Gestačný diabetes mellitus vo svetle posledných diagnostických odporúčaní

Gestačný diabetes mellitus vo svetle posledných diagnostických odporúčaní

Gestačný diabetes mellitus (GDM) patrí k závažným metabolickým poruchám počas tehotenstva. Môže negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa ako i zdravie matky. WHO odporúča vykonávať skríningové vyšetrenie formou orálneho glukózo - tolerančného testu (oGTT) medzi 24. – 28. týždňom gravidity. Spôsob vykonania a prevedenia samotného testu ovplyvňuje riziko falošne pozitívnych ale aj negatívnych výsledkov, a preto by mal byť vykonaný presne podľa odporúčaní. Aktuálne aj na Slovensku platia konsenzuálne diagnostické kritéria GDM podľa IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups), ktoré vzišli z medzinárodnej štúdie HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes).

Definícia

Gestačný diabetes mellitus je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) definovaný ako diabetes zachytený v 2. alebo 3. trimestri gravidity u žien bez anamnézy diabetes mellitus pred graviditou a spontánne odznie v priebehu šestnedelia.

Z uvedeného vyplýva , že v gravidite sa môžeme stretnúť aj s klasickým diabetes mellitus (DM), teda DM 1. typu + DM 2. typu + inými špecifickými typmi diabetu známymi už pred otehotnením ako aj s novo diagnostikovaným  DM pred graviditou a to najčastejšie s formou diabetes mellitus 2. typu.

V klinickej  praxi na Slovensku máme značné rezervy v celoplošnom diagnostikovaní tejto poruchy podľa aktualizovaných štandardov.

V minulosti sa gestačný diabetes vyskytoval asi  u  4 % gravidít. V roku 2010  prebehla veľká štúdia  - HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes), ktorá poukázala, že pri prísnejších diagnostických kritériách GDM postihuje až 18 % tehotných žien. Táto  multicentrická prospektívna štúdia HAPO bola projektom Medzinárodnej asociácie pre diabetes v tehotenstve (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, IADPSG) a hodnotila 25 505 tehotných žien. Najdôležitejším  záverom bolo odhalenie, že percento tehotenských a perinatálnych komplikácií stúpa kontinuálne so stúpajúcou  glykémiou matky.

Tieto  nové diagnostické kritériá IADPSG z roku 2010 postupne prijali Americká diabetická spoločnosť, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska asociácia pre štúdium diabetu (EASD) a mnoho národných diabetologických spoločností. Sú taktiež podkladom pre aktualizované odporúčania Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) pre diagnostiku GDM z roku 2012.

Patofyziológia 

Pri fyziologickej gravidite do 20. týždňa stúpa hladina estrogénu a progesterónu, čo vedie k ukladaniu glykogénu, zníženiu hepatálnej produkcie glukózy a zvýšeniu  perifernej utilizácií glukózy. V tomto období paradoxne klesá inzulínová rezistencia, preto je  rozvoj GDM v tomto období výnimočný aj keď u žien s  žien s vysokým rizikom môže dôjsť k jeho rozvoju už v  14.–16. týždni.  V čase od 16.–20. týždňa  začína placenta produkovať viac kortizolu, prolaktínu a hCG (humánny placentární laktogen), čo vedie k narastaniu inzulínovej rezistencie, zníženiu ukladania sa  pečeňového  glykogénu  a zvýšeniu hepatálnej produkcie glukózy.

Práve inzulínová rezistencia je hlavnou paradigmou pri rozvoji gestačného diabetu u rizikovej  skupiny žien. Inzulínová rezistencia  stúpa s maximom medzi 24.–32. týždňom gravidity. GDM vzniká najmä u geneticky predisponovaných žien s rodinnou anamnézou diabetu 2. typu. V dnešnej dobe ale poznáme aj ďalšie rizikové faktory, ktoré sa spájajú s vyšším rizikom vzniku GDM.

Tabuľka č. 1. Rizikové faktory vzniku GDM

Klinický obraz

Pretože hladiny glykémie u GDM  sú len ľahko zvýšené  a hyperglykémia netrvá dlho klinické príznaky v zmysle významnej polyúrie, polydypsie či váhového úbytku  vidíme len zriedkavo. Preto je skríning s potrebou aktívneho vyhľadávania rizikových  rodičiek nutný.

Neliečený alebo nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus v gravidite  má vážny klinický dosah na matku aj na dieťa.(Tabuľka č. 2)

Tabuľka č. 2. Riziká pre matku a dieťa u GDM

Jednou z obávaných komplikácií pre matku  je makrozómia plodu (hmotnosť nad 4000 g alebo percentil nad 90 pre príslušný gestačný týždeň) s rizikom popôrodných poranení ako napríklad  dystokia ramienok  s nutnosťou ukončenia gravidity cisárskym rezom.

Hlavným prejavom nedostatočne kontrolovaného GDM je takzvaná diabetická fetopatia,  v rôznej podobe  závažnosti. Intenzita jednotlivých symptómov novorodenca závisí od kompenzácie GDM ako aj trvania diabetu. Typickým príznakom je makrozómia, novorodenec môže byť obézny, s pletorickou tvárou („potato face“) a s napätou lesklou kožou pre zvýšené množstvo podkožného tuku. Nebezpečnou môže  byť hypoglykémia v prvých hodinách po pôrode, ale aj polycytémia, hyperbilirubinémia a  minerálová dysbalancia. Paradoxne i napriek veľkosti novorodenca môžu byť životne dôležité orgány novorodenca  nedostatočne vyvinuté. Pri postihnutí srdca môže orgánová makrozómia  viesť k hypertrofickej kardiomyopatii i k vážnym poruchám srdcového rytmu, v ťažkých prípadoch nie je vylúčený ani  syndróm dychovej nedostatočnosti. V neskoršom vývoji môžu mať deti matiek s GDM poruchy vývinu a psychomotoriky, v dospelosti  im hrozí obezita, diabetes či  kardiovaskulárne a  cerebrovaskulárne ochorenia.

Diagnostika

Skríning na GDM sa má podľa Vestníka MZ  realizovať v kompetencii gynekologickej ambulancie, respektíve v rámci dohody so spolupracujúcim laboratóriom.  Vykonáva sa u všetkých gravidných žien v 24. – 28. gestačnom týždni, ktoré ešte nie sú vedené s  poruchou metabolizmu glukózy.  U žien  s vysokým rizikom by sa malo vyšetrenie vykonať hneď po zistení gravidity a v prípade negatívneho výsledku zopakovať v 24. – 28. týždni. Diagnostické hodnoty diabetu v gravidite sú odlišné od bežnej populácie (Tabuľka č.3)

Tri dni pred testom  sa konzumuje obvyklá strava bez obmedzenia sacharidov t.j. minimálne 150 g  a  žena môže vykonávať bežnú fyzickú námahu. Test sa vykonáva  ráno po aspoň 8-hodinovom lačnení, samozrejme bez alkoholu, kofeínu a bez nikotínu. Vyšetruje sa glykémia v plazme z venóznej krvi odobratej nalačno - 0. v 60. a 120. minúte po vypití 75 g glukózy, ktorá je rozpustená v 250 – 300 ml vody. Žilová krv sa odoberá buď do štandardných skúmaviek (s nutnosťou laboratórneho vyšetrenia maximálne do 30 minút od odberu) alebo do skúmaviek s 3-zložkovým antiglykolytickým činidlom (fluorid sodný+EDTA+citrát sodný) s nutnosťou laboratórneho vyšetrenia do 24 hodín od odberu.

Počas testu pacientka ostáva  v čakárni, pred testom a počas testu nesmie fajčiť. Lieky ovplyvňujúce inzulín užije až po skončení testovania. V prípade akútnej infekcie alebo hyperemesis gravidarum sa vyšetrenie odkladá. V súčasnosti  sú dostupné aj komerčne vyrábané prípravky s rovnakým obsahom glukózy s ovocnou príchuťou pre prípad odmietania požitia štandardného roztoku,   respektíve je možné žene podať aj klasické raňajky s obsahom  50 g sacharidov. Za pozitívny GDM hodnotíme zvýšenie glykémie v ktorejkoľvek z 3 vzoriek .

Tabuľka č. 3: Kritériá pre diagnostiku GDM

Stále sa stretávame s množstvom chýb pri realizácií samotného oGTT testu.

Zlá diagnostika vedie k falošne negatívnym výsledkom s následným dosahom vyššie uvedených komplikácií pre dieťa i pre matku. Ale aj k falošne pozitívnym výsledkom s rizikom invalidizácie pacientky počas celej doby gravidity.

Najčastejšou ostáva chyba v zmysle stanovenie glykémie nie z venóznej, ale z kapilárnej krvi (či už glukometrom alebo odberom do tenkých kapilár) ale aj neodobratie glykémie po 1. hodine testu. Zriedkavo už zachytávame hodnotenie výsledkov testu podľa kritérií pre ostatné typy diabetu.

Sledovanie pacientiek s GDM

Starostlivosť o pacientky s GDM prebieha v spolupráci diabetológa a gynekológa. Kontroly diabetológom sú individuálne, väčšinou po 2 – 4 týždňoch. Dôležitý je selfmonitoring, pacientky si glykémie vyšetrujú pomocou glukometra, ideálne 3x týždenne nalačno +2 hod. po jedle avšak  minimálne 1x týždenne nalačno + 2 hod po jedle.

Najvyššie postprandiálne glykémie bývajú zväčša po raňajšom jedle, kedy je vystupňovaná inzulínová rezistencia. Pri kontrolách si všímame prírastok hmotnosti a  krvný tlak. Stanovujeme hodnotu HbA1c (glykovaný hemoglobín, obyčajne 1-krát počas gravidity ) a základné biochemické vyšetrenie moču. Opakované kontroly ketolátok v moči u GDM nevyžadujeme, nakoľko ketóza gravidných je fyziologická. Gynekologické kontroly  sú v kompetencii gynekológa , je vhodné častejšie USG vyšetrenie vývoja plodu. Pôrody pacientiek s  dobre korigovaným GDM sú väčšinou vedené spontánne.

Po období šestonedelia do 3 – 6 mesiacov po pôrode treba u žien s GDM oGTT zopakovať.  Za účelom vylúčenie iného typu diabetu než bol GDM. Tu už používame štandardný oGTT test  (stanovenie glykémie vo venóznej plazme nalačno a po 2 hodinách záťaže orálnou glukózou) s vyhodnotením ako  pre bežnú populáciu. Pacientky, ktoré prekonali GDM, majú byť z hľadiska rizika vzniku diabetu sledované celoživotne s kontrolami minimálne každé 2 roky.

Naše ciele kompenzácie sú:

 • pred jedlami ≤ 5,9 mmol/l
 • 1 hodina po jedle  ≤ 7,8 mmol/l
 • 2 hodina po jedle ≤ 6,7 mmol/l

Diéta u gravidných žien s DM 
Optimálny kalorický príjem závisí od hmotnosti pred tehotnosťou. U žien s ideálnou telesnou hmotnosťou predstavuje 30 kcal/kg na deň. Potrebný denný kalorický príjem u tehotnej stúpa v priemere o 300 kcal a v čase dojčenia o 300 až 500 kcal. Odporúčané kalórie by mali byť  40% kryté sacharidmi, 20% bielkovinami a 40% tukmi.

Diabetickú diétu stanovujeme individuálne. Odporúčaný príjem cukrov vo všetkých skonzumovaných potravinách za deň je 200-250 g (20-25 SJ), ideálne je využívanie systému sacharidových jednotiek (1SJ je 10g sacharidov). Je nutné preferovať potraviny s nízkym glykemickým indexom - ide o pomalé cukry a polysacharidy vo forme škrobov (celozrnné výrobky, celozrnné cestoviny, naturálna ryža).Treba konzumovať dostatok strukovín a zeleniny, ovocie treba obmedziť na 1 – 2 kusy (resp. hrste) denne a vyberať menej sladké druhy. Redukčné diéty v tehotenstve nie sú vhodné. V priebehu tehotnosti je odporúčané vyvarovať sa určitého druhu stravy s možným toxickým účinkom na plod ako niektoré druhy rýb (mäso veľkých rýb, napr. žraloka, tuniaka), nadmerného pitia kávy, neumytého ovocia a zeleniny, nepasterizovaného mlieka a nedostatočne tepelne spracovaného mäsa. Samozrejmosťou by malo byť vylúčenie fajčenia, abúzu alkoholu a iných toxických látok. Aj pacientkam s GDM prospieva pohyb strednej intenzity v trvaní približne 30 minút denne ako napríklad chôdza, plávanie alebo cvičenie pre tehotné, pričom rešpektujeme prípadné iné odporúčania gynekológa. Vyvarujeme sa kontaktným športom s rizikom pádov .

Farmakologická liečba GDM

Cieľom liečby  je udržanie fyziologických hodnôt glykémie a HbA1c, ako aj optimálny hmotnostný prírastok  matky a  fyziologický rast plodu.  V prípade nedosiahnutia týchto cieľov, respektíve pri nadmernej akcelerácií rastu zachytenom pri ultrasonografickom vyšetrení zahajujeme farmakoterapiu. Na Slovensku aj v súlade s platnou legislatívou v zmysle indikačných obmedzení a kategorizácie liekov  je jedinou intervenciou  inzulín (humánny inzulín alebo inzulínové analógy schválené v tejto indikácii). Po pôrode odporúčame liečbu inzulínom ukončiť a pár dní sledovať glykemické profily. V prípade normoglykémií  odporúčame aj naďalej racionálny životný štýl  s dodržiavaním zásad zdravej výživy.

Záver

Starostlivosť o gravidné ženy je v súčasnej dobe veľmi dôležitá. K dosiahnutie fyziologických gravidít je nutný skríning ochorení, ktoré môžu túto fyziológiu narušiť. Po stanovení správnej diagnózy je základom terapeutického postupu dodržiavanie režimových opatrení. To vedie k minimalizovaniu zdravotných rizík pre matky a ich potomkov v priebehu gravidity, ale aj po jej ukončení.

Literatúra

 1. American Diabetes Association. Management of diabetes in pregnancy. Sec. 13. in Standards of Medical Care in Diabetes-2017. Diabetes Care 2017; 40(Suppl 1):S114-119. 
 2. Dókušová S, Dókuš K, Rončáková M, et al.: Vedenie tehotnej diabetičky diabetológom. Forum diabetologicum 2014; 3(2): 74–82.
 3. Haluzík M, et al.: Praktická léčba diabetu, 2009. Praha: Mladá fronta a.s., s. 188-211. ISBN 978-80-204-2071-8.
 4. Martinka E, Tkáč I, Mokáň M, et al: Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení. Forum diabetologicum 2018; 7(2,S1): 53–57.
 5. Škrha J, et al.: Diabetologie, 2009. Praha: Galén, s 352-64. ISBN: 978-80-7345-244-5
 6. Viliam Mojto, Mária Komlósi, Monika Szamosová, Karol Plank: Manažment pacientky s diabetes mellitus počas tehotenstva. Interná med. 2019; 19 (10): 393-397
 7. Anderlová K, Krejčí H, Haluzík M: Co obnáší přijetí nových mezinárodních doporučení pro screening a diagnózu gestačního diabetes mellitus? Forum diabetologicum 2014; 3(2): 67–73.

Autor:
MUDr. Oľga Bobelová

 

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •