav Mucha, PhD. posila na PCR (vyhodnocovanie)
 • 8. 4. 2020 inštalácia izolátora JENA Analytik (kapacita 400 vzoriek denne)
 • 25. 4. 2020 2. pozitívna vzorka konfirmáciu (konfirmácia NRC Bratislava)
 • 26. 4. 2020 3. pozitívna vzorka na konfirmáciu (konfirmácia NRC Bratislava)
 • 27.4. 2020 tím na zapisovanie vzoriek (laborantka + dvaja „brigádnici“)
 • 5. 2020 zaslané posledné pozitívne vzorky v počte 2, konfirmácia v NRC Bratislava ukončená
 • 4. 5. 2020 RNDr. Ján Košuth, PhD. posila na PCR (vyhodnocovanie)
 • 5. 5. 2020 realizovaný QCMD porovnávací test (externá kontrola kvality) (priebežne výsledky 8 vzoriek vykazujú 100 % zhodu)
 • 7. 5. 2020 inštalácia RT- PCR cyklera Biorad CFX 96.

V čase najväčšieho náporu vzoriek v laboratóriu pracuje na testovaní koronavírusu 11 pracovníkov, z toho 3 VŠ, 5 SŠ + 3 pracovníci na príjme vzoriek. Pracovná doba bola takmer nepretržitá od 7.00–1.30celý týždeň od pondelka do nedele. Prístrojové vybavenie na testovanie nového koronavírusu tvoria 2 RTPCR (nový Biorad), 2 izolátory (nový Jena).

Tých vyššie uvedených devätnásť bodov, ktoré nezabralo ani pol strany, si v skutočnosti vyžadovalo veľké nasadenie, veľa energie, entuziazmus, poctivý – mnohokrát až nadľudský prístup, neúnavné testovanie vhodných kontrolných vzoriek, až kým sa nezačalo s testovaním reálnych vzoriek pacientov. Vymenovávať všetkých členov tímu by neprinieslo taký efekt, ako keď všetci, ktorí boli alebo sa do uvedeného procesu zapojili, vedia, že o nich je reč a robili to s láskou ku svojmu povolaniu a odovzdaní celým srdcom pre zmysluplnú prácu. To, že tieto slová sú pravdivé svedčia aj výsledky testovania za mesiace apríl, máj, až po súčasnosť (viz tabulka).

Vyšetrenie protilátok

Sérologické testy stanovujúce protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 nie sú v súčasnej dobe odporúčané na diagnostiku COVID-19. Dôvodom je ich limitovaná výpovedná hodnota v akútnej fáze infekcie, pretože protilátky vznikajú až po určitej dobe po nákaze (obvykle 7–10 dní). Naviac, niektoré sérologické testy môžu skrížene reagovať s protilátkovou odpoveďou na iné sezónne koronavírusy. Koncentrácie IgM sú detegovateľné za 10 dní od nástupu symptómov a koncentrácie IgG za 12 dní (Padoanetal., 2020).

Bude sa SARS-CoV-2 detegovať v slinách?

Sliny sa ukazujú ako perspektívny klinický materiál na detekciu SARS-CoV-2. Odber slín je naviac nielen vhodnejší pre pacienta, lebo je menej invazívny, ale aj preto, že sa môže vykonávať bez potreby vyškolených odborníkov a veľkých ochranných opatrení (A z z i et al., 2020).

Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov (U. S. Food and Drug Administration) už schválil sliny ako vhodný materiál na detekciu SARS-CoV-2 testomRT-PCR. Nasleduje proces validácie testu a jeho rýchle zavedenie do diagnostickej praxe.

V súvislosti s využitím slín na detekciu nebezpečného vírusu je tiež užitočné si uvedomiť, že pri rozprávaní uvoľňujeme do prostredia aj aerosól slín. Rúška, ktoré bránia jeho rozptýleniu do priestoru, preto výrazne znižujú šírenie vírusu do okolia. Nákazu COVID-19 sa nám podarilo dostať pod kontrolu, ale ešte sme úplne nevyhrali. Stále sa môžeme nakaziť.

Literatúra

 1. Chen, N. et al. (2020): Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 2020; 395(10223):507-513.
 2. Casas G.C. et al. (2020): Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19:a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. British Journal of Dermatology (IF 6.714)Pub Date : 2020-04-29.
 3. WHO guide for Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance, 20 March 2020.
 4. Lippi G. et al. (2020):Potential preanalytical and analytical vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19).Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2020 Mar 16;1(ahead-of-print). PMID: 32172228.
 5. Padoan A. et al. (2020): Analytical performances of a chemiluminescence immunoassay for SARS-CoV-2 IgM/IgG and antibody kinetics. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2020 Apr 16;1(ahead-ofprint). PMID: 32301749.
 6. Azzi L. et al. (2020): SALIVA IS A RELIABLE TOOL TO DETECT SARS-CoV-2. Journal of

Autor:
MUDr. Hedviga Pivovarníková

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •