Právní novinky březen–červen 2019

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020, o změně zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů či o nařízení Evropské komise o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Březen 2019

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Účinnost od: 29. 3. 2019

Obsah: Vyhláška stanovuje požadavky na členění, obsah a rozsah vzdělávání, typ pracoviště, délku odborné praxe, teoretické znalosti a praktické znalosti, rozsah studijních povinností a technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 3/2019 obsahuje zejména následující témata:

 • aktualizace Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019 – lékařské obory
 • změna ve vedení Národní referenční laboratoře (NRL) pro urogenitální trichomonózu
 • vzdělávací programy specializačních oborů – vlastní specializované výcviky
 • kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotnický záchranář

Duben 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novelizováno zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony)

Účinnost od: 1. 4. 2019

Obsah: Novela upravuje maximální výši uplatnitelných výdajů u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmů fyzických osob. Novela se dále dotýká určení základu daně, kdy vymezuje úpravu výsledku hospodaření v případě předpokladu oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou a dále též postup pro stanovení základu daně v případě, kdy se subjekt podřídil mezinárodnímu účetnímu standardu IFRS 16 (leasing). Novela dále upravuje oznamovací povinnost subjektu v případě převodu obchodního závodu, výměně podílů nebo fúzi a rozdělení. Změny se dále projevují v oblasti uplatnění výdajů na podporu výzkumu a vývoje a zpracování předmětné projektové dokumentace.

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (novelizováno zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony)

Účinnost od: 1. 4. 2019

Obsah: Novela rozšiřuje pro účely daně z přidané hodnoty pojem úplaty, stanovuje negativní vymezení osoby povinné k dani, náležitosti souhrnného daňového dokladu či dokladu o použití, definici pojmu obvyklé ceny a další. Novela se výrazně dotkla ustanovení oprav základu daně, a to zejména s ohledem na nedobytné pohledávky. Změny byly dále mimo jiného provedeny v oblasti oprav odpočtu daně, vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, povinností podat kontrolní hlášení a další.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Účinnost od: 1. 4. 2019

Obsah: Dle novely nejsou pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízením pohledávkami za majetkovou podstatou. Nadto, pohledávky státu – správce daně vzniklé na základě povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě reorganizace nebo v případě nedobytné pohledávky jsou považovány za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační zákon)

Účinnost od: 24. 4. 2019

Obsah: Adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zákon rozvádí ustanovení GDPR, včetně těch ohledně zpracování osobních údajů pro vědecké účely. Dále stanovuje určité výjimky z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů a vlivu na ochranu osobních údajů, informační a poučovací povinnosti, povinnosti oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů. Zákon stanovuje věk 15 let jako minimální věk pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Správce nemusí provádět posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud mu právní předpis stanoví povinnost takové zpracování osobních údajů provést. Zákon přináší nové skutkové podstaty přestupků a stanovuje za ně sankce. Dá se předpokládat, že porušení povinností ohledně zpracování osobních údajů bude ÚOO sankcionovat podle zákona o zpracování osobních údajů, a nikoliv podle GDPR; z toho důvodu pak bude nejvyšší sankce za přestupek oproti zákonu o zpracování osobních údajů činit částku 10 000 000 Kč, která je řádově nižší než peněžité sankce podle GDPR. Zákon ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a vybraná ustanovení některých dalších zákonů.

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (doprovodný zákon)

Účinnost od: 24. 4. 2019

Obsah: Zákon mění některé další zákony v souvislosti s přijetím adaptačního zákona.

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise EU 2019/402 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení ES č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19

Účinnost od: 3. 4. 2019

Obsah: Změna ustanovení mezinárodního účetního standardu IAS 19 (Zaměstnanecké požitky).

 Nařízení Komise EU 2019/412 ze dne 14. března 2019 o změně nařízení ES č. 126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11

Účinnost od: 4. 4. 2019

Obsah: Změny jednotlivých ustanovení v oblasti mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 3 (Podnikové finance), IFRS 11 (Společná ujednání), mezinárodní účetní standardy IAS 12 (Daně ze zisku), IAS 23 (Výpůjční náklady).

VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA FINANCÍ:

Vyhláška ze dne 10. dubna 2019 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Účinnost od: 15. 4. 2019

Obsah: Vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018.

 Vyhláška č. 114/2019 Sb. ze dne 26. dubna 2019 o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Účinnost od: 30. 4. 2019

Obsah: Vyhláška stanoví nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 4/2019 obsahuje zejména následující témata:

 • centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii 2019 – seznam
 • specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období leden–březen 2019
 • centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica
 • vzdělávací program specializačního oboru gynekologie a porodnictví

Květen 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 97/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Účinnost od: 1. 5. 2019

Obsah: Novela zjednodušuje udělení souhlasu k darování tkání a orgánů u cizinců zemřelých na území České republiky. Novela umožňuje udělení tohoto souhlasu za zemřelého dárce od blízkého člověka. Dotaz na rodinu do zahraničí nebo konzulát přichází v úvahu pouze pokud dotaz na blízkého člověka nelze učinit. Novela nadále absolutně respektuje dárcovskou kartu cizince, která jasně deklaruje, zda její držitel s odběrem tkání či orgánů dle tohoto zákona souhlasí.

 Zákon č. 98/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 1. 5. 2019

Obsah: Novela umožňuje, aby řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření bylo možné zahájit jak z moci úřední, tak na žádost neziskové organizace, která byla založena za účelem ochrany životního prostředí. Novela byla vládou zavedena s ohledem na výtky Evropské komise.

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci EU 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Účinnost od: 1. 5. 2019

Obsah: Nařízení rozšiřuje přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 649/2012 o další nebezpečné chemické látky.

Čl. 110 odst. 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU

Účinnost od: 26. 5. 2019

Obsah: Účinnost nabývá pouze čl. 110 odst. 10 daného nařízení. Do doby, než Komise podle čl. 24 odst. 2 jmenuje subjekty vydávající UDI, považují se za jmenované vydávající subjekty organizace GS1, HIBCC a ICCBBA.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 25. března 2019 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Účinnost od: 1. 5. 2019

Obsah: Rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci činí 31 885 Kč pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 29. března 2019 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 1. 5. 2019

Obsah: Na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2018 ve výši 31 885 Kč činí pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 průměrná hrubá roční mzda v České republice 382 620 Kč.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 5/2019 obsahuje zejména následující témata:

 • Metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků
 • metodický pokyn, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky
 • centra vysoce specializované onkourologické péče
 • vzdělávací programy – dětská a dorostová psychiatrie, neurologie, psychiatrie
 • cenový předpis o regulaci cen zdravotnických prostředků

Červen 2019

ZMĚNA ZÁKONA:

Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (oddlužovací novela)

Účinnost od: 1. 6. 2019

Obsah: Účinnosti nabývá stěžejní část oddlužovací novely, která zmírňuje podmínky oddlužení, čímž tento institut zpřístupňuje většímu počtu dlužníků. Novela zakotvuje dva režimy oddlužení. Rychlejší režim – dlužník musí uhradit během 3 let alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. V tomto režimu musí prokázat soudu svoji schopnost splácet. Pomalejší režim – dlužník musí za 5 let uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. V tomto režimu nemusí prokazovat soudu svoji schopnost splácet. Pokud splatí méně než 30 %, o prominutí zbývajících dluhů bude následovně rozhodovat soud, který posoudí, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů – např. zda se snažil sehnat si zaměstnání. Novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, v nichž bude vydáno rozhodnutí o úpadku po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku do 1. 6. 2019, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

Nařízení vlády ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Účinnost od: 1. 6. 2019

Obsah: Nezabavitelná částka ze mzdy zaměstnance pro účely exekučních srážek se zvyšuje na dvojnásobek.

Nařízení vlády ze dne 23. května 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Účinnost od: 12. 6. 2019

Obsah: Novela nařízení vlády transponuje 5 směrnic EU, které zavádí nové výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, především kadmia a olova. Novela také rozšiřuje možnosti opětovného používání náhradních dílů u vymezených produktových skupin elektrických a elektronických zařízení.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška ze dne 31. října 2018 o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Účinnost: od 1. 6. 2019

Obsah: Vyhláška upravuje náležitosti a vzory dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška ze dne 13. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 1. 6. 2019

Obsah: Vyhláška především mění sazebník náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKL.

 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI:

Vyhláška č. 131/2019 Sb. ze dne 27. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 1. 6. 2019

Obsah: Vyhláška v návaznosti na výše uvedenou novelu insolvenčního zákona provádí některá jeho ustanovení, především náležitosti podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník – MUDr. Filip PrusíkVážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirací pro následující řádky mi byl úvodník kolegy MUDr. Jana Valenty v minulém vydání, ve kterém popisoval zbytečný a marný boj s mikroby. Krásně vylíčil situaci lidstva, které si naivně myslí, že je Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •