Reprodukční imunologie – laboratorní vyšetření

Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody.“ Robert Browning

V současné době se v České republice řeší problematika poruch plodnosti u přibližně 20–25 % párů ve fertilním věku.

Neplodnost je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. Zatímco v minulosti se s ní potýkaly spíše ženy, v posledních zhruba pěti letech se příčina neschopnosti počít vyrovnává mezi obě pohlaví. Za neplodnost páru je zodpovědný asi ve 40 % případů muž a ve 40 % žena. V případě zbývajících 20 % párů je způsobena kombinací faktorů u obou partnerů.

Jednou z příčin poruch fertility může být u obou pohlaví porucha imunitního systému. V současnosti je popisováno několik desítek imunopatologií, které mohou vyústit ve sterilitu, případně infertilitu. Vůbec skutečnost, že se geneticky odlišný plod může úspěšně vyvíjet v těle matky, představuje jednu z největších a stále fascinujících záhad fyziologie. Reprodukční imunologie zasahuje do charakteru, činnosti a vývoje germinativních buněk, jako jsou spermie a vajíčko. Zabývá se vzájemnými vztahy imunitního systému, především ve vývoji spermie a oocytu, embrya a jeho vazby na matku, a dále časnou i pozdní graviditou v podobě různých – též imunologicky podmíněných – poruch těhotenství. Sem patří např. potrácivost, preeklampsie či jiné komplikace u matky spojené se základním onemocněním, eventuálně vázané na samotnou in vitro fertilizaci. Dnes se odhaduje, že 15 % párů s poruchou plodnosti má dysbalanci právě v imunologických reakcích.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nabývá na významu zařazení metodik reprodukční imunologie do standardních postupů péče o neplodné páry. V dubnu 2009 vydala odborná společnost ČSAKI metodický pokyn Návrh doporučení pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti. Momentálně prochází revizí a v nejbližší době by měla vyjít jeho aktualizovaná verze.

Laboratorní imunologické vyšetření - žena

Dle doporučení jsou metodami první volby u imunologického vyšetření ženy s primární sterilitou protilátky proti zona pellucida, proti spermiím v séru, štítné žláze (anti-TPO, anti-TG), tkáňové transglutamináze a spermiím v cervikálním hlenu.

Metodami druhé volby jsou stanovení funkční aktivity NK buněk, antifosfolipidové a antinukleární protilátky, protilátky proti beta2GPI a proti ovariím.

Metodami první volby u imunologického vyšetření ženy při opakovaných ztrátách plodu jsou antifosfolipidové protilátky, protilátky proti kardiolipinu, annexinu V a proti beta2GPI.

Metodami druhé volby jsou stanovení funkční aktivity NK buněk, antiprotrombinové a antinukleární protilátky, protilátky proti štítné žláze (anti-TPO, anti-TG), proti tkáňové transglutamináze, imunofenotypizace lymfocytů.

 • Protilátky proti zona pellucida stanovujeme enzymovou imunoanalýzou (ELISA). Jsou namířené proti glykoproteinové matrix (zona pellucida) na povrchu oocytů a jsou schopné účinně zabránit oplodnění. Mohou mít charakter protilátek třídy IgG, IgM i IgA. Vážou se obvykle na specifické zonální receptory pro spermie, maskují je, deformují a brání tak oplodnění. Negativní nález: < 10 IU/ml.
 • Protilátky proti spermiím stanovujeme také ELISA metodou. Příčiny tvorby protilátek mohou být nejrůznějšího typu. Může se jednat o primární poruchy imunitní regulace v imunitní soustavě ženy, zvýšenou expozici spermiím při současně probíhajících chronických zánětech ženského pohlavního ústrojí, dále expozici spermiím mimo genitál, pohlavní styk mimo ovulaci, chirurgické zákroky v poševním kompartmentu ženy nebo vadné složení ejakulátu. Negativní nález: < 60 IU/ml.
 • Protilátky proti ovariím jsou namířeny proti buňkám produkujícím steroidy. Často se objevují v kombinaci s jinými autoprotilátkami. Vyskytují se u žen s předčasným ovariálním selháním, polyglandulární autoimunitou, SLE. U pozitivních pacientek je vhodné podrobné vyšetření ovariální rezervy. Protilátky stanovujeme ELISA metodou. Negativní nález: < 15 IU/ml.
 • Protilátky proti štítné žláze, tyreoidální peroxidáze (anti-TPO) a v menší míře též proti tyreoglobulinu (anti-TG) slouží k posouzení míry aktivity autoimunitní destrukce štítné žlázy. Autoimunitní postižení štítné žlázy je nejčastější autoimunitní stav postihující přes 5 % žen ve fertilním věku. Funkční postižení štítné žlázy může způsobovat poruchy menstruačního cyklu, až anovulaci, poruchy plodnosti, opakované neúspěchy pacientek v IVF programu, opakované potrácení, intrauterinní růstovou retardaci, předčasné narození plodu nebo poporodní zánět štítné žlázy. Protilátky detekujeme metodou chemiluminiscenční imunoanalýzy. Negativní nález anti-TPO: < 35 IU/ml, anti-TG: < 40 IU/ml.
 • Antifosfolipidové protilátky jsou heterogenní skupinou cirkulujících autoprotilátek namířených proti záporně nabitým buněčným fosfolipidům nebo proti komplexům fosfolipid-protein buněčných membrán. Následkem jejich poškození některé fosfolipidy změní konfiguraci a tím může dojít k přemístění negativně nabitých fosfolipidů na povrch buňky. Tak se vytvoří nové epitopy, které jsou terčem indukce nových antifosfolipidových protilátek. Výsledky vyšetřování protilátek proti buněčným fosfolipidům – kardiolipinu, fosfatidylserinu, fosfatidylinositolu, kyselině fosfatidové, beta-2-glykoproteinu – slouží především pacientkám s opakovanými potraty a jinými závažnými komplikacemi v graviditě. Protilátky stanovujeme ve třídě IgG, IgM metodou ELISA.
 • Protilátky proti annexinu V blokují jeho ochrannou funkci. Annexin V se nachází na trofoblastu, placentárních klcích, kryje fosfolipidovou membránu, zabraňuje koagulaci. Důsledkem jeho blokace může být vznik placentárních (mikro)trombóz a následná dysfunkce placenty. Protilátky stanovujeme ve třídě IgG, IgM metodou ELISA.
 • Protilátky proti tkáňové transglutamináze (tTG) jsou důležitým a vysoce senzitivním biomarkerem celiakie. Při indikaci a interpretaci vyšetření anti-tTG je třeba vést v patrnosti, že jedinci s deficiencí sérového IgA nemusejí mít ani v případě jasné diagnózy celiakie pozitivní anti-tTG v izotypu IgA. Je zapotřebí provést vyšetření autoprotilátek i ve třídě IgG. Při dodržování bezlepkové diety autoprotilátky ze séra vymizí. U žen s diagnostikovanou celiakií je vhodné doporučit cílené snahy o početí až po vymizení sérových protilátek anti-tTG. Důvodem je skutečnost, že enzym tTG je významně exprimován v trofoblastu a cirkulující protilátky tak mohou zvyšovat riziko sterility a vzniku abnormalit placenty s následným potrácením. Protilátky anti-tTG ve třídě IgA stanovujeme chemiluminiscenční imunoanalýzou, IgG metodou ELISA. Negativní nález anti-tTG IgA: < 8 AU/ml, anti-tTG IgG: < 12 U/ml.
 • Antinukleární protilátky jsou namířeny proti celému spektru antigenů proteinové či glykoproteinové povahy v jádrech buněk. První screeningovou metodou je mikroskopické vyšetření nepřímou imunofluorescencí (NIF), kde jako substrát slouží vrstva lidských nádorových buněk HEp-2. Na metodu NIF by v případě pozitivity mělo navazovat další vyšetření (ELISA, blot, multiplexové metody…) vedoucí k určení přesné protilátkové specificity. Z hlediska reprodukční imunologie jsou nejvýznamnější protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA), a to hlavně proti SS-A a SS-B. Pozitivita sérových SS-A a SS-B je rizikovým faktorem pro graviditu i u zcela asymptomatických žen – nález je asociován s cca 5% rizikem kompletního atrioventrikulárního bloku u plodu, se zvýšeným rizikem neonatálního lupusu. Ženy s pozitivitou těchto autoprotilátek častěji potrácejí v I. trimestru, ale i v pokročilejších stadiích gravidity a jsou ve zvýšeném riziku těhotenských komplikací typu preeklampsie, syndromu HELLP nebo intrauterinní růstové retardace plodu. Pozitivita anti-SS-A/anti-SS-B je jednou z mála indikací trvalé kortikoterapie v graviditě u jinak zdravých asymptomatických žen.
 • Imunofenotypizace lymfocytů (T lymfocytů, B lymfocytů, NK buněk) se provádí metodou průtokové cytometrie, jež umožňuje velmi rychlou analýzu mnoha set tisíc buněk a zároveň detekci více znaků najednou. Základní populací buněk specifické imunity jsou T a B lymfocyty, které jsou odpovědné za antigenně specifické imunitní reakce, ale mohou je také inhibovat a tím zajišťovat imunologickou toleranci. Podílejí se tak i na toleranci plodu v těle matky.
  NK buňky tvoří třetí hlavní populaci lymfocytů (po T a B lymfocytech). V periferní krvi představují fyziologicky zhruba 5–15 % z celkového počtu přítomných lymfocytů. Podíl cirkulujících NK buněk > 18 % je spojován s neplodností a opakovanými potraty. Rozhodujícím faktorem v tomto ohledu je však funkční aktivita NK buněk.
 • Funkční aktivita NK buněk se stanovuje pomocí průtokové cytometrie. Detekuje se exprese aktivačního znaku CD69 u NK buněk po jejich předchozí aktivaci stimulanty nespecifickými (buněčnou linií K562) a specifickými (trofoblastem, spermiemi partnera). Analýza exprese znaku CD69 může dát odpověď, jaký vliv mají jednotlivé stimulanty na aktivaci lidských NK buněk. Kromě výše uvedených parametrů se dle potřeby doplňují další vyšetření, např. protilátky proti lamininu-1, AMH, hormony (TSH, fT4…), infekční markery (protilátky proti Mycoplasma hominisUreaplasma urealyticumChlamydia trachomatis…), viz nabídka vyšetření na žádance REPRODUKCE_ŽENA.

Laboratorní imunologické vyšetření - muž

Metodou první volby při imunologickém vyšetření muže je spermiogram dle standardů WHO z roku 2010. Pro správné stanovení spermiogramu je důležité dodržet základní pravidla odběru. Před odběrem se doporučuje minimálně tří- až čtyřdenní pohlavní abstinence. Provádí se do sterilní odběrové nádobky. Ejakulát nesmí být z prezervativu, který obvykle obsahuje spermicidní látky. Vzorek musí být dopraven do laboratoře do 60 minut při teplotě blízké teplotě těla.

Mezi základní hodnocené parametry patří především: objem a pH ejakulátu, koncentrace spermií, jejich pohyb, morfologie, vitalita a počet leukocytů. V tabulce jsou normální hodnoty spermiogramu podle WHO (2010).

Pro stanovení výše uvedených parametrů ejakulátu se využívá v naší laboratoři kombinace klasické světelné mikroskopie (pohyblivost, morfologie) a metoda průtokové cytometrie, jíž se vyšetří počet spermií a leukocytů, vitalita spermií. Touto metodou se navíc ověří integrita akrozomu spermií a přítomnost intraakrozomálního proteinu v jejich hlavičce. Akrozom obsahuje enzymy hyaluronidázu a acrosin, které natráví vnější membránu vajíčka zvanou zona pellucida, čímž umožní průnik haploidního jádra spermie do vajíčka.

Pohyblivost (motilitu) spermií dělíme na čtyři kategorie:

A = rychlý progresivní pohyb

B = pomalý progresivní pohyb

C = nonprogresivní pohyb (na místě)

D = imotilní (bez pohybu)

V případě, že je zjištěna celková motilita u méně než 40 % spermií nebo progresivní motilita u méně než 32 % spermií, jedná se o astenozoospermii.

 • Morfologie spermií se hodnotí na nátěru spermatu. Spermie se posuzuje jako morfologicky normální, pokud jsou všechny její části (hlavička, krček, střední část a bičík) bez patologických změn. Normální tvar hlavičky je oválný, střední část těla je štíhlá. Bičík je štíhlý a bez deformit, užší než střední část. Pokud má méně než 4 % spermií normální stavbu, označuje se tento stav teratozoospermie.
 • Počet spermií a počet leukocytů
  Měření počtu spermií a leukocytů je založeno na přidání vnitřního standardu (fluorescenčních kuliček o známém počtu) ke vzorku ejakulátu.
  O oligozoospermii mluvíme u spermiogramu s koncentrací spermií menší než 15 milionů/ml.
  Detekce leukocytů ve vzorku se provádí pomocí protilátky anti-CD45 PE-Cy™5. Při zvýšeném počtu leukocytů (> 1 × 106/ml) je vhodné indikovat mikrobiologické vyšetření ejakulátu k vyloučení infekční příčiny.
 • Vitalita spermií se měří pomocí propidium jodidu, který proniká narušenou membránou mrtvých buněk a váže se na DNA. Vitalitu spočítáme jako procento živých spermií z jejich celkového počtu.
 • Měření integrity akrozomu se zakládá na detekci intraakrozomálního proteinu (IAP), který se vyskytuje v akrozomu. Pokud akrozom spermie není narušen, není tento protein možno detekovat. U spermií s narušenou membránou je tento protein dostupný pro protilátku proti IAP a je detekován. Normální hodnoty: < 30 % patologických spermií.
 • Přítomnost intraakrozomálního proteinu. Po narušení či permeabilizaci membrány spermií se intraakrozomální protein (IAP) stává dostupným pro protilátku proti IAP a je detekován. V případě, že spermie intraakrozomální protein neobsahují, není po permeabilizaci spermií protilátkou proti IAP detekován. Normální hodnoty: > 65 % spermií. Pokud u muže dojde k porušení hematotestikulární bariéry (poraněním, zánětem, operačním výkonem, následkem nádoru...), dostanou se imunokompetentní buňky k povrchovým znakům spermie a mohou se vytvořit antispermatozoální protilátky. V ejakulátu stanovujeme protilátky vázající se na spermie ve třídě IgA a IgG pomocí přímého MAR testu. Hodnotíme pod mikroskopem. Normální nález: < 50 % motilních spermií s navázanou protilátkou.

Metodou druhé volby u mužů jsou vyšetření protilátek proti spermiím v séru, parametrů systémových imunopatologických onemocnění, jako jsou antinukleární protilátky, protilátky proti tkáňové transglutamináze, stanovení funkční aktivity NK buněk, test inhibice migrace leukocytů pod agarózou.

Dle potřeby se provádějí další vyšetření, např. stanovení hladiny hormonů, zejména testosteronu a FSH, které se podílejí na správném průběhu spermatogeneze, případně onkogenní marker PSA a jeho volná forma fPSA, infekční markery.

Spektrum vyšetření muže obsahuje žádanka REPRODUKCE_MUŽ.

Naše imunologické ambulance se věnují problematice imunologických příčin neplodnosti.

Indikace k reprodukčně imunologickému vyšetření párů s poruchami plodnosti:

 1. Páry (zejména od 35 let výše), které po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku nepočaly.
 2. Páry, které nepočaly po jednom až dvou a více IVF programech (důležitý je věkový faktor).
 3. Pacientky po dvou a více potratech (je třeba respektovat věkový faktor, hlavně u ženy).
 4. Páry s autoimunitním onemocněním, onkologickou zátěží či jinou závažnou základní diagnózou.
 5. Páry před kryokonzervací spermií nebo vajíček z důvodu závažné onkologické diagnózy a před léčebnými zákroky (operace, chemoterapie).

K vyšetření je nutné doporučení odborného či praktického lékaře.

Na závěr jedna pozitivní kazuistika (pacientka MUDr. Barbary Trnkové):

Šestatřicetiletou pacientku odeslali z reprodukčního centra k vyšetření pro primární sterilitu trvající tři roky, suspektní syndrom předčasného ovariálního selhání, částečný andrologický faktor. Dle dokumentace se v dětství objevil generalizovaný atopický ekzém, nyní zcela bez obtíží, suspektní tyreopatie.

V provedeném laboratorním vyšetření je v buněčné složce zachycena vyšší nespecifická NK aktivita vůči partnerovým spermiím, přítomný autoimunitní terén s ojedinělými autoimunitními fenomény – antinukleozomy, v protilátkové složce deficience IgA.

Na základě laboratorních nálezů byla doporučena v rámci prekoncepční terapie imunomodulační léčba Prednisonem, cca dva až tři týdny před plánovanou koncepcí Prednison 10 mg 1 × 1 v ranní dávce.

Pacientka po 1,5 měsíce léčby úspěšně otěhotněla. Imunomodulační terapii Prednisonem jsme ukončili ve 14. týdnu gravidity. V současné době je ve 22. tt gravidity, která probíhá zcela fyziologicky.

Literatura

 1. ČSAKI. Návrh doporučení pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti. Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2009.
 2. MADAR, J., ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z. a kol. Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce.Praha: Mladá fronta, 2016.
 3. Příbalový leták NKFlowEx® Kit, EXBIO
 4. Příbalový leták SpermFlowEx® Kit, EXBIO
 5. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., LOŠAN, P. Neplodnost – útok imunity. Praha: GRADA Publishing, 2013.
 6. WHO. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen.5th ed. Geneva: World Health Organization, 2010

Autor:
Ing. Anabela Čížková
MUDr. Barbara Trnková

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník MUDR. Stanislava Štěpánová HozováVážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci a čtenáři SYNLABIANERU, začínáme rok 2017. Nejdříve bych vám všem chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se a doufám, že v ní budeme pokračovat. Nové číslo SYNLABIANERU přináší řadu Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •