Právní novinky leden–červen 2020

LEDEN 2020

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

MF ČR vydalo tuto Vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Vyhláška stanoví výši základní sazby zahraničního stravného.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MPSV vydalo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Účinnost od 1.1.2020

 • Obsah: Ministerstvo touto vyhláškou upravilo sazby základní náhrady za 1 km jízdy, upravilo výši stravného pro zaměstnance na pracovních cestách a také upravilo výši průměrné ceny pohonné hmoty.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MŽP vydalo vyhlášku č. 341/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Vyhláška zakotvuje příslušné předpisy práva EU v oblasti geneticky modifikovaných organismů.

VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MZ vydalo vyhlášku č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2020.

MZ vydalo vyhlášku č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů.

MZ vydalo vyhlášku č. 304/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Tato vyhláška upravuje požadavky na poskytovatele záchytné služby a skiagrafické pracoviště.

MZ vydalo vyhlášku č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Vyhláška zavádí pravidla v souvislosti se systémem eRecept, jako například postup a podmínky pro získání přístupových údajů, formu identifikátoru eReceptu, rozsah údajů potřebných pro eRecept, pravidla pro používání receptu v listinné podobě, rozsah údajů na žádance nebo na receptu s modrým pruhem a další.

ZMĚNY ZÁKONŮ

Zák. č. 368/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 • Účinnost od 14.12.2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 78, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2022
 • Obsah: Novela promítá do zákonů nařízení EU.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády č. 321/2019 Sb.,o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Nařízení vlády upravuje podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.  Náhrady se upravují tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 5,2% a o 151 Kč.

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účinnost od 1.1.2020
 • Obsah: Nařízení vlády upravuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 87,30 Kč za hodinu nebo 14 600 Kč za měsíc.
 • Nařízení vlády dále určuje stupně nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací

ÚNOR 2020

VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vyhláška č. 21/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od 1.2.2020
 • Obsah: Tato vyhláška upravuje výši nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly.

Vyhláška ze dne 22. ledna 2020 č. 25/2020 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

 • Účinnost: od 1.2.2020
 • Obsah: Tato vyhláška je díky nové právní úpravě, která rozdělí vydávání společných vyhlášek v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství tak bude zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

BŘEZEN 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účinnost: 1.3.2020 (s výjimkou některých ustanovení)
 • Obsah: Toto nařízení zavádí evropské směrnice. Novela též provádí úpravy národní části předpisu, které vycházejí ze zkušeností v praxi.

Vyhlášky ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 32/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost: od 1.3.2020
 • Obsah: Tato novela upravuje možnosti nahlížení do vybraných údajů vedených v systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků předepsaných na recept pro konkrétního pacienta.

Cenové rozhodnutí MZ č. 6/2020/CAU, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

 • Účinnost: od 1.3.2020

Vyhláška č. 53/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

 • Účinnost: od 1.3.2020
 • Obsah: Tato vyhláška zavádí tzv. dvoupoložkové elektronické recepty jako reakci na poznatky z odborné praxe

Mimořádné opatření MZDR 12056/2020-1/OES ze dne 16.3.2020

 • Účinnost od 17.3.2020
 • Obsah: Určuje, které údaje musí všichni poskytovatelé zdravotních služeb zajišťujících vyšetření nového koronaviru SARS-CoV-2 povinně vyplnit do žádanky a zároveň nařizuje povinnost v případě zjištění pozitivního vzorku tuto skutečnost bezodkladně nahlásit prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí včetně všech údajů o vyšetřovaném ze žádanky.

MZ vydalo Cenový předpis č. 7/2020/CAU ze dne 17. března 2020, kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne 10. prosince 2019, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

 • Účinnost: 17.3.2020

DUBEN 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády ČR č. 61/2020 Sb. ze dne 17. února 2020 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

 • Účinnost od 1.4.2020
 • Obsah: Nařízení stanoví částku životního minima pro jednotlivce 3860 Kč měsíčně. Částku existenčního minima stanovuje na 2490 Kč měsíčně

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MZDR 14629/2020-1/NH MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 3. dubna 2020

 • Účinnost od 4.4.2020
 • Obsah: Toto mimořádné opatření definuje rozsah informací, které nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb a všem laboratořím zajišťujícím odběry a vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19. Kromě kontaktních informací opatření ukládá pravidelně informovat o změnách v pracovní době, množství skladových zásob ochranných prostředků a spotřebního materiálu a všechny další relevantní změny.

Vyhláška č. 216/2020 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

 • Účinnost: 30.4.2020
 • Obsah: Vyhláška upravuje nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce a dále upravuje údaje pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.

Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

 • Účinnost od 27.4.2020
 • Obsah: Zákon stanovuje, že podnikatelům/nájemcům, kteří jsou postiženi nouzovým stavem, mohou být odloženy splátky nájmu nebo podnájmu prostoru nebo místnosti, pokud jsou tyto prostory využívány alespoň převážně k podnikání.

Zákon č. 205/2020, kterým se mění zákon č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v znění pozdějších prostředků, a další související zákony

 • Účinnost od 27.4.2020
 • Obsah: Zákonem dochází k novelizaci zákona o zdravotních službách a upravuje zejména postup při přezkumu lékařského posudku pro uznání/neuznání onemocnění jako nemoci z povolání a uplatňování systému pracovnělékařských služeb - pracovnělékařských prohlídek, který je právním předpisem odkazován na prováděcí právní předpis, a to na přílohu č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

KVĚTEN 2020

ZÁKONY A SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

171/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 3. 2020 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

 • Účinnost od 1.5.2020
 • Obsah: Toto sdělení nastavuje rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci pro období od 1.5.2020 do 30.4.2021 na 34 125 Kč.

Zákon č. 230/2020 Sb. ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 

PŘEDPISY A OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 8/2020/CAU

 • Účinnost od 14.5.2020
 • Obsah: Tento cenový předpis stanovil maximální cenu vyšetření na přítomnost nového koronaviru metodou PCR a maximální cenu za odběr biologického materiálu pro toto vyšetření. Ceny jsou 1674 Kč za vyšetření a 82 Kč za odběr.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 16215/2020-4/MIN/KAN

 • Účinnost: 26.5.2020
 • Obsah: Toto opatření nařizuje používání elektronické žádanky pro odběry koronaviru SARS-CoV-2 a dále upravuje jejich užívání. Dále nařizuje nutnost zaznamenání výsledků v Informačním systému infekčních nemocí.

ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon č. 248/2020 Sb. ze dne 13. května 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

 • Účinnost od 19.5.2020
 • Obsah: Tento zákon má za cíl chránit finanční zájmy zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Dochází k úpravě podmínek věřitelského insolvenčního návrhu vůči společnosti v postavení zaměstnavatele.

Zákon č. 206/2020 Sb. ze dne 21. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účinnost od 12.5.2020
 • Obsah: Zákon zavádí transparentní obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal nálezu Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Zákon č. 255/2020 Sb. ze dne 20. května 2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů.

 • Účinnost: 27.5.2020 s výjimkou některých ustanovení
 • Obsah: Cílem zákona je především pomoci zaměstnavatelům v ekonomické oblasti během současné pandemii a to konkrétně prostřednictvím možnosti odložení plateb pojistného a snížením plateb pojistného.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

MZDR 20020/2020-1/OVZ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 13.5.2020

 • Účinnost: 13.5.2020
 • Obsah: Tímto mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu s uvedenými Usneseními vlády České republiky, jsou platná po přechodnou dobu i po ukončení nouzového stavu, a to z důvodu, aby zaměstnanci, kteří jsou na jejich základě způsobilí k výkonu práce, nepozbyli všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení nouzového stavu.

ČERVEN 2020

Zákon č. 263/2020 Sb. ze dne 26. května 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

 • Účinnost: 3.6.2020
 • Obsah: Zákon prodlužuje období, během kterého nebudou poplatníci mít povinnost plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení podle zákona o evidenci tržeb, do 31. prosince 2020.

Zákon č. 231/2020 Sb. ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účinnost: 1.6.2020
 • Obsah: Tato novela zákona zajišťuje navýšení plateb státu za státní pojištěnce.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN

 • Účinnost: 1.6.2020
 • Obsah: Toho mimořádné opatření definuje kritéria, po jejímž splnění mohou poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost ukončit karanténu. Jedná se o osoby, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19.

 

 

 

 

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •